¿Tienes dudas?

Oposicions Tramitació Processal i Administrativa a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Tramitació Processal i Administrativa a Barcelona.

Requisits

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Tramitació Processal i Administrativa.

Tenir nacionalitat espanyola.

Tenir 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.

Posseir la titulació de batxiller o equivalent.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

Habilitació: No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin.

Proves

Seguint el criteri de l’última convocatòria de les oposicions tramitació processal estarà formada pels següents exercicis:

 

Fase d’oposició

 

Primer exercici

 

Constistirà a contestar un qüestionari sobre les matèries del Programa. Constarà de 100 preguntes vàlides amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta.

La durada de la prova serà de 90 minuts.

 

Segon exercici

 

Consistirà a contestar 20 preguntes tipus tests referides a un cas pràctic que plantejarà el Tribunal.

La durada de la prova serà de 60 minuts.

 

Tercer exercici

 

Consistirà a contestar un total de 15 preguntes pràctiques i aplicades a la utilització d’un processador de textos Microsoft Word amb els requeriments de presentació que el Tribunal determini.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 30 minuts.

 

Fase de concurs

 

En la fase de concurs es valoraran els mèrits que aportin els opositors que hagin superat tots els exercicis de la fase d’oposició, segons el barem que pots veure en aquest enllaç.

Per a accedir a la fase de concurs serà necessari, serà necessari haver superat la fase d’oposició.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t'informem sobre el procés complet per a preparar l'oposició d'Auxiliar Administratiu de l'ICS.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD