¿Tienes dudas?

Oposicions

Cos Superior Administració de la Generalitat

Centre de preparació, oposicions Cos Superior Administració de la Generalitat

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar al Cos Superior Administració Generalitat:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o d’un dels membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per a exercir les tasques.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió d’un Grau Universitari, Llicenciatura, Enginyeria o equivalent.

certificado-Actic-practic

Tenir el nivell C de coneixements de la llengua catalana.

certificado-Actic-practic

Tenir el nivell C2 o equivalent de la llengua castellana.

Proves

generalitat-de-catalunya

Fase d’oposició

Constarà de les següents proves.

 

Primera prova

Consisteix en la realització de quatre exercicis.

 • Primer exercici. Mesura les competències professionals, sent de caràcter obligatori i no eliminatori. L’aspirant ha de contestar a totes les preguntes exposades sobre les competències professionals. La puntuació de l’exercici és de 0 a 5 punts.
 • Segon exercici. Coneixements. És de caràcter obligatori i eliminatori. Tracta d’un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives en les quals només una d’elles és correcta sobre el contingut de la part general (tema 1 al 60).
 • Tercer exercici. Preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit deu preguntes de resposta curta sobre la part general i específica del temari i les funcions del lloc. Es realitzarà de manera no simultània un exercici per a cadascuna de les opcions de places que ha triat la persona en la sol·licitud. Aquest exercici té una durada de 30 min i puntua de 0 a 5, sent un 2,5, la mínima per a superar-lo.
 • Quart exercici. Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat dels temes de la part general i específica del temari. Es realitzarà per separat un supòsit pràctic a cada persona segons el triat en la sol·licitud. Puntuarà de 0 a 10, sent la puntuació mínima per a aprovar un 5. 
  Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

  Segona prova

  Consta de dos exercicis amb els quals els candidats hauran de demostrar els seus coneixements de les llengües castellana i catalana.

  • Primer exercici. Coneixements de llengua catalana. Consisteix en la realització d’un exercici dividit en dues parts. En la primera s’avaluarà l’expressió escrita amb un text de 200 paraules i la comprensió lectora. La segona mesurarà l’expressió oral mitjançant la lectura d’un text. El temps total per a realitzar aquesta prova és de dues hores.
  • Segon exercici. Coneixements de la llengua castellana. Per a aquells aspirants que no siguin espanyols. Hauran de redactar un text de 200 paraules i mantenir una conversa amb el Tribunal. El temps total per a realitzar aquesta prova és d’una hora.

   

  Fase de concurs

  La puntuació màxima d’aquesta fase és de 12,30. Els mèrits que s’avaluen són:

  • Serveis prestats en cossos, escales i categories de personal estatuari de gestió i serveis del subgrup de titulació A1 o categories laborals homologades, amb 0,07 punts per cada mes treballat. Màxim de 5,80 punts.
  • Titulació. Es valoren els títols universitaris. Doctorat: 1,5 punts; Llicenciatura: 2 punts; Màster: 1 punt i Postgraus: 0,50 punts.
  • Proves realitzades. Si anteriorment el candidat ha opositat i ha aprovat sense obtenir plaça en les dues últimes convocatòries tenint 0,75 punts cadascuna d’elles.
   oposiciones-generalitat-practic-barcelona
   practic-barcelona-oposiciones

   Sol·licita’n informació

   Solicita información Practic Barcelona

   “Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

   Subscriu-te al butlletí