fb

Oposicions

TCAI (Auxiliar d’Infermeria de la Generalitat)

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions TCAI Auxiliar d’Infermeria de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’Infermeria (TCAI):

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell (B1).

certificado-Actic-practic

Tenir complerts els 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de Formació Professional de tècnics en cures auxiliars d’infermeria o el títol de Formació Professional de primer grau en la branca sanitària.

certificado-Actic-practic

Poder acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública.

Proves

generalitat-de-catalunya

Segons l’última convocatòria de les oposicions TCAI de la Generalitat, el procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i una fase de concurs.

 

Fase d’oposició

 

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de la primera i segona prova, i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la tercera.

 

Primera prova

 

 • Constarà de dos exercicis. El primer consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari. El segon exercici consistirà a respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria en la qual s’opta.

 

Segona prova

 

 • Coneixements de les llengües catalana i castellana. El tribunal publicarà la llista d’aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements d’aquestes llengües i les persones que, per la documentació aportada, estan exempts de realitzar-les. Per Auxiliar d’Infermeria es requereix un coneixement de nivell elemental de llengua catalana (certificat B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
  • Primer exercici: coneixement de la llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
   • Primera part. S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 80 paraules i un màxim de 100 paraules relacionades amb les funcions pròpies dels auxiliars d’infermeria. La durada ha de ser, com a màxim, de 75 minuts.
   • Segona part. S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.
  • Segon exercici: coneixement de la llengua castellana. Exclusivament per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consisteix en la redacció de 200 paraules, com a mínim, i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 per a la segona.

La valoració de les dues proves serà d’”apte” o “no apte”. 

 

celador-generaliatat

Tercera prova

 

Dirigida a avaluar el perfil competencial de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria.

 

 

Fase de concurs

 

El tribunal només valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Consulta aquí, el barem dels mèrits de l’última convocatòria.

Enllaç al DOGC actual:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946746.pdf

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí