Tens dubtes?

Oposició
administratius Estat

 

ojo

Convocades 3.151 places de l’OPE 2023 Administratius de l’Administració de l’Estat
Enllaç oficial BOE

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Administratiu de l’Estat.

 

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Capacitat: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

certificado-Actic-practic

Edat: Tenir complerts 18 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a Cossos o Escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix Cos o Escala al que es presenta. En el cas de les proves limitades a l’accés a una Especialitat d’un Cos o Escala, no tenir prèviament reconeguda la mateixa. En cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

certificado-Actic-practic

Titulació: Estar en possessió o en condicions d’obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de Batxiller o Tècnic.

administrativos-estado-practic-bcn-barcelona

Proves

El procés de selecció estarà format per únic exercici compost per dues proves, totes dues obligatòries i eliminatòries, que es realitzaran de manera conjunta:

 

En què consisteix l’exercici

 

Primer exercici

La primera part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 70 preguntes basat en les matèries del temari que figura en la convocatòria. D’aquestes, 40 versaran sobre les matèries previstes en els blocs I, II, III, IV i V del programa, i les 30 restants del bloc VI. Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 70 anteriors.

oposita-con-practic-bcn

Segon exercici

La segona part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un supòsit de caràcter pràctic a triar entre dos proposats, relacionats amb matèries dels blocs II, III, IV i V del programa. Cada supòsit pràctic es desglossarà en 20 preguntes, i podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 20 anteriors.

El temps màxim de realització d’aquest exercici serà de 100 minuts.

El qüestionari de totes dues parts estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una d’elles és correcta. Per a la seva realització, els aspirants hauran d’assenyalar en la fulla d’examen les opcions de resposta que estimin vàlides d’acord amb les instruccions que es facilitin. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una contestació. Les respostes en blanc no penalitzen.

L’exercici únic es qualificarà de 0 a 100 punts.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí