¿Tienes dudas?

Oposicions a

auxiliar administratiu  del ICS

Acadèmia, centre de preparació per a auxiliar administratiu de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Segons l’última convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places d’Auxiliar Administratiu de l’ICS:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Haver complert l’edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de batxiller elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE) o equivalent o qualsevol altre de nivell superior.

certificado-Actic-practic

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

generalitat-de-catalunya

Segons l’última convocatòria, el procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase oposició

 

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera prova.

Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

 

Primera prova

 

  • Constarà de dos exercicis: 
  • El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari.
  • El segon exercici consistirà a respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta. 
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova

 

Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per a Auxiliar Administratiu es requereix un coneixement corresponent al certificat superior de nivell de suficiència de la llengua catalana (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.

Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:

  • Primera part. Avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i un màxim de 200 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels auxiliars administratius. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
  • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.

Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de 200 paraules, com a mínim i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 per a la segona.

La valoració de totes dues proves serà d’“apte” o “no apte”.

 

Tercera prova

 

Destinada a acreditar les competències corresponents a la categoria d’Auxiliar Administratiu.

 

Fase de concurs

 

El tribunal només valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Consulta aquí, el barem dels mèrits de l’última convocatòria.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

Subscriu-te al butlletí