¿Tienes dudas?

Oposicions a
Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus.
Secció Museus

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus.

Convocades 86 places a l’OPE 2022 i 83 places a l’OPE 2021 per a Auxiliar d’arxius, biblioteques i museus.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus. Secció Museus.
certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

Ser espanyol/a o nacional d’un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

requisitos-oposiciones-auxiliar-archivis-y-bibliotecas-seccion-museos

Proves

Fase d’oposició

L’oposició constarà dels següents exercicis:

 

Primer exercici

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari integrat per cent preguntes tipus test amb quàdruple resposta (sent només una d’elles la correcta), que versaran sobre la primera part del programa. A cada pregunta només es podrà marcar una resposta.

Per a la realització d’aquest exercici els aspirants disposaran d’un temps màxim de dues hores.

pruebas-oposiciones-auxiliar-archivos-y-bibliotecas-seccion-museos_

Segon exercici

 

Consistirà, tant per als aspirants d’ingrés lliure com per als aspirants per promoció interna, en la resolució de tres supòsits pràctics sobre les matèries de la segona part del programa. L’objecte és apreciar la capacitat dels aspirants per dur a terme les tasques relacionades amb el contingut de les mateixes.
Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants disposaran d’un temps màxim d’una hora i mitja.

L’exercici serà posteriorment llegit davant el tribunal en sessió pública convocada a l’efecte. El Tribunal podrà efectuar al candidat preguntes sobre la resolució dels supòsits pràctics durant un temps màxim de deu minuts.

Qualificació. Cada supòsit es qualificarà de zero a vint punts, sent necessari per superar aquest exercici obtenir un mínim de trenta punts i no haver obtingut menys de deu punts en cap dels supòsits.
La qualificació de la fase d’oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada un dels exercicis.

 

Fase de concurs

En aquesta fase, que no tindrà caràcter eliminatori i que només s’aplicarà als que hagin superat la fase d’oposició, es valoraran fins a un màxim de 22 punts els mèrits que podeu consultar clicant en aquest enllaç.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

"Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible"

Subscriu-te al butlletí