Tens dubtes?

Oposicions a

auxiliar administratiu  del ICS

Acadèmia, centre de preparació per a auxiliar administratiu de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons l’última convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places d’Auxiliar Administratiu de l’ICS:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

certificado-Actic-practic

Haver complert l’edat legal de contractació prevista per a cada lloc de treball.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de graduat en Educació Secundària o equivalent.

certificado-Actic-practic

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

generalitat-de-catalunya

Segons l’última convocatòria, el procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase d’oposició

 

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera prova.

Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

 

Primera prova

 

  • Constarà de dos exercicis: 
  • El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari.
  • El segon exercici consistirà a respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta. 
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova

 

Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per a Auxiliar Administratiu es requereix un coneixement corresponent al certificat superior de nivell de suficiència de la llengua catalana (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.

Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:

  • Primera part. Avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i un màxim de 200 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels auxiliars administratius. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
  • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.

Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de 200 paraules, com a mínim i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 per a la segona.

La valoració de totes dues proves serà d’“apte” o “no apte”.

 

Tercera prova

 

Destinada a acreditar les competències corresponents a la categoria d’Auxiliar Administratiu.

 

Fase de concurs

 

El tribunal només valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Consulta aquí, el barem dels mèrits de l’última convocatòria.

Enllaç al DOGC actual:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946746.pdf

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí