¿Tienes dudas?

Oposicions Agent Hisenda Pública Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Agent Hisenda Pública Barcelona

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Agents de la Hisenda Pública

Nacionalitat: Ser espanyol.

Edat: Tenir complerts 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Batxiller o Tècnic. Així mateix s'estarà al que estableix l'Ordre EDU /1603/2009, del 10 de juny, pel qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'Educació, modificada mitjançant Ordre EDU /520/2011, del 7 de març. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'acreditar estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.

Capacitat: Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es derivin del lloc a exercir.

Proves

Exercicis obligatoris de l’oposició a Agent Hisenda Pública

 

L’accés per ingrés lliure es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició.

  1. Fase d’Oposició.

La fase d’oposició està constituïda pels següents exercicis, tots dos eliminatoris:

Primer exercici:

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 100 preguntes de resposta múltiple sobre les matèries contingudes en el mateix.

Per a cada pregunta es proposaran diverses respostes, sent només una d’elles la correcta. Els aspirants marcaran les respostes en el full d’examen corresponent. Les respostes incorrectes seran penalitzades.

La puntuació directa del primer exercici es calcularà d’acord amb la fórmula següent: A – [E / 4] (sent «A» el nombre d’encerts i «E» el d’errors). Les preguntes no contestades o nul·les no es computen.

La durada màxima d’aquesta prova serà de seixanta minuts.

Segon exercici:

Consistirà a contestar per escrit un supòsit teoricopràctic relacionat amb la part d’«Organització de la Hisenda Pública i Dret Tributari» del programa, a fi d’avaluar el coneixement dels aspirants manifestat en les seves respostes a les qüestions plantejades, valorant el seu grau de correcció, adequació, integritat i precisió, en una exposició apropiada i correctament estructurada i contextualitzada. L’exercici s’ha d’escriure de tal manera que permeti la seva lectura per qualsevol membre del tribunal, evitant la utilització d’abreviatures o signes no usuals en el llenguatge escrit.

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de dues hores trenta minuts.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició a Agents d’Hisenda Pública Barcelona

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD