Oposicions a Correus a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions estatals de Correus.

La societat anònima estatal Correus i Telègrafs ha anunciat diversos processos de contractació de personal laboral fix per als pròxims anys. De fet, s’acaba de publica la NOVA Oferta d’Ocupació Pública amb 3.254 noves places. D’elles 1.254 serà de taxa de reposició i 2.000 de nou ingrés.

Troba tota la informació de la nova convocatòria en la nostra web!

Aprofita ara l’oportunitat d’aconseguir un treball per a tota la vida amb bones condicions laborals i grans avantatges. Vine a Pràctic, la millor acadèmia de correus de Barcelona, a preparar-te l’examen. És una prova senzilla i accessible, ja que només necessites tenir el Graduat en ESO per a poder presentar-te.

Requisits

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a les 3.254 places de Correus previstes per a 2021.

Haver complert l'edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

 

Complir els requisits contractuals conforme a la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

 

Estar en possessió del títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, Graduat Escolar o qualsevol titulació equivalent. O bé tenir coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l'acompliment de la seva professió, equivalents a aquesta titulació, d'acord amb l'III Conveni Col·lectiu, per a l'acompliment dels llocs de treball del Grup IV Personal Operatiu.

No mantenir en l'actualitat una relació laboral fixa amb Correus.

 

No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament, per fets esdevinguts en l'àmbit de les societats del Grup Correus.

Per al lloc de Repartiment 1 (motoritzat), disposar dels permisos de circulació habilitants per a la conducció del vehicle a motor emprat per a l'acompliment del lloc adjudicat.

Proves

Correus va fer públics els criteris que regeixen les proves de selecció de la convocatòria de les 3.421 places.

Segons aquests nous criteris, Correus realitzarà dues proves diferents, una per a les places de repartiment i agent/classificació i una altra per a les places d’atenció al client. A continuació, us detallem les característiques de totes dues proves.

  

Procés de selecció per a llocs de Repartiment i Agent de Classificació

 

El procés de selecció tindrà les fases i proves previstes a continuació. Amb un màxim de 100 punts, distribuïts en un màxim de 63 punts per a la fase de prova. I un màxim de 37 punts per a la fase de mèrits.

 

Fase de prova

 

Consistirà en la realització d’una prova tipus test, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuaran negativament, distribuïda de la següent manera:

 • 90 preguntes versaran sobre les matèries exposades en l’Annex III de les bases de l’anterior convocatòria, que podran contenir preguntes generals i específiques per a aquests llocs de treball.
 • 10 preguntes psicotècniques.
  acadèmia correus barcelona

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de 110 minuts.

Cadascuna de les preguntes encertades tindrà un valor de 0,63 punts. A més, s’afegiran 10 preguntes de recanvi en cas que s’anul·li alguna de les 100 anteriors.

 

Fase de mèrits

 

La fase de valoració de mèrits s’efectuarà a data 30 de novembre de l’anterior convocatòria. La fase de valoració de mèrits, que no té caràcter eliminatori, inclou els mèrits i puntuacions previstes a continuació:

1. La suma de l’antiguitat total en Correus, en qualsevol lloc de treball des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de la durada efectiva del o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00254 punts amb un màxim de 6,5 punts.

2. Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de la durada efectiva del o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00332 punts amb un màxim de 8,5 punts.

3. Per la pertinença a les borses d’ocupació del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 23 d’octubre de 2017, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

 • Valoració de mèrits entre 0 i 5: 2,50 punts.
 • Valoració de mèrits major de 5 i fins a 15: 6 punts.
 • Valoració de mèrits major de 15 i fins a 30: 9 punts.

4. Haver superat positivament els cursos relacionats en aquest apartat. Cada curs reporta els punts que s’indiquen a continuació, amb un topall màxim de 6 punts en aquest mèrit.

 • Curso el Client i la cadena de valor: 0,5 punts.
 • Curs de Cartera de productes: 1,3 punts.
 • Curs de Paqueteria: 1,3 punts.
 • Curs d’Excel bàsic personal operatiu: 1,3 punts.
 • Curs de Digitalització III: 0,5 punts.
 • Curs de SGIE i PDA: 1,6 punts.

5. Estar en possessió d’una titulació universitària oficial, 3 punts.

6. Estar en possessió de la titulació de Formació Professional o Batxillerat, 3 punts. Aquesta puntuació no serà acumulativa si el/la candidat/a aporta una titulació universitària oficial.

7. Per al lloc de Repartiment 1 (Repartiment motoritzat), estar en possessió del permís de conduir A1, 6 punts.

8. Per al lloc de Repartiment 2 (Repartiment peu) i Agent/classificació, estar en possessió del permís de conduir B (cotxe), 2 punts.

9. Acreditar coneixements d’idiomes, en raó als següents àmbits i criteris, amb un màxim de 2 punts obtinguts de la següent forma:

a) En les Comunitats Autònomes de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, on en els seus Estatuts d’Autonomia es reconeix, a més del castellà, una altra llengua oficial pròpia:

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell A2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases, 1 punt.
 • Per coneixements de la llengua oficial pròpia de cada Comunitat Autònoma en raó al quadre annex V de les bases, 1 punt. L’acreditació documental del coneixement d’aquestes llengües oficials pròpies s’efectuarà mitjançant aportació del corresponent certificat lingüístic expedit o homologat pels organismes públics competents en la matèria amb indicació expressa del nivell de competència lingüística aconseguit d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR). En cap cas es podrà acreditar mitjançant fotocòpia de l’historial acadèmic del sol·licitant.

b) A les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla:

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell A2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases, 1 punt.
 • Per acreditar coneixements de Dariya a Ceuta i Tagmazid a Melilla mitjançant la superació de la prova realitzada en Correus, 1 punt. El punt s’atorgarà en el cas d’haver encertat un mínim de 6 preguntes de les 10 que tindrà la prova i la durada de la qual serà de 20 minuts.

c) En la resta de Comunitats/Ciutats Autònomes no incloses en els apartats a) i b) anteriors:

 • Per coneixements de l’idioma anglès en raó al nivell A2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases de l’anterior convocatòria, 2 punts.

Procés de selecció per al lloc d’Atenció al Client

 

El procés de selecció tindrà les fases i proves previstes a continuació, amb un màxim de 100 punts, distribuïts entre un màxim de 63 punts per a la fase de prova i un màxim de 27 punts per a la fase de mèrits.

 

Fase de prova

 

Consistirà en la realització d’una prova tipus test, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuaran negativament, distribuïda de la següent manera:

 • 90 preguntes versaran sobre les matèries exposades en l’Annex III de les bases, que podran contenir preguntes generals i específiques per a aquests llocs de treball.
 • 10 preguntes psicotècniques.

oposicions correus barcelona

El temps màxim per a la realització d’aquesta prova serà de 110 minuts.

Cadascuna de les preguntes encertades tindrà un valor de 0,63 punts. A més, s’afegiran 10 preguntes de recanvi en cas que s’anul·li alguna de les 100 anteriors. 

 

Fase de mèrits

 

La fase de valoració de mèrits, que no té caràcter eliminatori, estarà constituïda pels mèrits i les puntuacions previstes a continuació:

1. La suma de l’antiguitat total a Correus, en qualsevol lloc de treball des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de durada efectiva del o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00254 punts amb un màxim de 6,5 punts.

2. Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de durada efectiva del o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00254 punts amb un màxim de 8,5 punts.

3. Per la pertinença a les bosses d’ocupació del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 23 d’octubre de 2017, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

 • Valoració de mèrits entre 0 i 5: 2,50 punts.
 • Valoració de mèrits major de 5 i fins a 15: 6 punts.
 • Valoració de mèrits major de 15 i fins a 30: 9 punts.

 

Formació

 

4. Els cursos de formació relacionats es valoraran conforme a la següent puntuació individual, amb un màxim de 6 punts:

 • Client i la cadena de valor: 0,5 punts.
 • Cartera de productes: 1,3 punts.
 • Paqueteria: 1,3 punts.
 • Excel bàsic personal operatiu: 1,3 punts.
 • Digitalització III: 0,5 punts.
 • Tècniques de Venda I: 1,6 punts.

5. Estar en possessió d’una titulació universitària oficial, 6 punts.

6. Estar en possessió de la titulació de Formació Professional o Batxillerat, 4 punts. Aquesta puntuació no serà acumulativa si el/la candidat/a aporta una titulació universitària oficial.

7. Acreditar coneixements d’idiomes, en raó als següents àmbits i criteris, amb un màxim de 6 punts obtinguts de la següent forma:

a) En les Comunitats Autònomes de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, on en els seus Estatuts d’Autonomia es reconeix, a més del castellà, una altra llengua oficial pròpia:

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases, 3 punts.
 • Per coneixements de la llengua oficial pròpia de cada Comunitat Autònoma en raó al quadre annex V de les bases, 3 punts. L’acreditació documental del coneixement d’aquestes llengües oficials pròpies s’efectuarà mitjançant aportació del corresponent certificat lingüístic expedit o homologat pels organismes públics competents en la matèria amb indicació expressa del nivell de competència lingüística aconseguit d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR). En cap cas es podrà acreditar mitjançant fotocòpia de l’historial acadèmic del sol·licitant.

b) A les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla:

 • Per coneixements de l’idioma anglès, en raó al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases, 3 punts.
 • Per acreditar coneixements de Dariya a Ceuta i Tagmazid a Melilla mitjançant la superació de la prova realitzada en Correus, 3 punts. Els 3 punts s’atorgaran en el cas d’haver encertat un mínim de 6 preguntes de les 10 que tindrà la prova i la durada de la qual serà de 20 minuts.

c) En la resta de Comunitats/ Ciutats Autònomes no incloses en l’apartat anterior:

Per coneixements de l’idioma anglès en raó al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) conforme a l’Annex IV de les bases, 6 punts.

 

Reconeixement mèdic

 

Els aspirants seleccionats, abans de formalitzar el contracte, hauran de superar un reconeixement mèdic per demostrar que posseeixen la capacitat funcional necessària per complir de les funcions del lloc de treball. El resultat d’aquest reconeixement ha de ser APTE.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t'informem sobre el procés complet per a preparar l'oposició d'Auxiliar Administratiu de l'ICS.