¿Tienes dudas?

Oposicions a
Gestió Processal
a Barcelona

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions estatals de Gestió Processal a Barcelona.

Convocades 345 places al’ OPE 2022 , 425 places al’ OPE 2021 i 421 places al’ OPE 2020 per tramitació processal i administrativa

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places del Cos de Gestió Processal.

certificado-Actic-practic

Ser espanyol.

certificado-Actic-practic

Tenir 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir la titulació de Grau, Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, tret que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’acompliment de funcions públiques, tret que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix Cos a les proves selectives del qual es presentin.

Pruebas-oposiciones-gestion-procesal

Proves

Segons la convocatòria de 2019, el procés selectiu és de concurs oposició i l’oposició estarà formada per tres exercicis, els dos primers a realitzar el mateix dia i a la mateixa hora en cadascuna de les seus.

Fase d’oposició

La fase d’oposició està composta per 3 exercicis, tots ells de caràcter teòric, escrit i eliminatori.

Primer exercici

Constarà de 100 preguntes amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta. La durada de l’exercici serà de 90 minuts.

Es qualificarà de 0 a 60 punts. La nota mínima per superar aquest exercici serà de 30 punts (l’equivalent al 50% de la nota màxima possible, amb independència del territori, del nombre d’instàncies presentades en aquest territori i del sistema general o de persones amb discapacitat).

Les persones aspirants que no superin aquesta nota mínima tindran la consideració de no aptes i quedaran ja excloses del procés selectiu. Les preguntes encertades es valoraran amb 0,60 punts; les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,15 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.

academia-oposiciones-barcelona-practic

Segon exercici

Consistirà a contestar 10 preguntes tipus test, referides a un cas pràctic que plantejarà el tribunal.

La durada de la prova serà de 30 minuts i es qualificarà de 0 a 15 punts a raó d’1,5 punts per pregunta encertada. Les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,30 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

Per superar la prova caldrà un mínim de 7,5 punts (l’equivalent al 50% de la nota màxima possible, amb independència del territori, del nombre d’instàncies presentades en aquest territori i del sistema general o de persones amb discapacitat) i les persones que no superin aquesta nota no seran convocades al tercer exercici

 

Tercer exercici

Consistirà a contestar sense cap ajuda de text i amb lletra llegible a 5 preguntes de contingut processal referides a diferents temes del programa. La durada de la prova serà de 45 minuts, sense cap limitació de paper.

El tribunal de l’àmbit corresponent procedirà a la lectura de l’exercici i el puntuarà, sota els criteris fixats pel Tribunal Qualificador Únic, que es faran públics abans de l’inici de les correccions.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís

Solicita información Practic Barcelona

Subscriu-te al butlletí