¿Tienes dudas?

Oposició
Auxili Judicial

 

Convocades 170 places al’ OPE 2022 , 208 places al’ OPE 2021 i 214 places a l’OPE 2020 per a Auxili judicial

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
Todos los opositores deberán cumplir los siguientes requisitos para opositar al cuerpo de Auxilio Judicial.
certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir la titulació de ESO o equivalent.

certificado-Actic-practic

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos de les proves selectives a les quals es presentin.

requisitos-auxilio-judicial-practic-bcn

Proves

Segons la darrera convocatòria, la fase d’oposició estarà formada pels exercicis següents, que se celebraran en un mateix acte el mateix dia, lloc i hora, un a continuació de l’altre.

 

Fase d’oposició

Primer exercici

De caràcter teòric, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar un qüestionari test sobre les matèries del programa.

Constarà de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una és la correcta. La durada de l’exercici serà de 90 minuts. Es qualificarà de 0 a 60 punts. La nota mínima per superar aquest exercici serà de 30 punts (l’equivalent al 50% de la nota màxima possible, amb independència del territori, del nombre d’instàncies presentades en aquest territori i del sistema general o de persones amb discapacitat).

Les persones aspirants que no superin aquesta nota mínima tindran la consideració de no aptes i quedaran ja excloses del procés selectiu. Les preguntes encertades es valoraran amb 0,60 punts; les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,15 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.

oposita-con-practic-bcn

Segon exercici

De caràcter pràctic, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre un qüestionari test de 40 preguntes, amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta i referides a 2 casos pràctics de diligència judicial que seran proposats pel tribunal.

La durada de l’exercici serà de 60 minuts i es qualificarà de 0 a 40 punts, a raó d’1 punt per pregunta encertada. Les preguntes no encertades i les que continguin respostes múltiples descomptaran 0,25 punts i les no contestades no seran puntuades.

 

practic-barcelona-oposiciones

Sollicita’n informació

Solicita información Practic Barcelona
RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD.

Subscriu-te al butlletí