¿Tienes dudas?

Oposicions a

bombers
de la Generalitat

Acadèmia, centre de preparació oposicions a bombers
de la Generalitat de Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a presentar-se a les oposicions a bombers de la Generalitat:

certificado-Actic-practic

Posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

certificado-Actic-practic

Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir el títol de graduat/a en ESO, graduat/a escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

certificado-Actic-practic

No haver estat acomiadat/a ni separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

certificado-Actic-practic

Posseir el permís de conduir vehicles de la classe C.

certificado-Actic-practic

En cas de no tindre nacionalitat espanyola: posseir un nivell de llengua castellana corresponent al diploma en espanyol de C1 o superior.

Icono de Validado por la comunidad
certificado-Actic-practic

Posseir un nivell C1 de llengua catalana, equivalent o superior.

Proves

El procés selectiu constarà de quatre fases: Fase d’oposició, Fase de concurs, Fase de formació (curs selectiu) i Fase de pràctiques. Els exercicis de la fase d’oposició són els següents:

 

 

Fase d’oposició

Primera prova. Test de coneixements generals (obligatori i eliminatori)

 

Està composta per dues parts:

Primer exercici: coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva. El temps per fer aquest exercici serà de 1 hora i 45 minuts. La qualificació daquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts.

Segon exercici: test davaluació psicològica de la personalitat. Consisteix en la realització d’un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d’ajust al funcionament adaptatiu en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber. Les dimensions susceptibles d’avaluació són les següents: amabilitat, ansietat, autocontrol, desajust i/o descontrol, duresa, extraversió, independència, inestabilitat, neuroticisme, obertura i responsabilitat. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtinguts a les escales de control i estils de resposta.

 

Segona prova. Proves Físiques (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova de coneixements i test davaluació psicològica de la personalitat, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, passant a realitzar aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.En cas d’empat a la posició 600, es resoldrà a favor de la persona participant que hagi obtingut un menor nombre de respostes errònies en el primer exercici de la primera prova, coneixements.

Si persisteix l’empat, passaran a la segona prova, prova física totes les persones que segueixin empatant.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris: Cursa de llançadora Circuit d’agilitat Exercici aquàtic Pressió sobre banc Pujada de corda La qualificació daquesta prova és de 0 a 10 punts.

La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Tercera prova. Prova d’oficis (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de major a menor puntuació dacord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test davaluació psicològica de la personalitat i de la segona prova , prova física.

Un cop ordenades, només passaran a la tercera prova, prova d’oficis, les 400 persones amb millor puntuació.

En cas d’empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà a realitzar un circuit de quatre tasques dels següents oficis: Sanitari Fusteria i construcció Fontaneria i electricitat Conducció de vehicles pesants Es tracta d’una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l’habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l’execució bàsica d’aquests oficis.

 

Quarta prova. Prova d’avaluació psicològica competencial (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin estat avaluades a la tercera prova, prova d’oficis, seran ordenades de major a menor puntuació d’acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat, de la segona prova, prova física i la tercera prova, prova d’oficis.

Un cop ordenades, només passaran a la quarta prova, prova d’avaluació psicològica competencial, les 325 persones amb millor puntuació.

En cas d’empat en aquesta posició, passaran a la quarta prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació. La prova d’avaluació psicològica competencial consistirà en la realització d’un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica. Les competències professionals susceptibles d’avaluació són les següents:

1. Adaptabilitat i flexibilitat

2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a lestructura jeràrquica

3. Autocontrol i tolerància a l’estrès

4. Treball en equip

5. Autogestió i desenvolupament personal i professional

6. Motivació i vocació de servei públic

7. Capacitat analítica i presa de decisions

8. Capacitat de comunicació

9. Orientació a resultats

10. Relació interpersonal i convivència

Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Cinquena prova. Prova mèdica (obligatòria i eliminatòria)

 

Seran convocades a la realització daquesta prova totes les persones participants avaluades a la quarta prova, prova davaluació psicològica competencial.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel tribunal qualificador, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal, valoració de l’orella, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular, l’aparell cardiovascular, l’aparell respiratori i l’exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

 

Sisena prova. Prova de coneixement de llengua castellana i catalana (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici davaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici davaluació de coneixements de llengua castellana.

Primer exercici: llengua catalana. Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent o superior. La realització daquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no estiguin exemptes.

Segon exercici: llengua castellana. La realització daquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no estiguin exemptes.

 
Icono de Validado por la comunidad

 

 

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

Subscriu-te al butlletí