¿Tienes dudas?

Oposicions a
Gestió Processal
a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions estatals de Gestió Processal a Barcelona.

Convocades 345 places al’ OPE 2022 , 425 places al’ OPE 2021 i 421 places al’ OPE 2020 per al Cos de tramitació processal i administrativa

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places del Cos de Gestió Processal.

certificado-Actic-practic

Ser espanyol.

certificado-Actic-practic

Tenir 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir la titulació de Grau, Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions.

certificado-Actic-practic

Habilitació: No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, tret que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’acompliment de funcions públiques, tret que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix Cos a les proves selectives del qual es presentin.

Pruebas-oposiciones-gestion-procesal

Proves

Segons la convocatòria de 2019, el procés selectiu és de concurs oposició i l’oposició estarà formada per tres exercicis, els dos primers a realitzar el mateix dia i a la mateixa hora en cadascuna de les seus.

 

Fase d’oposició

La fase d’oposició està composta per 3 exercicis, tots ells de caràcter teòric, escrit i eliminatori.

 

Primer exercici

Consistirà a contestar un qüestionari-test sobre les matèries del Programa. Constarà de 100 preguntes vàlides amb quatre respostes alternatives de les quals només una és la correcta.
La durada de l’exercici serà de 90 minuts. Es qualificarà de 0 a 100 punts.
Les preguntes correctes es valoraran amb 1 punt; les preguntes no encertades descomptaran 0,25 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.
La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el número de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 100 preguntes i 4 de reserva que, en cas d’alguna anul·lació, seran substituïdes per l’ordre establert.

academia-oposiciones-barcelona-practic

Segon exercici

Consistirà a contestar 20 preguntes tipus-test, i 2 preguntes de reserva, referides a un cas pràctic que plantejarà el Tribunal.
La durada de la prova serà de 60 minuts i es qualificarà de 0 a 40 punts, a raó de 2 punts per pregunta encertada. Les preguntes no encertades descomptaran 0,50 punts i les no contestades descomptaran 0,25 punts. Per a superar la prova es precisarà un mínim de 20 punts, els opositors que no aconsegueixin aquesta puntuació mínima, tindran la consideració de no aptes i no seran convocats al tercer exercici.

 

Tercer exercici

Consistirà a redactar, de forma clara i amb lletra llegible, sense l’ajuda de cap text i amb lletra llegible a 10 preguntes de contingut processal referides a diferents temes del Programa.
El Tribunal de l’àmbit corresponent, procedirà a la lectura dels exercicis i puntuarà tots els exercicis de 0 a 25 punts, a raó d’un màxim de 2,5 punts per pregunta. Per a superar la prova es precisarà d’un mínim de 12,5 punts.

 

Fase de concurs

Per accedir a la fase de concurs, serà necessari haver superat la fase d’oposició. Es valoraran els mèrits aportats pels opositors segons el barem establert en la convocatòria.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

"Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible"

Subscriu-te al butlletí