Tens dubtes?

Oposicions al

mestres

d’educació infantil

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions a mestre d’educació infantil de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a mestres d’educació infantil de la Generalitat de Catalunya. Aquests es basen en l’última convocatòria publicada:

certificado-Actic-practic

Ser espanyol, o nacional d’altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de mestre, diplomat de professor d’educació general bàsica, mestre d’ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

certificado-Actic-practic

No sofrir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat en què s’opta.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l’accés al cos o escala de funcionari.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

certificado-Actic-practic

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos en el qual vol ingressar.

Proves

generalitat-de-catalunya

 

El procés selectiu serà el de concurs oposició. Per a poder realitzar totes dues fases, abans l’aspirant haurà de demostrar el coneixement de les llengües castellana i catalana. Per a això o bé poden realitzar les proves o bé acreditar-les mitjançant un certificat.

 

Fase d’oposició

 

Constarà de les següents proves

 

Primera prova

 

L’objectiu d’aquesta prova és mostrar les habilitats i aptituds pedagògiques de l’aspirant i el maneig de les tècniques necessàries per a exercitar la docència. Consisteix en la presentació d’una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.

 

Part A. Programació didàctica

Presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya, tenint en compte la inclusió i perspectiva de gènere. La programació ha d’incloure la planificació del currículum d’un àmbit o àrea relacionats amb l’especialitat per a la qual es participa. En aquesta s’han d’especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d’avaluació, la metodologia, incloent l’ús pertinent de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, l’enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l’aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveu utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

La sessió i la defensa de la programació es realitza en sessió pública.

 

Part B. Unitat didàctica

L’aspirant haurà de preparar i exposar de manera oral una unitat didàctica. Pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. Si tria la primera opció, haurà de seleccionar a l’atzar un dels temes triats per ell mateix. Si tria en canvi la segona opció, serà un tema de tres extractes a l’atzar del temari oficial.

Es disposa d’una hora per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica. Durant aquesta hora, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior. L’exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

En total, en aquesta primera prova l’aspirant disposa de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, exposició i posterior debat davant del tribunal. Aquests es distribueixen de la següent manera: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l’exposició oral de la unitat didàctica i 5 minuts per al debat.

La prova es valora de 0 a 10 punts. Per a superar-la, els candidats han d’obtenir un mínim de 5 punts.

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova

 

L’objectiu d’aquesta prova és que l’aspirant demostri aquells coneixements específics de l’especialitat triada. Es divideix en dues parts i s’avaluen conjuntament.

 

Part A. Prova pràctica

El candidat ha de demostrar que disposa de la formació científica i domina les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a la qual opten. A més, la capacitat per a construir les situacions d’aprenentatge que promoguin la consecució de les competències per part dels alumnes.

La prova es realitza en un màxim de tres hores tret que, per la naturalesa de la mateixa, s’estableixi una durada diferent. A més, el candidat ha de portar els utensilis necessaris per a la presentació i fets públics prèviament en el tauler d’anuncis.

 

Part B. Desenvolupament d’un tema

Consisteix en el desenvolupament d’un tema per escrit, triat per l’aspirant, entre el nombre de temes extrets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els següents criteris:

  • Especialitats amb un número inferior o igual a 25 temes. Es tria entre 3 temes.
  • Especialitats entre 25 i 51 temes. S’ha de triar entre 4 temes.
  • Especialitats amb més de 50 temes. Es tria entre 5 temes.

Per a aquesta prova, es disposa d’un màxim de dues hores. La part A s’avalua de 0 a 10 punts amb un 70% de puntuació total de la prova. La part B s’avalua de 0 a 10 punts i té un valor del 30% de la puntuació total. Per a superar aquesta prova, la puntuació mínima en cadascuna de les parts és de 2,5. Si l’aspirant aconsegueix superar-la, passa a la fase de concurs.

Fase de concurs

 

Una vegada acabada la fase d’oposició, l’aspirant haurà de fer lliurament dels mèrits corresponents. Poden consultar la fulla d’autobarem als serveis territorials imprimint-la a través d’educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Només aquells que superin la fase d’oposició, podran passar a la fase de concurs. Finalitzats tots dos processos, els opositors hauran de realitzar un període de prova en què hauran de posar en pràctica els seus coneixements.

 

En què t’ajudarà Practic?


Des de l’acadèmia t’ajudem amb la preparació de la programació didàctica i les unitats didàctiques, que hauràs de defensar oralment davant d’un tribunal.
Ens encarreguem de la teva preparació com a mestre d’infantil perquè superis amb èxit la primera fase de l’oposició, que és decisiva perquè és eliminatòria.
Et preparem de forma individual perquè el dia de l’examen et sentis completament segur. Les sessions són quinzenals per a cada alumne i el professor et guiarà per poder presentar la teva programació i les unitats didàctiques amb totes les característiques i requisits que es recullin en la legislació actual per poder aconseguir la millor puntuació possible del tribunal examinador.
Quan s’aproximi la data de l’oposició es fa a l’acadèmia un simulacre de defensa. I durant tot el procés informem l’alumnat de totes les novetats a nivell legislatiu i de les convocatòries a què poden op

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí