¿Tienes dudas?

Oposicions a

zelador

ICS

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions zelador ICS de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a les oposicions zelador ICS de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts els 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, l’acreditació d’escolarització (LOGSE) o equivalent. O qualsevol títol superior o estar en condicions d’obtenir-lo.

certificado-Actic-practic

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

generalitat-de-catalunya

Segons l’última convocatòria, el procés selectiu de les oposicions zelador ICS constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase d’oposició

 

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de la primera i la segona prova, i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera.

La primera i la tercera prova es realitzaran en el mateix dia.

 

Primera prova

 Constarà de dos exercicis:

 • El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari.
 • El segon exercici consistirà a contestar un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referent a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta.

 

Segona prova

 

 • Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per zelador es requereix un coneixement de nivell elemental de català (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.

  • Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
   • Primera part. S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 80 paraules i un màxim de 100 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels zeladors. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
   • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.
  • Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de, com a mínim, 200 paraules i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts en la primera part i 15 en la segona. 

La valoració d’ambdues proves serà d’“apte” o “no apte”. 

celador-generaliatat
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

Subscriu-te al butlletí