¿Tienes dudas?

Oposicions Cos Superior Administració de la Generalitat

Centre de preparació oposicions Cos Superior Administració de la Generalitat

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar al Cos Superior Administració Generalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o d'un dels membres de la Unió Europea.

Posseir la capacitat funcional per a exercir les tasques.

Estar en possessió d'un Grau Universitari, Llicenciatura, Enginyeria o equivalent.

Tenir el nivell C de coneixements de la llengua catalana.

Tenir el nivell C2 o equivalent de la llengua castellana.

Proves

El procés selectiu serà el de concurs oposició.

 

Fase d’oposició

 

Constarà de les següents proves.

 

Primera prova

 

Consisteix en la realització de quatre exercicis.

  • Primer exercici. Mesura les competències professionals, sent de caràcter obligatori i no eliminatori. L’aspirant ha de contestar a totes les preguntes exposades sobre les competències professionals. La puntuació de l’exercici és de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici. Coneixements. És de caràcter obligatori i eliminatori. Tracta d’un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives en les quals només una d’elles és correcta sobre el contingut de la part general (tema 1 al 60).
  • Tercer exercici. Preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit deu preguntes de resposta curta sobre la part general i específica del temari i les funcions del lloc. Es realitzarà de manera no simultània un exercici per a cadascuna de les opcions de places que ha triat la persona en la sol·licitud. Aquest exercici té una durada de 30 min i puntua de 0 a 5, sent un 2,5, la mínima per a superar-lo.
  • Quart exercici. Supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat dels temes de la part general i específica del temari. Es realitzarà per separat un supòsit pràctic a cada persona segons el triat en la sol·licitud. Puntuarà de 0 a 10, sent la puntuació mínima per a aprovar un 5. 

 

Segona prova

 

Consta de dos exercicis amb els quals els candidats hauran de demostrar els seus coneixements de les llengües castellana i catalana.

  • Primer exercici. Coneixements de llengua catalana. Consisteix en la realització d’un exercici dividit en dues parts. En la primera s’avaluarà l’expressió escrita amb un text de 200 paraules i la comprensió lectora. La segona mesurarà l’expressió oral mitjançant la lectura d’un text. El temps total per a realitzar aquesta prova és de dues hores.
  • Segon exercici. Coneixements de la llengua castellana. Per a aquells aspirants que no siguin espanyols. Hauran de redactar un text de 200 paraules i mantenir una conversa amb el Tribunal. El temps total per a realitzar aquesta prova és d’una hora.

 

Fase de concurs

 

La puntuació màxima d’aquesta fase és de 12,30. Els mèrits que s’avaluen són:

  • Serveis prestats en cossos, escales i categories de personal estatuari de gestió i serveis del subgrup de titulació A1 o categories laborals homologades, amb 0,07 punts per cada mes treballat. Màxim de 5,80 punts.
  • Titulació. Es valoren els títols universitaris. Doctorat: 1,5 punts; Llicenciatura: 2 punts; Màster: 1 punt i Postgraus: 0,50 punts.
  • Proves realitzades. Si anteriorment el candidat ha opositat i ha aprovat sense obtenir plaça en les dues últimes convocatòries tenint 0,75 punts cadascuna d’elles.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t'informem sobre el procés complet per a preparar l'oposició d'Auxiliar Administratiu de l'ICS.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD