fb

Les presents Condicions Generals regulen l’ús del lloc web d’Internet www.practicbcn.com (d’ara endavant, el “lloc web”) que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U.  posa a la seva disposició com a usuari (d’ara endavant, el “Usuari”). La utilització del lloc web suposa l’acceptació per l’Usuari, sense cap reserva, de totes les Condicions Generals d’Ús del lloc web vigents a cada moment que l’Usuari accedeixi a aquest, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament, abstenint-se d’accedir al mateix si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes. En algun cas, la utilització dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització, les condicions de la qual d’ús figuraran en les pàgines de presentació d’aquest. Llegeixi atentament dites condicions. La utilització de tals serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicable. Practic es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut total o parcial de les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars. Així mateix,  CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar en el lloc web en qualsevol moment. TITULARITAT DEL LLOC WEB El present lloc web és titularitat de  CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., amb domicili social en carrer Passeig de les Delícies núm. 30, 2a Planta 28040 Madrid , info@practicbcn.com CIF: B87963914 Aquesta entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 34.687, Foli 21, Secció 8, Fulla M-623941, Inscripció 1 L’Usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números i adreça: Correu Electrònic: info@practicbcn.com Adreça física: Gran Via de les Corts Catalans 774, 2º 3ª.

 1. SERVEI PRESTAT

1.1 El Servei El Servei ofert per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. a través del present Lloc web és un servei dirigit al fet que els Usuaris puguin tenir accés, de forma gratuïta, a diversos continguts i informació de cursos, oposicions i convocatòries que puguin ser del seu interès, prestats per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. i/o per tercers. Les dades que siguin facilitades pels Usuaris a través dels formularis habilitats en el Lloc web o, si escau, missatges de correu electrònic, seran utilitzats per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., per a facilitar-li, per qualsevol mitjà, la informació expressament sol·licitada. Així mateix, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., remetrà als Usuaris que ho hagin sol·licitat prèviament, comunicacions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, amb informació de cursos, oposicions, convocatòries, novetats o qualsevol altra informació relacionada amb la seva activitat formativa o la de tercers que puguin ser del seu interès. Íntimament relacionat amb les comunicacions comercials per mitjans electrònics, dins dels referits continguts del Lloc web, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. posa a la disposició dels Usuaris un servei denominat “Butlletí electrònic”. Aquest servei va dirigit a tots aquells Usuaris que, havent-lo sol·licitat prèviament, desitgin rebre butlletins informatius de convocatòries d’oposicions, cursos, ofertes, novetats, o qualsevol altra informació relacionada amb l’activitat formativa de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. o de tercers, que pugui ser del seu interès. 1.2 Continguts de tercers, publicitat i links Continguts de tercers: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web (d’ara endavant, “el Contingut”). L’Usuari reconeix i accepta que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no es fa responsable del Contingut mostrat o distribuït a través del lloc web www.practicbcn.com té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per a complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol Contingut, en tot o en part, del lloc web. Publicitat: Les transaccions de l’Usuari amb els Tercers Publicitaris oposats en o a través del lloc web, són única i exclusivament entre l’Usuari i els Publicitaris. L’Usuari reconeix i accepta que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència de tercers Publicitaris en el lloc web. Links: practicbcn.com Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualssevol unions, enllaços, reexpedicions o associacions (“links”) amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, (i) no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o cap dependència entre CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. a l’Usuari. 1.3 Parts contractants i disputes Si no s’estableix el contrari expressament, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre els Usuaris i el respectiu venedor del Producte o prestador del Servei. En cas de disputes, l’Usuari allibera a CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. , i als seus agents i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals transaccions, acords, contractes o disputes.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i sense limitació, marques, logotips, textos, imatges, gràfics…) pertanyen a CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  i/o a tercers. L’accés al present lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels Usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en aquest. Sense el consentiment exprés de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., l’Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el lloc web o el seu contingut. L’Usuari no podrà connectar el present lloc web amb un altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del lloc web, ni proporcionar accés a terceres parts al lloc web.

 1. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 2. Navegació anònima i cookies

L’Usuari reconeix i accepta que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegui pel lloc web. Les cookies de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionant referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts.

 1. Dades personals i serveis de la societat de la informació

El present apartat proporciona informació als Usuaris sobre la Política de Protecció de Dades Personals per als Usuaris que lliure i voluntàriament facilitin les seves dades a CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. a través del present lloc web www.practicbcn.com Tota la informació facilitada per l’Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l’autenticitat de totes les dades proporcionades. El no emplenament o l’emplenament parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no pogués atendre la seva sol·licitud. Respecte d’aquella informació remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible perquè les seves dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. La sol·licitud únicament serà atesa en el cas que es proporcionin les dades dels representants legals del menor sol·licitant. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.,  informa els Usuaris que la comunicació en el present lloc web de les seves dades de caràcter personal, comporta el consentiment inequívoc per part de l’Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer automatitzat creat per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.,  i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de (i) gestionar la relació amb els seus possibles clients, i (ii)facilitar informació per qualsevol mitjà dels cursos i oposicions que puguin ser del seu interès. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, modificada per la 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. l’informa que, en cas que siguin facilitats les seves dades electròniques, Vostè manifesta el seu consentiment exprés a ser utilitzats per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, consentiment que podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@practicbcn.com indicant en l’assumpte “Baixa d’informació comercial” i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més informació per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. Així mateix, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. l’informa sobre la possibilitat que Vostè exerceixi, en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de totes les seves dades de caràcter personal subministrats. Els referits drets podran ser exercitats per l’Usuari o el seu representant legal, mitjançant la remissió d’una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. Passeig de les Delícies núm. 30, 2a Planta 28040 Madrid Ref. Dades Personals La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona que exerceix el dret, fotocòpia del DNI o Passaport, i contingut concret del dret exercitat. Així mateix, l’informem que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades de l’Usuari quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació en matèria de protecció de dades.

 1. OBLIGACIONS DE L’USUARI
 2. Responsabilitat de l’Usuari.

L’Usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en relació a la utilització del lloc web en virtut de la legislació vigent.

 1. Compliment de les Lleis.

L’Usuari es compromet a accedir i usar el lloc web de conformitat amb la Llei, les “Condicions Generals d’Ús”, així com la moral i bons costums generalment acceptades. Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícits o il·legals, lesius de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el lloc web o drets de tercers.

 1. No Interferència del lloc web.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del lloc web, especialment a través del seu fòrum, material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris utilitzar i gaudir del lloc web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vi) l’Usuari no estigui facultat per a transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses. L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir el lloc web o els servidors connectats al lloc web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments d’aquest; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc web; (iii) no influir en el lloc web de manera que s’afecti negativament en les transaccions d’altres Usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar a altres Usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres Usuaris; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vaig veure) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

 1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
 2. Del funcionament i disponibilitat del lloc web

CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un link. Així mateix, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un link, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el lloc web. No obstant això, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. Així mateix, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat. CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

 1. Dels continguts i la qualitat del Servei

CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web. CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari pels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts d’aquest lloc web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions d’aquest.

 1. De la utilizació

CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer del lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest.

 1. Dels enllaços a un altre llocs web

A través de www.practicbcn.com l’Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en aquests. L’Usuari reconeix i accepta que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no es fa responsable, directa o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l’accés a tals links. En cas que CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

 1. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web per part d’un Usuari.

 1. NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d’aquestes condicions generals no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei del lloc web i les presents condicions generals que regeixen el mateix queden subjectes a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el present lloc web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, Espanya.

HONORARIS DELS CURSOS DE CORREUS
 

 

No s’estableix dret de desestimiento per al contracte d’ensenyament, celebrat en establiment mercantil. Un canvi de circumstàncies de l’Alumnes respecte a les existents en el moment de la signatura del contracte d’ensenyament serà estudiat per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U., però en cap cas justificarà la resolució anticipada del mateix ni l’impagament dels terminis acordats. CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. no retornarà les quantitats ja satisfetes en compliment del contracte d’ensenyament. Qualsevol sol·licitud serà sempre per escrit, per correu electrònic a  info@practicbcn.com o mitjançant burofax. Una vegada rebuda la sol·licitud, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. respondrà per escrit en un màxim de trenta dies. El contracte d’ensenyament podrà ser resolt de manera anticipada a instàncies de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. i amb anterioritat a la finalització del termini pactat en aquest contracte i exclusivament per una de les causes següents: A) La greu falta de respecte de l’Alumne contra formadors, empleats i personal de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. i/o Alumnes, sent l’Alumne expulsat del programa formatiu. B) La mora en el pagament de dos o més terminis per part de l’Alumne en més de trenta dies des de la data de venciment, que reportarà l’interès legal i immediat dels terminis pendents de pagament, i a reclamar i cobrar l’import total del deute pels mitjans que en Dret correspongui, incloent la cessió del crèdit. Qualsevol resolució serà comunicada a l’Alumnes mitjançant escrit raonat. Nombre d’alumnes per classe: mínim 1 màxim 40. L’ensenyament és no reglat i no condueix a l’obtenció d’un títol oficial”.

RESPONSABLE (DEL TRACTAMENT)

 

Dades de contacte del responsable:  CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  – correu electrònic del qual és info@practicbcn.com

Dades de contacte de Responsable de Seguretat: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. – correu electrònic del qual és info@practicbcn.com

 

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. o a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. si aquesta empresa està tractant les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament:  CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els drets referits: Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U.  està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat de  CENTRI FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.O.  o a la autoritat de protecció de dades que correspongui, sent la Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya. 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservats sense termini de supressió.

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Art. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…);
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

PROCEDÈNCIA, FINALITATS I LEGITIMITAT

 

E-mail, FORMULARIS DE CONTACTE I MITJANS DE COMUNICACIÓ TRADICIONALS

 

Web i hosting: El Lloc web de CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet a l’usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, desenvolupats per la nostra empresa, i allotjats en els nostres servidors.

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U. és titular.

 • Recollim les dades indicades pel formulari sota consentiment obligatori de l’usuari.

 

COOKIES

 

 • Cookies Pròpies: Tan sols utilitzem les cookies tècniques necessàries per al correcte funcionament de la navegació dins de  practicbcn.com
 • Cookies de Tercers: Utilitzem les cookies necessàries per a fer seguiment del comportament de l’usuari amb Google AnalyticsGA1.2.1727127319.1562749389 i GA1.2.925870508.1532363119
   

Per a més informació sobre Cookies pots consultar aquest enllaç.