¿Tienes dudas?

Oposicions Auxili Judicial a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Auxili Judicial a Barcelona 

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a places d’Auxili Judicial.

Tenir nacionalitat espanyola.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.

Posseir la titulació de graduat en ESO o equivalent.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

Habilitació: Per poder optar a aquest cos, no pot haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin voluntària.

Proves

Segons l’última convocatòria, la fase d’oposició estarà formada pels següents exercicis, els quals se celebraran en un mateix acte en el mateix dia, lloc i hora, un a continuació de l’altre. 

 

Fase d’oposició

 

Primer exercici

 

De caràcter teòric, escrit, obligatori i eliminatori. Consisteix en un qüestionari tipus test sobre el contingut del Programa. Consta d’un total de 100 preguntes, quatre respostes alternatives, i una sola opció correcta. La durada per a completar l’exercici serà de 90 minuts, i es qualificarà de 0 a 90 punts.

Les preguntes encertades es valoraran amb 0,60 punts; les preguntes no encertades, o amb resposta múltiple, descomptaran 0,15 punts; i les preguntes no contestades no seran puntuades. La puntuació obtinguda per a cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades. El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 100 preguntes i 4 de reserva que, en cas d’alguna anul·lació, seran substituïdes per l’ordre establert.

La nota mínima establerta per a superar el primer exercici serà equivalent al resultat de deu aspirants per plaça que hagin obtingut, com a mínim, un 60% de la puntuació possible. De manera que el Tribunal qualificador tan sols corregirà el segon exercici d’aquells aspirants que hagin superat el qüestionari de 100 preguntes de la forma esmentada.

 

Segon exercici

 

De caràcter pràctic, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà en un altre qüestionari tipus test de 40 preguntes, amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta i referides a 2 casos pràctics de diligència judicial que seran proposats pel Tribunal. El temps per a completar la prova serà de 60 minuts, i es qualificarà de 0 a 40 punts.

Les preguntes encertades es valoraran amb 1 punt; les no encertades o amb resposta múltiple descomptaran 0,25 punts; i les no contestades no seran puntuades. El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 40 preguntes i 2 de reserva. En cas d’alguna anul·lació, s’actuarà de la mateixa manera que s’ha indicat per al primer exercici.

Per a superar el segon exercici bastarà amb obtenir un 60% de la puntuació màxima assolible.

 

Fase de concurs

 

Finalment, en la fase de concurs el Tribunal qualificador procedirà a realitzar la valoració dels mèrits presentats pels opositors. Punxa en aquest enllaç per a consultar el barem de mèrits, detallat en l’última convocatòria.

Per a accedir a la fase de concurs serà necessari haver superat la fase d’oposició.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar oposicions Auxili Judicial Barcelona.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD