¿Tienes dudas?

Oposicions a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus.

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus.

Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent.

Ser espanyol/a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

Proves

Fase d’oposició

L’oposició constarà dels següents exercicis:

 

Primer exercici

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari integrat per cent preguntes tipus test amb quàdruple resposta (sent només una d’elles la correcta), que versaran sobre la primera part del programa. A cada pregunta només es podrà marcar una resposta.

Per a la realització d’aquest exercici els aspirants disposaran d’un temps màxim de dues hores.

 

Segon exercici

Consistirà, tant per als aspirants d’ingrés lliure com per als aspirants per promoció interna, en la resolució de tres supòsits pràctics sobre les matèries de la segona part del programa. L’objecte és apreciar la capacitat dels aspirants per dur a terme les tasques relacionades amb el contingut de les mateixes.
Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants disposaran d’un temps màxim d’una hora i mitja.

L’exercici serà posteriorment llegit davant el tribunal en sessió pública convocada a l’efecte. El Tribunal podrà efectuar al candidat preguntes sobre la resolució dels supòsits pràctics durant un temps màxim de deu minuts.

Qualificació. Cada supòsit es qualificarà de zero a vint punts, sent necessari per superar aquest exercici obtenir un mínim de trenta punts i no haver obtingut menys de deu punts en cap dels supòsits. 
La qualificació de la fase d’oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada un dels exercicis.

 

Fase de concurs

En aquesta fase, que no tindrà caràcter eliminatori i que només s’aplicarà als que hagin superat la fase d’oposició, es valoraran fins a un màxim de 22 punts els mèrits que podeu consultar clicant en aquest enllaç.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD