Tens dubtes?
Select Page

Oposició

Guàrdia Civil

ojo

Convocades 2.875 OEP 2023 per a Guàrdia Civil
Enllaç Oficial BOE

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a Guàrdia Civil.

certificado-Actic-practic

Posseir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

No estar privat dels drets civils.

certificado-Actic-practic

No tenir antecedents penals.

certificado-Actic-practic

No estar sotmès a algun procediment judicial per delicte dolós com processat, investigat judicialment o acusat amb declaració d’obertura de judici oral corresponent.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts 18 anys i no superar l’edat de 40 anys, durant l’any de la convocatòria.

certificado-Actic-practic

Posseir l’aptitud psicofísica necessària per a cursar els respectius plans d’estudis, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i les proves que es determinin en aquesta convocatòria.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió dels requisits d’accés requerits en el Sistema Educatiu Espanyol per accedir als ensenyaments conduents a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà.

certificado-Actic-practic

No haver causat baixa en un centre docent per les raons establertes en els paràgrafs c) i d) de l’article 71.2, de la Llei 39/2007, del 19 de novembre, de la Carrera Militar o en els paràgrafs d) i e), de l’article 48.1, de la Llei 29/2014, del 28 de novembre.

certificado-Actic-practic

No haver causat baixa en un centre docent de formació per a la incorporació a l’Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, per no superar, dins dels terminis fixats, les proves i matèries previstes en els plans d’estudis corresponents.

certificado-Actic-practic

No haver-se resolt el seu compromís com a militar de tropa i marineria com a conseqüència d’un expedient d’insuficiència de facultats professionals, per imposició de sanció disciplinària extraordinària de separació de servei per aplicació de la Llei Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, o per la imposició de sanció disciplinària de resolució de compromís, en aplicació de la Llei Orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de règim disciplinari de les Forces Armades.

certificado-Actic-practic

Adquirir el compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, d’acord amb els principis bàsics d’actuació de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

certificado-Actic-practic

No tenir tatuatges que continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars, que suposin descrèdit per l’uniforme, que puguin atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil a qualsevol de les seves formes, que reflecteixin motius obscens o incitin a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilacions o similars que puguin ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes d’ús general del Cos de la Guàrdia Civil la denominació, composició i utilització es recullen en l’Ordre General núm. 12, de 28 de desembre de 2009 «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil» núm. 1, de 12 de gener de 2010) i en l’Ordre INT / 77/2014, de 22 de gener, per la qual es regula l’ús general de l’uniforme del Cos de la Guàrdia Civil i les seves modificacions posteriors.

Requisitos-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Proves

Les proves selectives es desenvoluparan en l’ordre que determini el Tribunal de Selecció, amb les particularitats que tot seguit es detallen.

 

Prova d’ortografia

 

Consistirà en la realització d’un exercici d’ortografia.
El temps per aquesta prova serà de deu (10) minuts.

 

Prova de coneixement

 

Consistirà en la contestació a un qüestionari de 100 preguntes concretes, tipus test, extretes dels temes de programa, a més es contestaran les 5 preguntes de reserva que figuren en el qüestionari. El temps per a la realització d’aquesta prova serà d’1 h. 35 min. minuts.
Les preguntes de reserva, només, seran valorades en el cas que el Tribunal de Selecció anul·li alguna de les anteriors i seguint l’ordre establert en el quadernet.

 

Prova de llengua estrangera

 

Consistirà en la contestació a un qüestionari de 20 preguntes sobre l’idioma anglès, a més contestaran 1 pregunta de reserva que figura en el qüestionari. El temps per realitzar aquesta prova serà de 21 minuts.
Les pregunta de reserva, només, serà valorada en el cas que el Tribunal d’elecció anul·li alguna de les anteriors i seguint l’ordre establert en el quadernet.

Per a aquestes proves hauran de portar bolígraf de tinta de color negre.

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Prova psicotècnica

 

Consistirà en l’avaluació de la capacitat dels aspirants per adequar-se a les exigències derivades, tant del període acadèmic com alumne d’un centre de formació, com de la seva futura adaptació a l’exercici professional.

Constarà de dues parts:

a) Aptituds intel·lectuals: S’avaluaran mitjançant l’aplicació de tests d’intel·ligència general i / o escales específiques que avaluïn la capacitat d’aprenentatge, anàlisi, raonament i potencial cognitiu.

b) Perfil de personalitat: S’avaluaran mitjançant tests que explorin les característiques de personalitat, aptitudinals i motivacionals.
Els resultats de les proves psicotècniques aplicades seran tinguts en compte per a determinar l’adequació del candidat al perfil professional de la Guàrdia Civil.
Per a la realització de les proves psicotècniques escrites es podrà utilitzar llapis a més de bolígraf de tinta de color negre.

 

Proves d’aptitud física

 

Consistirà en la realització dels exercicis físics descrits en la Convocatòria, on es determinen les marques mínimes a superar en cada un d’ells. El Tribunal de Selecció podrà determinar l’ordre d’execució dels exercicis podent-se realitzar diversos d’ells simultàniament, en aquest cas haurà d’estar present en cada un d’ells, almenys, un membre del Tribunal de Selecció.

 

Entrevista personal

 

Destinada a contrastar i ampliar els resultats de les proves psicotècniques. El General Cap de la Prefectura d’Ensenyament establirà, prèviament, els criteris que se seguiran per a valorar que l’aspirant posseeix en grau suficient, les competències i qualitats necessàries per al bon exercici de les comeses i responsabilitats
que li siguin encomanades amb la seva incorporació a l’escala de Caps i Guàrdies.
La idoneïtat per a l’exercici d’aquestes comeses i responsabilitats s’acredita amb la valoració, en grau adequat, de les competències i qualitats següents:

I. Adequació a normes i principis morals.
II. Valors institucionals.
III. Responsabilitat/ maduresa.
IV. Motivació.
V. Autocontrol.
VI. Habilitats socials i de comunicació.
VII. Adaptació/flexibilitat
VIII. Solució de problemes.

 

Reconeixement mèdic

 

S’aplicarà el quadre mèdic d’exclusions, així com l’Acord de Consell de Ministres, del 21 d’octubre de 2005, pel qual s’elimina la Disàrtria o tartamudesa manifesta com a causes d’exclusió per a l’accés a les Forces Armades i Cossos i Forces de seguretat de l’Estat.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí