Tens dubtes?
Select Page

Oposicions

Subaltern

Ajuntament de Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les Oposicions de Subaltern de l’Ajuntament de Barcelona.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Són molts els organismes que poden convocar oposicions de Subaltern a Barcelona. Cadascun d’ells publica els seus propis requisits, però en línies generals, solen ser els següents:

certificado-Actic-practic

Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Edat: Tenir 16 anys i no haver aconseguit l’edat de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Capacitat: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

certificado-Actic-practic

Titulació: No s’exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu.

certificado-Actic-practic

Habilitació: No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucions o estatutaris de les Comunitats Autònomes. Ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. No estar immers en causa d’incompatibilitat de conformitat amb el que s’estableix en la Llei d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Proves

Per a aquest Cos, cada Ajuntament o Institució pot establir les seves pròpies proves. A continuació, us comptem en línies generals com solen ser. Per a redactar aquesta informació, ens hem basat en l’última convocatòria al Cos de Subalterns de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés selectiu consta de 3 fases:

 1. Fase d’oposició.
 2. Fase de concurs.
 3. Fase de formació pràctica selectiva.

  Fase d’oposició

   

  L’oposició de subaltern a Barcelona consta de 3 proves, totes obligatòries i eliminatòries. La puntuació obtinguda en aquesta fase serà d’un màxim de 60 punts.

   

  Primera prova | Test de coneixements del temari

   

  Consistirà a respondre a un qüestionari de màxim 100 preguntes tipus test sobre les matèries del programa. Cada pregunta tindrà 4 alternatives de resposta sent només una la correcta. Consistirà en la realització d’un supòsit pràctic a elecció per l’opositor, entre dos proposats pel Tribunal. Totes les respostes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc no restaran puntuació.

  Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 60 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

   

  Segona prova | Coneixements de llengua catalana

   

  Els aspirants hauran d’estar en possessió d’un nivell de català igual o superior al B2 (antic B). Els que no hauran de sotmetre’s a una prova que constarà de dues parts: 

  • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text d’unes 150 paraules. També es valoraran coneixements de gramàtica i vocabulari mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell intermedi.
  • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

  La durada d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

  Aquesta prova és eliminatòria. Els aspirants seran qualificats d’aptes o no aptes i aquests últims quedaran exclosos del procediment selectiu.

Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Tercera prova | Coneixements de llengua castellana

 

La realització d’aquesta prova és obligatòria per a aquelles persones que no disposin de la nacionalitat espanyola.

La prova es dividirà en dues parts:

 • Primera part: Realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim.
 • Segona part: Mantenir una conversa amb els assessors especialistes assignats pel Tribunal qualificador.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Els aspirants seran qualificats d’aptes o no aptes i aquests últims quedaran exclosos del procediment selectiu.

 

Fase de concurs

 

Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat la fase d’oposició.

En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs podrà ser aplicada per a superar la fase d’oposició.

 

Fase de formació pràctica selectiva

 

Les persones que passin el procés selectiu seran nomenades funcionaris en pràctiques i hauran de superar un període de formació pràctica selectiva d’un mes comptat des de l’endemà de la seva presa de possessió.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí