Tens dubtes?

Oposicions

Treballador Social Ajuntament de Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Treballador Social Ajuntament de Barcelona.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places a Treballador Social de l’Ajuntament de Barcelona.

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol acadèmic de Diplomat o títol universitari de Grau en Treball Social o equivalent.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol servei de les administracions públiques o dels òrgans de les Comunitats Autònomes.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual.

Proves

El procés selectiu de les oposicions treballador social constarà de les 3 fases següents:

 • Fase d’oposició.
 • Fase de concurs.
 • Fase de formació pràctica selectiva.

 

Fase d’oposició

 

Primera prova. Prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova serà qualificada amb 35 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 17,5 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació.

 • Test de coneixements del temari general (obligatòria). Consistirà a contestar un qüestionari d’un màxim de 75 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari general que apareix en la convocatòria i que pots consultar més a baix. Cada pregunta tindrà 4 respostes alternatives de les quals només una serà la correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 15 punts.
 • Test de coneixements del temari específic (obligatòria). Consistirà a contestar un qüestionari de màxim de 100 preguntes tipus test relacionades amb el contingut específic del temari que apareix en la convocatòria i que pots consultar més a baix. Cada pregunta tindrà 4 alternatives de resposta de les quals només una serà la correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 20 punts.

Segona prova. Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova consistirà en la resolució d’un o més supòsits pràctics d’acord amb els àmbits funcionals existents en l’organització proposats pel Tribunal i relacionats amb les matèries que apareixen en el temari de la convocatòria.

La prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 25 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12,5 punts.

  pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

  Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

   

  Els aspirants han d’acreditar un nivell de coneixements de la llengua catalana C1 (l’antic C) o superior. Els que documentalment puguin acreditar aquest nivell no hauran de fer-la. Per a aquells que l’hagin de fer, la prova constarà de dues parts:

  • Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 180 paraules. S’avaluaran coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic adequats al nivell exigit.
  • Segona part: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

  Aquesta prova tindrà una durada d’un màxim de 90 minuts per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

  La qualificació final de la prova serà d’“apta” o “no apta”, aquests últims quedaran exclosos del procés selectiu.

   

  Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

   

  Aquesta prova és exclusiva per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

  Consisteix en la realització d’una prova de coneixements del castellà. La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal.

  El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la part escrita i 15 per a l’oral.

  La qualificació final de la prova serà d’“apta” o “no apta”, aquests últims quedaran exclosos del procés selectiu.

   

  Fase de concurs

   

  Aquesta fase tindrà una puntuació màxima de 30 punts. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat la fase d’oposició, d’acord al barem publicat en la convocatòria.

  En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per a superar l’oposició.

   

  Fase de formació pràctica selectiva

   

  Les persones que passin el procés selectiu seran nomenades funcionaris en pràctiques i hauran de superar un període de formació pràctica selectiva de 2 mesos comptats des de l’endemà de la seva presa de possessió.

  oposiciones-generalitat-practic-barcelona
  practic-barcelona-oposiciones

  Aconsegueix la teva plaça amb Practic

  Solicita información Practic Barcelona

  Demana informació gratuïta i sense compromís

  Subscriu-te al butlletí