¿Tienes dudas?

Oposicions Administratius Estat a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per les oposicions Administratius Estat a Barcelona.

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Administratiu de l’Estat.

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Capacitat: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

Edat: Tenir complerts 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a Cossos o Escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix Cos o Escala al que es presenta. En el cas de les proves limitades a l'accés a una Especialitat d'un Cos o Escala, no tenir prèviament reconeguda la mateixa. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de Batxiller o Tècnic.

Proves

El procés de selecció estarà format per únic exercici compost per dues proves, totes dues obligatòries i eliminatòries, que es realitzaran de manera conjunta:

 

En què consisteix l’exercici

 

La primera part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 70 preguntes basat en les matèries del temari que figura en la convocatòria. D’aquestes, 40 versaran sobre les matèries previstes en els blocs I, II, III, IV i V del programa, i les 30 restants del bloc VI. Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 70 anteriors.

La segona part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un supòsit de caràcter pràctic a triar entre dos proposats, relacionats amb matèries dels blocs II, III, IV i V del programa. Cada supòsit pràctic es desglossarà en 20 preguntes, i podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 20 anteriors.

El temps màxim de realització d’aquest exercici serà de 100 minuts.

El qüestionari de totes dues parts estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una d’elles és correcta. Per a la seva realització, els aspirants hauran d’assenyalar en la fulla d’examen les opcions de resposta que estimin vàlides d’acord amb les instruccions que es facilitin. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una contestació. Les respostes en blanc no penalitzen.

L’exercici únic es qualificarà de 0 a 100 punts.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar les oposicions Administratius Estat Barcelona. 

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD