Tens dubtes?
Select Page

Oposicions a

Zelador

ICS

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions zelador ICS de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a les oposicions zelador ICS de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell (A1).

certificado-Actic-practic

Tenir complerts els 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, l’acreditació d’escolarització (LOGSE) o equivalent. O qualsevol títol superior o estar en condicions d’obtenir-lo.

certificado-Actic-practic

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

generalitat-de-catalunya

Segons l’última convocatòria, el procés selectiu de les oposicions zelador ICS constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase d’oposició

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de la primera i la segona prova, i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera.

La primera i la tercera prova es realitzaran en el mateix dia.

 

Primera prova

 Constarà de dos exercicis:

 • El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari.
 • El segon exercici consistirà a contestar un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referent a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta.

 

Segona prova

 

 • Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per zelador es requereix un coneixement de nivell elemental de català (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.

   

  • Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
   • Primera part. S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 80 paraules i un màxim de 100 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels zeladors. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
   • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.
  • Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de, com a mínim, 200 paraules i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts en la primera part i 15 en la segona. 

La valoració d’ambdues proves serà d’“apte” o “no apte”. 

celador-generaliatat

Enllaç al DOGC actual:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946746.pdf

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí