Tens dubtes?

Oposicions

Administratiu  Generalitat de Catalunya

Acadèmia centre de preparació per a les oposicions del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Tots els opositors han de complir els següents requisits per a opositar a Administratiu de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

certificado-Actic-practic

Estar en possessió dels coneixements exigits de llengua catalana.

certificado-Actic-practic

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un nivell C2 de coneixement d’aquesta llengua

Proves

generalitat-de-catalunya

El procés selectiu  de les oposicions administratiu generalitat serà de concurs oposició.

 

Fase d’oposició

Constarà de les següents proves:

 

Primera prova

Consta de tres exercicis.

  • Primer exercici. Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals relacionades amb el lloc a cobrir. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici. Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes sobre els continguts del temari.
  • Tercer exercici: Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Administrativos-de-la-Generalitat

Segona prova

 

Prova d’ofimàtica pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori. Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows.

 

Tercera prova

 

Coneixements de llengua catalana i castellà. La llista de persones aspirants que han de realitzar aquesta segona prova es publicarà juntament amb la llista d’aprovats de la segona prova. Constarà d’una prova en llengua catalana i una altra en castellà (si fos necessari) per acreditar els coneixements de l’aspirant sobre aquestes dues llengües oficials. 

 

Fase de concurs

Consistirà en la valoració dels mèrits que apareixeran a la convocatòria. Per saber quins mèrits es van tenir en compte en l’anterior convocatòria, podeu fer-ho clicant aquí.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí