Tens dubtes?

Oposición 
Educador Social

de Corporacions Locals

 

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: tota la informació exposada aquí és relativa a una convocatòria concreta d’alguna de les corporacions locals. Aquesta informació serveix com a referència, però l’alumne haurà d’informar- se concretament dels requisits i les proves de la corporació local en què es presentarà.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Educador Social de Corporacions Locals:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de diplomatura o grau en Educació Social.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).

certificado-Actic-practic

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola també han d’acreditar el nivell C2, o equivalent, de llengua castellana.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc.

EDUCADOR-A-SOCIAL

Proves

La realització del procés de selecció consistirà en dues fases: oposició i concurs.

Primera fase: oposició (proves)

Primera prova:

Un examen tipus test de 20 preguntes del temari. El temps de durada de la prova serà d’1 hora.
Cada pregunta contestada correctament tindrà un valor d’un punt, sent la puntuació màxima de l’exercici 20 punts, les respostes incorrectes no descompten. No hi ha puntuació mínima per fer la segona prova.
oposita-con-practic-bcn

Segunda prueba:

Els aspirants hauran de desenvolupar un exercici pràctic entre els dos proposats pel tribunal, en relació amb el temari. La realització de la prova té una durada d’una hora. Una entrevista de caràcter no eliminatori amb els aspirants que hagin superat les proves anteriors.
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí