Tens dubtes?

Oposició 
Educador Social

de Generalitat de 
Catalunya

 

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Educador Social:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de diplomatura o grau en Educació Social.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).

certificado-Actic-practic

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola també han d’acreditar el nivell C2, o equivalent, de llengua castellana.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari. En cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

EDUCADOR-A-SOCIAL

Proves

El procés selectiu per a educador social de la Generalitat de Catalunya és un procés de concurs oposició.

Primera fase: oposició (proves)

Primera prova: coneixements

Aquesta prova compta amb dos exercicis, tots dos de caràcter obligatori i eliminatori.
– Primer exercici: test de coneixements
El test de coneixements versa sobre la part general del temari. Consisteix a respondre un qüestionari de 75 preguntes tancades amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta. S’hi afegeixen 7 preguntes més de reserva, per si es cancel·la alguna de les preguntes generals.
El temps per fer aquest exercici és de 2 hores.
Segon exercici: preguntes curtes de caràcter teoricopràctic. És un exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic de la part específica del temari. El temps per fer aquest exercici és d’1 hora i 50 minuts. Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de documentació en cap suport. La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. El tribunal
qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte en el primer exercici.
oposita-con-practic-bcn

Segona prova: coneixements de llengua catalana

Totes les persones que no acreditin els coneixements mínims en llengua castellana i/o en llengua catalana hauran de fer de manera obligatòria les proves de coneixements, que tenen caràcter eliminatori.
– Primer exercici: coneixements de llengua catalana Aquest exercici consistirà a fer una prova que consta de dues parts: Primera part. Per comprovar el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim. Per avaluar la comprensió lectora, mitjançant la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre el text de diferents aspectes.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral, mitjançant la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. El temps per fer aquest exercici no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona part.
La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.
– Segon exercici: coneixements de llengua castellana. Es tracta d’un únic exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal. El temps per fer aquest exercici no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part. La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí