Tens dubtes?

Oposició
Integrador Social 
de Corporacions

Locals

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: tota la informació exposada aquí és relativa a una convocatòria concreta d’alguna de les corporacions locals. Aquesta informació serveix com a referència, però l’alumne haurà d’informar- se concretament dels requisits i les proves de la corporació local en què es presentarà.


Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Integrador Social de Corporacions Locals:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir fets 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol corresponent al cicle formatiu de grau superior en relació amb els serveis socioculturals i amb la comunitat, preferiblement Integració Social o titulació superior equivalent.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat o acomiadat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.

certificado-Actic-practic

Les persones que no acreditin la nacionalitat espanyola han de certificar el coneixement del nivell superior de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com escrita.

certificado-Actic-practic

Certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals o autorització expressa per fer la consulta.

Proves

Fase d’oposició

Primera prova: test de coneixements

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució per escrit de diverses proves teoricopràctiques relacionades amb les funcions del lloc de treball i amb el temari. Constarà de dues parts.
Primera: prova teòrica Consistirà a resoldre un examen tipus test amb respostes alternatives relacionades amb el temari. Les preguntes mal contestades restaran un 25 % del valor d’una pregunta correctament contestada amb una puntuació màxima de 10 punts.
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova: proves teoricopràctiques

El tribunal prepararà una prova teoricopràctica per adscripció a què es poden destinar els llocs per seleccionar (Infància, Serveis Socials i Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç). Els aspirants triaran la prova o proves que volen fer, per la qual cosa optaran a l’adscripció o adscripcions de la prova o proves teoricopràctiques que facin. La durada d’aquesta prova serà determinada pel tribunal qualificador. Es valoraran favorablement, entre altres aspectes que ha de considerar el tribunal, la correcció en les respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat i la capacitat d’anàlisi.

 

Tercera prova: prova de català i castellà

 

Prova de coneixements de llengua catalana Prova de coneixements del nivell de suficiència del català C1. Queden exempts de fer aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, que tenen el nivell exigit. Aquesta prova tindrà un resultat d’exercici apte o no apte, quedant exclosos del procés selectiu les que obtinguin un no apte.
Prova de coneixements de llengua castellana
Serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà apte o no apte i n’estaran exemptes les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’estat espanyol o bé que estan en possessió del diploma de nivell B2 espanyol. Quedaran exclosos del procés selectiu els aspirants que obtinguin un no apte

Valoració de mèrits: els aspirants que superin les proves de coneixements i capacitats passaran a la fase de valoració de mèrits, que consistirà en l’avaluació dels mèrits sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant en el moment de presentar la sol· licitud.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí