Tens dubtes?

Oposició
Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus 
de Corporacions Locals

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
IMPORTANT: tota la informació exposada aquí és relativa a una convocatòria concreta d’alguna de les corporacions locals. Aquesta informació serveix com a referència, però l’alumne haurà d’informar- se concretament dels requisits i les proves de la corporació local en què es presentarà.
Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Auxiliar d’Arxius, Biblioteques i Museus de Corporacions Locals:
certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir fets 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial de batxillerat o tècnic/a especialista (cicle formatiu de grau superior, FPII) o titulació equivalent.

certificado-Actic-practic
Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).
certificado-Actic-practic

Les persones que no acreditin la nacionalitat espanyola han de certificar el coneixement del nivell superior de llengua castellana, tant en l’expressió oral com escrita.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, de qualsevol servei de salut o administració pública.

certificado-Actic-practic

La persona aspirant ha de complir els requisits generals i específics el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies i s’han de seguir complint fins a la data de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera o la contractació com a personal laboral fix.

certificado-Actic-practic

Les persones participants han de fer el pagament de la taxa de participació corresponent.

Proves

Primera prova: prova de llengües

 

 

Abans de la fase de concurs i amb caràcter eliminatori, es faran les
proves de les llengües de català i castellà del nivell exigit a totes
aquelles persones que no n’estiguin exemptes.

Llengua catalana: consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts. Primer exercici: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text. Els coneixements pràctics de llengua s’avaluaran mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics. Segon exercici: s’avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i/o una conversa sobre temes generals. La durada màxima d’aquesta prova serà d’hora i mitja. El resultat de l’exercici serà APTE o NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE
per continuar participant en el procés selectiu.
Llengua castellana: consisteix en una prova de coneixements de la llengua de caràcter eliminatori. En la prova els aspirants hauran de fer un exercici que consistirà en una redacció i mantenir una conversa amb els membres del tribunal. La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per participar en el procés selectiu.
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova: prova pràctica

 

La segona part de la fase d’oposició consistirà en la realització d’una prova teoricopràctica, amb una valoració màxima de 60 punts, en relació amb les funcions que cal desenvolupar en el lloc de treball vinculat a la plaça i amb el temari corresponent. El tribunal podrà determinar la realització d’una o de més proves o exercicis en una sola sessió i la seva execució en l’ordre que consideri més adequat. Per superar la prova caldrà obtenir el 50 % o més de la puntuació total. En cas d’haver de superar diverses proves, no seran eliminatòries per si mateixes. Les persones aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, que comptaran des de l’endemà de la publicació del resultat de la fase d’oposició, per presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes.
Fase de concurs
En aquesta fase es valorarà sobretot l’experiència laboral en l’exercici de les funcions dels llocs de treball associats a les places convocades, així com la formació realitzada en què s’obtingui un certificat. Es computaran els mèrits al·legats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de manera que no es tindran en compte els obtinguts després d’aquesta data. La fase de concurs serà posterior a la fase d’oposició, no serà de caràcter eliminatori i tindrà una valoració igual o superior al 40 % de la puntuació total del procés.
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Suscríbete al boletín