¿Tienes dudas?

Oposicions Mestres Educació Primària

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Mestres Educació Primària de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a Mestres d’Educació Primària de la Generalitat de Catalunya. Aquests es basen en l’última convocatòria publicada.

Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea.

Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de mestre, diplomat de professor d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat en què s'opta.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos en el qual vol ingressar.

Proves

El procés selectiu serà el de concurs oposició. Abans de realitzar totes dues fases, l’aspirant haurà de demostrar el coneixement de les llengües castellana i catalana. Per a això o bé poden realitzar les proves o bé acreditar-les mitjançant un certificat. Per a saber com són les proves, consulta l’apartat 6 de l’Annex de la convocatòria.

 

Fase d’oposició

 

Constarà de les següents proves

 

Primera prova

 

L’objectiu d’aquesta prova és mostrar les habilitats i aptituds pedagògiques de l’aspirant i el maneig de les tècniques necessàries per a exercir la docència. Consisteix en la presentació d’una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.

 

Part A. Programació didàctica

 

Presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya, tenint en compte la inclusió i perspectiva de gènere. La programació ha d’incloure la planificació del currículum d’un àmbit o àrea relacionats amb l’especialitat per a la qual es participa. En aquesta s’ha d’especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d’avaluació, la metodologia, incloent-hi l’ús pertinent de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, l’enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l’aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

La sessió i la defensa de la programació es realitza en sessió pública.

 

Part B. Unitat didàctica

 

L’aspirant haurà de preparar i exposar de manera oral una unitat didàctica. Pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. Si tria la primera opció, haurà de seleccionar a l’atzar un dels temes triats per ell mateix. Si tria  la segona opció, serà un tema de tres extractes a l’atzar del temari oficial.

Es disposa d’una hora per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica. Durant aquesta hora, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior. L’exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

En total, en aquesta primera prova l’aspirant disposa de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, exposició i posterior debat davant del tribunal. Aquests es distribueixen de la següent manera: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l’exposició oral de la unitat didàctica i 5 minuts per al debat.

La prova es valora de 0 a 10 punts. Per a superar-la, els candidats han d’obtenir un mínim de 5 punts.

 

Segona prova

 

L’objectiu d’aquesta prova és que l’aspirant demostri aquells coneixements específics de l’especialitat triada. Es divideix en dues parts i s’avaluen conjuntament.

 

Part A. Prova pràctica

 

El candidat ha de demostrar que disposa de la formació científica i domina les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a la qual opta. A més la capacitat per a construir situacions adequades d’aprenentatge que promoguin la consecució de les competències per part dels alumnes.

La prova es realitza en un màxim de tres hores, tret que per la naturalesa de la mateixa s’estableixi una durada diferent. A més, el candidat ha de portar els utensilis necessaris per a la presentació i fets públics prèviament en el tauler d’anuncis.

 

Part B. Desenvolupament d’un tema

 

Consisteix en el desenvolupament d’un tema per escrit, triat per l’aspirant, entre el nombre de temes extrets a l’atzar pel Tribunal corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els següents criteris:

  • Especialitats amb un número inferior o igual a 25 temes. Es tria d’entre 3 temes.
  • Les especialitats entre 25 i 51 temes. S’ha de triar d’entre 4 temes.
  • Especialitats amb més de 50 temes. Es tria d’entre 5 temes.

Per a aquesta prova, es disposa d’un màxim de dues hores. La part A s’avalua de 0 a 10 punts amb un 70% de puntuació total de la prova. La part B s’avalua de 0 a 10 punts i té un valor del 30% de la puntuació total. Per a superar aquesta prova, la puntuació mínima en cadascuna de les parts és de 2,5. Si l’aspirant aconsegueix superar-la, passa a la fase de concurs.

 

Fase de Concurs

 

Una vegada acabada la fase d’oposició, l’aspirant haurà de fer el lliurament dels mèrits corresponents. Poden consultar la fulla d’autobarem als serveis territorials imprimint-la a través d’educaciogencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Només aquells que superin la fase d’oposició, podran passar a la fase de concurs. Finalitzats tots dos processos, els opositors hauran de realitzar un període de prova en què hauran de posar en pràctica els seus coneixements.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t'informem sobre el procés complet per a preparar l'oposició d'Auxiliar Administratiu de l'ICS.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD