Tens dubtes?

Oposició
auxiliar administratiu
de l’Estat
 

ojo

Convocades 1000 places OPE 2023 per a Auxiliar de l’Administració de l’Estat
Enllaç oficial BOE

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat.

certificado-Actic-practic

Ser espanyol/a o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’algun Estat al qual en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts, com a mínim, els 16 anys.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

requisitos-acceso-auxiliar-administrativo-del-estado-practic-bcn

Proves

1a part

El procés de selecció està format per una fase d’oposició d’un únic exercici que consta de dues parts, totes dues obligatòries i eliminatòries, que es faran conjuntament.

Què és l’exercici?

1a part

Qüestionari escrit d’un màxim de 60 preguntes.*

  • 30 preguntes sobre les matèries previstes al bloc I del programa.
  • 30 preguntes de caràcter psicotècnic adreçades a avaluar aptituds administratives, numèriques o verbals pròpies de les tasques exercides pel Cos General d’Auxiliar d’Administració de l’Estat.

*Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que se n’anul·li alguna de les 60 anteriors.

pruebas-acceso-auxiliar-administrativo-del-estado-practic-bcn

2a part

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes sobre les matèries previstes al bloc II del programa.*

*Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que se n’anul·li alguna de les 50 anteriors.

Les preguntes del primer exercici que versin sobre temes d’ofimàtica del bloc II relacionats amb Windows i/o Office estaran referides, en concret, a les versions següents: Windows 10 i Office 2019.

El qüestionari de totes dues proves estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una d’elles serà correcta. Per a la seva realització, els aspirants hauran d’assenyalar en la fulla d’examen les opcions de resposta que estimin vàlides d’acord amb les instruccions que es facilitin. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación. Les respostes en blanc no penalitzen.

Temps màxim de realització: 90 minuts.

L’exercici únic es qualificarà de 0 a 100 punts.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí