Tens dubtes?
Select Page

Oposició
Agent Hisenda
Pública

 

ojo

Convocades 741 places per a Agents Hisenda Pública
Enllaç oficial BOE

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Agents de la Hisenda Pública.

 

certificado-Actic-practic

Nacionalitat: Ser espanyol.

certificado-Actic-practic

Edat: Tenir complerts 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Titulació: Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de Batxiller o Tècnic. Així mateix s’estarà al que estableix l’Ordre EDU /1603/2009, del 10 de juny, pel qual s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació, modificada mitjançant Ordre EDU /520/2011, del 7 de març. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’haurà d’acreditar estar en possessió de la corresponent credencial d’homologació. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de Dret Comunitari.

certificado-Actic-practic

Capacitat: Posseir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les funcions que es derivin del lloc a exercir.

requisitos-oposiciones-agente-de-hacienda

Proves

 

Exercicis obligatoris de l’oposició a Agent Hisenda Pública

 

L’accés per ingrés lliure es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició.

 

 

Primer exercici

 

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 100 preguntes de resposta múltiple sobre les matèries contingudes en el mateix.

Per a cada pregunta es proposaran diverses respostes, sent només una d’elles la correcta. Els aspirants marcaran les respostes en el full d’examen corresponent. Les respostes incorrectes seran penalitzades.

La puntuació directa del primer exercici es calcularà d’acord amb la fórmula següent: A – [E / 4] (sent «A» el nombre d’encerts i «E» el d’errors). Les preguntes no contestades o nul·les no es computen.

La durada màxima d’aquesta prova serà de seixanta minuts.

  pruebas-oposiciones-Tecnico-de- hacienda

  Segon exercici

   

  Consistirà a contestar per escrit un supòsit teoricopràctic relacionat amb la part d’«Organització de la Hisenda Pública i Dret Tributari» del programa, a fi d’avaluar el coneixement dels aspirants manifestat en les seves respostes a les qüestions plantejades, valorant el seu grau de correcció, adequació, integritat i precisió, en una exposició apropiada i correctament estructurada i contextualitzada. L’exercici s’ha d’escriure de tal manera que permeti la seva lectura per qualsevol membre del tribunal, evitant la utilització d’abreviatures o signes no usuals en el llenguatge escrit.

  El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de dues hores trenta minuts.

  practic-barcelona-oposiciones

  Aconsegueix la teva plaça amb Practic

  Solicita información Practic Barcelona

  Demana informació gratuïta i sense compromís

  Subscriu-te al butlletí