Tens dubtes?

Oposición 
Treballador Social

de la Generalitat
de
Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Treballador Social de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir fets 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o diplomatura en Treball Social o assistents socials

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).

certificado-Actic-practic

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de posseir els coneixements de llengua castellana nivell C1.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, de qualsevol servei de salut o administració pública.

certificado-Actic-practic
No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació ni d’un cos, escala o especialitat funcionarial d’una altra administració pública amb funcions assimilades a les del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita participar.
certificado-Actic-practic

Les persones participants han de fer el pagament de la taxa de participació corresponent.

Proves

Fase oposición

 

Primera prova: Test de conoxeiments.

És un exercici de caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Les preguntes tractaran sobre el contingut de la part del temari corresponent. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. El temps per fer aquest exercici és d’1 hora i 20 minuts. La qualificació de l’exercici és de 0 a 25 punts.
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova: resolució d’un o de diversos supòsits pràctics

És un exercici de caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a  respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Les preguntes tractaran sobre el contingut de la part del temari corresponent. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. El temps per fer aquest exercici és d’1 hora i 20 minuts. La qualificació de l’exercici és de 0 a 25 punts.

Tercera prova: prova de català i castellà

Prova de coneixements de llengua catalana

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de fer-la. Consisteix a fer, davant l’Òrgan Tècnic de Selecció i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts. En la primera part s’avalua el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim. La comprensió lectora s’avalua mitjançant la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre el mateix text. En la segona part s’avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu  alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. El temps per fer-la és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona. El resultat d’aquesta prova és apte o no apte.

Prova de coneixements de llengua castellana
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de fer-la. Consisteix en una redacció de 200 paraules com a mínim i a mantenir una conversa amb membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció. El temps per fer aquesta prova és de 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. El resultat d’aquesta prova és apte o no apte

 

Fase de concurs
La puntuació màxima de la fase de concurs és de 65 punts.Únicament s’hi valoraran els mèrits que s’hagin aconseguit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí