Tens dubtes?

Oposicions
auxiliar d’arxius, biblioteques i museus secció museus

ojo

 Convocadas 56 plazas de la OEP 2023

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a auxiliar d’arxius, biblioteques i museus – secció museus:

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

Ser espanyol/a o nacional d’un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

requisitos-oposiciones-auxiliar-archivis-y-bibliotecas-seccion-museos

Proves

Fase d’oposició

L´oposició constarà d´un únic exercici amb dues parts.

 

Primera part

Qüestionari de 100 preguntes.

Al qüestionari hi haurà 70 preguntes relacionades amb el temari dels blocs de la primera part, i 30 preguntes que es relacionaran amb la segona part del mateix temari per a l’oposició d’auxiliar d’arxius biblioteques i museus (secció museus).

 

pruebas-oposiciones-auxiliar-archivos-y-bibliotecas-seccion-museos_

Segona part

Consisteix a contestar per escrit dos supòsits de caràcter pràctic, relacionats amb matèries de la segona part del programa que figura al BOE.

Cada supòsit pràctic es desglossarà en 15 preguntes, podent preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en cas que s’anul·li alguna de les 15 anteriors.

El temps màxim de realització de totes dues parts serà de dues hores. El qüestionari de les dues parts estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí