¿Tienes dudas?

Oposicions Guàrdia Urbana a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions d’Agents de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Requisits

Segons l’última convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a les places de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Tenir la nacionalitat espanyola, segons la legislació vigent.

Haver complert els 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Complir les condicions exigides per a exercir les funcions que li siguin encomanades.

Posseir el títol de graduat en ESO o equivalent.

No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

No haver estat condemnat per acte delictiu, o en cas d'haver estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.

Posseir els permisos de conduir de la classe B i A2.

Declaració jurada o promesa per la qual s'adquireix el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.

Compromís de portar armes mitjançant declaració jurada.

Proves

Procés selectiu

 

El procés selectiu constarà de les tres parts:

1. Fase d’oposició.

2. Fase de formació (un curs selectiu).

3. Fase de pràctiques.

 

Fase d’oposició

 

Està composta per 7 proves obligatòries i eliminatòries.

 

Primera prova. Cultural i teòrica.

 

  1. Cultura general. Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell d’acord amb el títol acadèmic requerit en aquesta convocatòria. Consistirà en un qüestionari tipus test amb un màxim de 50 preguntes.
  2. Teòrica. Consistirà a contestar, en un període màxim d’1 hora, un qüestionari d’un màxim de 75 preguntes tipus test, relacionades amb el temari de la convocatòria.

 

Segona prova. Test aptitudinal.

 

Consisteix a realitzar tres test dirigits a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els raonaments dels aspirants. Aquests tests valoraran les aptituds verbals, numèriques i el raonament abstracte, respectivament.

 

Tercera prova. Prova d’anglès. Nivell B2.

 

Els opositors que ho desitgin prodran realitzar, de manera voluntària i sense que aquesta sigui eliminatòria, una prova de coneixement del nivell intermedi B2 d’anglès. L’examen consistirà en un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb quatre alternatives de resposta.

 

Quarta prova. Prova d’aptituds físiques.

 

Els aspirants que superin les proves anteriors seran ordenats de major a menor puntuació, i passaran a la quarta prova els 900 aspirants millor classificats.

La prova consistirà en 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

 

Cinquena prova: Prova de català. Nivel B2.

 

Quedaran exempts de realitzar la prova els aspirants que acreditin documentalment en els termes i forma correcta, les condicions establertes en les bases de la convocatòria.

La prova es divideix en dues parts:

  1. Primera part. S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana, relacionats amb el grau adequat a les places objecte de la convocatòria.
  2. Segona part. S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts.

 

Sisena prova: Prova de personalitat i competències.

 

Aquesta prova consistirà en la realització de 3 qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitat bàsics, els trets clínics de l’aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn, i el seu grau d’adequació al perfil competencial del cos: habilitats socials, responsabilitat, resolució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

 

Setena prova: Proves mèdiques.

 

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades d’aptes o no aptes.

Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat pel personal col·legiat, per tal de comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en la convocatòria.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició d’Agents de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD