Tens dubtes?

Oposicions 
Correus 

Aviat Correus llançarà una nova oferta amb moltíssimes places. No perdis el temps i rep tota l’ajuda que necessites per aprovar.

T’esperem a Practic BCN, la millor acadèmia d’oposicions a Correus de Barcelona. T’hi acompanyarem fent que l’estudi del temari de Correus sigui més senzill i eficaç. Recorda que només necessites tenir el graduat en ESO per poder presentar-te a aquestes oposicions.

ojo

Més de 15.000 places publicades els darrers anys.

A l’espera de nova convocatòria.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Aquests són els requisits que s’han de complir per opositar a Correus:

certificado-Actic-practic

Haver complert l’edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

certificado-Actic-practic

Complir els requisits contractuals conforme a la legislació vigent en matèria de permisos de treball o qualsevol altra que la substitueixi.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, Graduat Escolar o equivalent. O bé tenir coneixement, experiència i aptituds, adquirits en l’acompliment de la seva professió, equivalents a aquesta titulació, d’acord amb l’III Conveni Col·lectiu, per a l’acompliment dels llocs de treball del Grup IV Personal Operatiu.

certificado-Actic-practic

No mantenir en l’actualitat una relació laboral fixa amb Correus.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament, per fets esdevinguts en l’àmbit de les societats del Grup Correus.

certificado-Actic-practic

Per al lloc de Repartiment 1 (motoritzat), disposar dels permisos de circulació habilitants per a la conducció del vehicle a motor utilitzat per a l’acompliment del lloc adjudicat.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Proves

Correus realitza dues proves diferents segons l’àrea a que et vulguis presentar. Una per als llocs de classificació i repartiment i, una altra, per al lloc d’atenció al client.

Las característiques d’ambdues proves són les mateixes i el contingut sobre el qual versa l’examen també. Matisar que, simplement, en l’avaluació de classificació i repartiment hi ha més preguntes sobre productes i serveis, i, en l’examen d’atenció al client hi ha més preguntes sobre la política de correus d’atenció al públic.

Us detallem àmpliament el procés de selecció de Correus perquè no us quedi cap dubte.

 

Pruebas-acceso-Correos-practic
practic-barcelona-oposiciones

Procés de selecció per a llocs de repartiment i agent de classificació i atenció al públic

Solicita información Practic Barcelona

Tots dos exàmens consten de 2 parts, a través de les quals es pot sumar un màxim de 100 punts:

 • Fase de prova (examen): màxim 60 punts.
  Fase de mèrits: màxim 40 punts.

 

Fase de prova

Test de 110 preguntes, en modalitat presencial, que tindrà caràcter eliminatori, i on els errors no puntuen negativament, és a dir, no resten. Consta de:

Pruebas-Correos-preguntas-practic
 • 90 preguntes sobre el temari actualitzat de Correus que s’indica en la respectiva convocatòria. L’examen contindrà preguntes generals i específiques per a el    lloc de treball al que s’opta.
 • 10 preguntes de psicotècnics.
 • 10 preguntes de reserva per si anul·len alguna de les anteriors.

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici és  de 110 minuts i cada una de les preguntes encertades tindrà un valor de 0,60 punts

Pruebas-Correos-tiempo-examen-practic

Fase de mèrits

Els mèrits seran valorats només a les persones que hagin superat la prova segons els criteris establerts a l’apartat anterior. S’hi inclouen els mèrits i puntuacions previstes a contínua.

1. La suma de l’antiguitat total a Correus, en qualsevol lloc de treball des de l’1 de maig de 2012. Per cada dia de la durada efectiva dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00388 punts amb un màxim de 7,5 punts.

2. Per haver exercit cadascun dels llocs de treball a la província sol·licitada, des de 8 de febrer del 2021. Per cada dia de la durada efectiva de l’o dels contractes a temps complet, o la seva equivalència per acumulació de contractes a temps parcial: 0,00423 punts amb un màxim de 7,5 punts.

3. Per pertànyer a les borses d’ocupació del lloc i província sol·licitats, que es constitueixin conforme a la convocatòria de Borses d’ocupació destinades a la cobertura temporal de llocs operatius de 8 de febrer del 2021, i haver obtingut en elles una puntuació per la valoració de mèrits per a cada lloc de treball, d’acord amb la següent escala:

 • Valoració de mèrits entre 0 i 10: 2,5 punts.
 • Valoració de mèrits superior a 10 i fins a 20: 5 punts.
 • Valoració de mèrits superior a 21: 8 punts.

4.Haver superat positivament els cursos relacionats en aquest apartat. Cada curs reporta els punts que s’indiquen a continuació, amb un topall màxim de 6 punts en aquest mèrit.

 • Cursos Productes i serveis 2022: 2 punts
 • Cursos de Processos i eines de distribució i centres 2022: 2,5 punts
 • Office 365: 0,75 punts
 • Gestió duanera per a personal operatiu 2022: 0,75 punts

5. Mèrits específics segons el lloc de treball a què s’opta:

Per al lloc de repartiment i agent de classificació:

– Comptar amb una titulació de formació professional o batxillerat: 4 punts.
– Per al lloc de repartiment 1 (motoritzat) – Estar en possessió del permís de conduir A1: 5 punts.
– Per al lloc de repartiment 2 (a peu) i agent de classificació – Estar en possessió del carnet de conduir B (cotxe): 5 punts.
– Acreditar coneixements d’idiomes, per raó dels següents àmbits i
criteris, amb un màxim de 2 punts obtinguts de la manera següent:

a) A les comunitats autònomes de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, on als seus Estatuts d’Autonomia es reconeix, a més del castellà, una altra llengua oficial pròpia:
Per coneixements de l’idioma anglès, pel que fa al nivell A2 o superior del Marc europeu comú de referència (MCER) d’acord amb l’Annex IV, 1 punt.

Per coneixements de la llengua oficial pròpia de cada comunitat autònoma per raó del quadre annex V, 1 punt.
L’acreditació documental del coneixement d’aquestes llengües oficials pròpies s’efectua mitjançant aportació del corresponent certificat lingüístic expedit o homologat pels organismes públics competents en la matèria amb indicació expressa del nivell de competència lingüística assolit d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MCER) . En cap cas no es podrà acreditar mitjançant fotocòpia de l’historial acadèmic del sol·licitant. És important que el document indiqui amb exactitud la data d’obtenció del mèrit o que la persona candidata ho acrediti mitjançant la documentació corresponent, ja que en cas contrari no serà valorat.

b) A la resta de comunitats/ciutats autònomes no incloses a l’apartat
a) anterior:
Per coneixements de l’idioma anglès pel que fa al nivell A2 o superior del Marc europeu comú de referència (MCER) d’acord amb l’Annex IV, 2 punts.

Per al lloc d’Atenció al Client:

– Comptar amb una titulació universitària oficial: 6 punts.
– Comptar amb una titulació de formació professional o batxillerat: 4 punts. (No vàlid si presentes titulació universitària)
– Acreditar coneixements d’idiomes, per raó dels següents àmbits i criteris, amb un màxim de 5 punts obtinguts de la manera següent:

a) A les comunitats autònomes de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, on als seus Estatuts d’Autonomia es reconeix, a més del castellà, una altra llengua oficial pròpia:


Per coneixements de l’idioma anglès, pel que fa al nivell B1 o
superior del Marc europeu comú de referència (MCER) d’acord amb l’Annex IV, 3 punts.

Per coneixements de la llengua oficial pròpia de cada comunitat autònoma per raó del quadre annex V, 2 punts. L’acreditació documental del coneixement d’aquestes llengües oficials pròpies s’efectua mitjançant aportació del corresponent certificat lingüístic expedit o homologat pels organismes públics competents en la matèria amb indicació expressa del nivell de competència lingüística assolit d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MCER) . En cap cas no es podrà acreditar mitjançant fotocòpia de l’historial acadèmic del sol·licitant. És important que el document indiqui amb exactitud la data d’obtenció del mèrit o que la persona candidata ho acrediti mitjançant la documentació corresponent, ja que en cas contrari no serà valorat.

b) A la resta de comunitats/ciutats autònomes no incloses a l’apartat anterior:

Per coneixements de l’idioma anglès pel que fa al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència (MCER) d’acord amb l’Annex IV, 5 punts.

 

 

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí