Oposicions Zelador ICS

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Zelador ICS de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a les oposicions zelador ICS de la Generalitat de Catalunya.

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Tenir complerts els 16 anys i no excedir l'edat establerta de jubilació forçosa.

Tenir el certificat d'estudis primaris, certificat d'escolaritat d'educació general bàsica, l'acreditació d'escolarització (LOGSE) o equivalent. O qualsevol títol superior o estar en condicions d'obtenir-lo.

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies del lloc.

No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

Segons l’última convocatòria, el procés selectiu de les oposicions zelador ICS constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase d’oposició

 

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de la primera i la segona prova, i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera.

La primera i la tercera prova es realitzaran en el mateix dia.

 

Primera prova

 

 • Constarà de dos exercicis:
  • El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari.
  • El segon exercici consistirà a contestar un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referent a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta.

 

Segona prova

 

 • Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per zelador es requereix un coneixement de nivell elemental de català (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.
  • Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
   • Primera part. S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 80 paraules i un màxim de 100 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels zeladors. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
   • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.
  • Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de, com a mínim, 200 paraules i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts en la primera part i 15 en la segona. 

La valoració d’ambdues proves serà d’“apte” o “no apte”. 

 

Tercera prova

 

Dirigida a avaluar el perfil competencial de la categoria de zelador/a. 

Aquesta prova no té caràcter eliminatori.  

 

Fase de concurs

 

El tribunal només valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Consulta aquí, el barem dels mèrits de l’última convocatòria.

 

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició a Zelador/a de l’ICS.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Te llamamos