¿Tienes dudas?

Oposicions
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Mossos d’Esquadra:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent o superior.

certificado-Actic-practic

Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no tenir cap de l’exclusions mèdiques que s’incloguin en la convocatòria.

certificado-Actic-practic

No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial d’exercir càrrecs públics per resolució judicial ferma.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

certificado-Actic-practic

Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui.

certificado-Actic-practic

Compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.

Proves

generalitat-de-catalunya

Fase d’oposició

 

Primera prova

 

Coneixements i tests psicotècnics. Consisteix en la realització de les següents proves:

 • Prova de coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar aquesta és de 35 minuts. La puntuació serà de 0 a 10 punts.
 • Prova d’aptituds. Consistirà en la realització d’un test destinat a avaluar els raonaments i aptituds intel·lectuals de l’aspirant. S’avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva. La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.
  Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

  Segona prova: física

   

  Les persones participants aptes en la primera prova de les oposicions mossos d’esquadra seran convocades a la realització de la prova física. Aquesta consistirà en la realització dels següents exercicis:

  • Circuit d’agilitat.
  • Pressió sobre banc.
  • Cursa de llançadora.

   

  Tercera prova: adecuació psicoprofessional

   

  Consistirà en la realització d’un test psicotècnic i d’una entrevista personal orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació a les funcions a exercir. 

  En aquesta prova, els aspirants hauran d’omplir un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el currículum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serviran únicament com un element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional.

  El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual mida carnet.

  La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

   

  Quarta prova. Coneixements de llengua catalana.

   

  Les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. 

  La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no estiguin exempts.

  Constarà de dues parts: 

  • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim. Així mateix, s’avaluaran els coneixements pràctics de la llengua mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats amb les funcions pròpies de les places objecte de la convocatòria.
  • Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre els temes proposats per tal d’avaluar l’expressió oral.

  La durada màxima d’aquesta prova serà d’1 hora i 30 minuts com a màxim per a la primera part i 10 minuts per a la segona. 

  La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

  Per a més informació sobre el procés i les convocatòries a Mossos d’Esquadra, clica aquí. 

  oposiciones-generalitat-practic-barcelona
  practic-barcelona-oposiciones

  Sol·licita’n informació

  Solicita información Practic Barcelona

  “Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

  Subscriu-te al butlletí