Oposicions Tramitació Processal i Administrativa a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Tramitació Processal i Administrativa a Barcelona.

Requisits

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Tramitació Processal i Administrativa.

Tenir nacionalitat espanyola.

Tenir 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.

Posseir la titulació de batxiller o equivalent.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

Habilitació: No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin.

Proves

Seguint el criteri de l’última convocatòria de les oposicions tramitació processal estarà formada pels següents exercicis:

 

Primer exercici

 

Constarà de dues proves; ambdues obligatòries i eliminatòries, que tindran lloc al mateix dia i hora en totes les seus d’examen, en un únic acte d’examen, una a continuació de l’altra.

 

Primera prova de caràcter teòric, escrit i eliminatori

 

Consistirà a contestar un qüestionari-test sobre les matèries del programa. Constarà de 100 preguntes vàlides amb quatre respostes alternatives de les quals només una és la correcta.
La durada de la prova serà de 75 minuts, i es qualificarà de 0 a 100 punts.
Les preguntes encertades es valoraran amb 1 punt; les preguntes no encertades descomptaran 0,25 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.
La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 104 preguntes, les cent primeres ordinàries i avaluables i les quatre últimes per servei. En el cas en què, celebrat l’examen, el tribunal hagi d’anul·lar una o diverses preguntes ordinàries, establirà en el mateix acord, la substitució a l’efecte de la seva avaluació de les anul·lades per altres tantes de reserva, pel seu ordre.

 

Segona prova. De caràcter pràctic, escrit i eliminatori

 

Consistirà a contestar 20 preguntes tipus-test referides a un cas pràctic que plantejarà el Tribunal.
La durada de la prova serà de 45 minuts i es qualificarà de 0 a 40 punts, a raó de 2 punts per pregunta encertada. Les preguntes no encertades descomptaran 0,50 punts, i les no contestades descomptaran 0,25 punts. Per superar la prova caldrà un mínim de 20 punts, els opositors que no arribin a aquesta puntuació mínima, tindran la consideració de no aptes i no seran convocats al segon exercici.

El Tribunal proposarà un qüestionari de 22 preguntes, vint ordinàries i dues de reserva i, en cas d’anul·lació d’una de les ordinàries, el Tribunal en l’acord d’anul·lació establirà que puntuï la pregunta de reserva en lloc de l’anul·lada.

 

Segon exercici

 

Consistirà a reproduir en ordinador/processador de textos un text en Microsoft Word amb els requeriments de presentació que el Tribunal determini.
El segon exercici tindrà lloc a la mateixa data i hora en totes les seus d’examen. No obstant això, el Tribunal qualificador podrà establir diversos torns a celebrar el mateix dia, o en dies consecutius, en aquelles seus d’examen en què pogués ser necessari, en funció de la disponibilitat d’aules dotades de l’equipament informàtic precís.


Es valoraran dos aspectes: la velocitat i el format. Abans de la celebració de l’exercici, el Tribunal qualificador únic farà públic a la pàgina web del Ministeri de Justícia el barem que s’aplicarà per a la seva correcció i en el qual es determinaran de manera concreta i detallada les penalitzacions per errors o omissions que s’aplicaran en el concepte «velocitat», i els elements que seran susceptibles de valoració com «format» i la puntuació a atorgar per cada un d’ells.
La
durada d’aquest exercici serà de 15 minuts i es puntuarà un màxim de 30 punts per a cada un dels conceptes valorables, velocitat i format que en total serà un màxim de 60 punts. La puntuació mínima exigida per a superar aquest exercici serà de 15 punts en cada concepte, que en total serà un mínim de 30 punts.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t'informem sobre el procés complet per a preparar l'oposició d'Auxiliar Administratiu de l'ICS.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies