Tens dubtes?
Select Page

Oposició
Tramitació Processal 

 

ojo

Convocades 406 places al’ OPE 2023 per tramitació processal i administrativa

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Tramitació Processal i Administrativa.

certificado-Actic-practic

Tenir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir la titulació de batxiller o equivalent.

certificado-Actic-practic

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin.

Pruebas-Oposiciones-Tramitacion-Procesal-y-Administrativa

Proves

Seguint el criteri de l’última convocatòria de les oposicions tramitació processal estarà formada pels següents exercicis:

Fase d’oposició

Primer exercici

Constarà de 100 preguntes vàlides amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta.

La durada de la prova serà de 90 minuts. Es qualificarà de 0 a 60 punts. La nota mínima per superar aquest exercici serà de 30 punts (l’equivalent al 50% de la nota màxima possible, amb independència del territori, del nombre d’instàncies presentades en aquest territori i del sistema general o de la quota de reserva de persones amb discapacitat) .

Les persones aspirants que no superin aquesta nota mínima tindran la consideració de no aptes i quedaran ja excloses del procés selectiu. Les preguntes encertades es valoraran amb 0,60 punts; les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,15 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

 

pruebas-tramitacion-procesal-y-Administrativa

Segon exercici

Consistirà a contestar 10 preguntes tipus test, referides a un cas pràctic que plantejarà el tribunal.

La durada de la prova serà de 30 minuts i es qualificarà de 0 a 20 punts a raó de 2 punts per pregunta encertada. Les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,50 punts, i les no contestades no seran puntuades.

Per superar la prova caldrà un mínim de 10 punts (equivalents al 50% de la nota màxima possible), les persones opositores que no arribin a aquesta puntuació mínima tindran la consideració de no aptes i quedaran excloses del procés selectiu.

 

Tercer exercici

Consistirà a contestar preguntes pràctiques i aplicades a la utilització d’un processador de textos Microsoft Word (versió 2010) amb els requeriments de presentació que determini el tribunal.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 40 minuts sobre un qüestionari de 20 preguntes tipus test, i es qualificarà de 0 a 20 punts.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí