Tens dubtes?
Select Page

Oposicions a

bombers
de la Generalitat

Acadèmia, centre de preparació oposicions a bombers
de la Generalitat de Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a presentar-se a les oposicions a bombers de la Generalitat:

certificado-Actic-practic

Posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al lloc.

certificado-Actic-practic

Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de batxillerat o tècnic o qualsevol altre de nivell superior.

certificado-Actic-practic

No haver estat acomiadat/a ni separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

certificado-Actic-practic

Posseir el permís de conduir vehicles de la classe C.

certificado-Actic-practic

En cas de no tindre nacionalitat espanyola: posseir un nivell de llengua castellana corresponent al diploma en espanyol de C1 o superior.

Icono de Validado por la comunidad
certificado-Actic-practic

Certificació negativa del Registre de Delinqüents Sexuals.

Proves

El procés selectiu constarà de quatre fases: Fase d’oposició, Fase de concurs, Fase de formació (curs selectiu) i Fase de pràctiques. Els exercicis de la fase d’oposició són els següents:

 

 

Fase d’oposició

Primera prova. Test de coneixements generals (obligatori i eliminatori)

 

Està composta per dues parts:

Primer exercici: coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva. El temps per fer aquest exercici serà de 1 hora i 45 minuts. La qualificació daquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts.

Segon exercici: test davaluació psicològica de la personalitat. Consisteix en la realització d’un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d’ajust al funcionament adaptatiu en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber. Les dimensions susceptibles d’avaluació són les següents: amabilitat, ansietat, autocontrol, desajust i/o descontrol, duresa, extraversió, independència, inestabilitat, neuroticisme, obertura i responsabilitat. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtinguts a les escales de control i estils de resposta.

 

Segona prova. Proves Físiques (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova de coneixements i test davaluació psicològica de la personalitat, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, passant a realitzar aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.En cas d’empat a la posició 600, es resoldrà a favor de la persona participant que hagi obtingut un menor nombre de respostes errònies en el primer exercici de la primera prova, coneixements.

Si persisteix l’empat, passaran a la segona prova, prova física totes les persones que segueixin empatant.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris: Cursa de llançadora Circuit d’agilitat Exercici aquàtic Pressió sobre banc Pujada de corda La qualificació daquesta prova és de 0 a 10 punts.

La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Tercera prova. Prova d’oficis (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de major a menor puntuació dacord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test davaluació psicològica de la personalitat i de la segona prova , prova física.

Un cop ordenades, només passaran a la tercera prova, prova d’oficis, les 400 persones amb millor puntuació.

En cas d’empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà a realitzar un circuit de quatre tasques dels següents oficis: Sanitari Fusteria i construcció Fontaneria i electricitat Conducció de vehicles pesants Es tracta d’una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l’habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l’execució bàsica d’aquests oficis.

 

Quarta prova. Prova d’avaluació psicològica competencial (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants que hagin estat avaluades a la tercera prova, prova d’oficis, seran ordenades de major a menor puntuació d’acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat, de la segona prova, prova física i la tercera prova, prova d’oficis.

Un cop ordenades, només passaran a la quarta prova, prova d’avaluació psicològica competencial, les 325 persones amb millor puntuació.

En cas d’empat en aquesta posició, passaran a la quarta prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació. La prova d’avaluació psicològica competencial consistirà en la realització d’un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica. Les competències professionals susceptibles d’avaluació són les següents:

1. Adaptabilitat i flexibilitat

2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a lestructura jeràrquica

3. Autocontrol i tolerància a l’estrès

4. Treball en equip

5. Autogestió i desenvolupament personal i professional

6. Motivació i vocació de servei públic

7. Capacitat analítica i presa de decisions

8. Capacitat de comunicació

9. Orientació a resultats

10. Relació interpersonal i convivència

Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Cinquena prova. Prova mèdica (obligatòria i eliminatòria)

 

Seran convocades a la realització daquesta prova totes les persones participants avaluades a la quarta prova, prova davaluació psicològica competencial.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel tribunal qualificador, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal, valoració de l’orella, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular, l’aparell cardiovascular, l’aparell respiratori i l’exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions als diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

Sisena prova. Prova de coneixement de llengua castellana i catalana (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici davaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici davaluació de coneixements de llengua castellana.

Primer exercici: llengua catalana. Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent o superior. La realització daquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no estiguin exemptes.

Segon exercici: llengua castellana. La realització daquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no estiguin exemptes.


Icono de Validado por la comunidad

Fase de concurs.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 20 punts, que correspon al 33 % de la puntuació global de tot el procés selectiu (40 punts en la fase d’oposició i 20 punts en la fase de concurs).

 

Fase formativa. Curs selectiu.

El curs selectiu consisteix en la realització d’un curs de formació d’una durada de 900 hores lectives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut del curs, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat.

Fase de pràctiques.

Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran a la quarta fase, fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta fase consisteix a fer 1.104 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers o altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, d’acord amb la planificació i programació aprovada pel tribunal qualificador a proposta de la Direcció General.

 

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí