Tens dubtes?

Oposició 
Diplomat/da en Infermeria
del l’ICS

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Diplomat en Infermeria de l’ICS:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

certificado-Actic-practic

Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de fer una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial de qualsevol servei de salut o administració pública.

certificado-Actic-practic

No tenir la condició de personal estatutari fix de la categoria o especialitat de l’Institut Català de la Salut respecte de la qual se sol·licita la participació.

Diplomada-en-Enfermeria

Proves

La fase d’oposició versarà sobre les matèries contingudes en el temari transversal comú per a totes les categories i les pròpies del temari. L’inici d’aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzen el sistema de concurs de mèrits. La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris, si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

Primera prova: coneixements

És un exercici de caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Aquestes preguntes estaran relacionades amb el contingut del temari transversal i del temari específic. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts.
oposita-con-practic-bcn

Segona prova: resolució d’un o de diversos supòsits pràctics

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics sobre el contingut del temari específic de l’oposició. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Tercera prova: prova de català i de castellà

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de fer la prova de coneixements d’aquests dos idiomes.

Fase de concurs:

Valoració dels mèrits que cadascun dels aspirants presenti.

Enllaç al DOGC actual:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946746.pdf

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí

Truca Ara

Te n’informem de seguida

938 588 369 / 678 068 677

Gran Via de les Corts Catalanes, 774 local, 08013 Barcelona