Tens dubtes?

Oposicions
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Mossos d’Esquadra:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent o superior.

certificado-Actic-practic

Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no tenir cap de l’exclusions mèdiques que s’incloguin en la convocatòria.

certificado-Actic-practic

No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial d’exercir càrrecs públics per resolució judicial ferma.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

certificado-Actic-practic

Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui.

certificado-Actic-practic

Compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.

Proves

generalitat-de-catalunya

Fase d’oposició

 

Primera prova

 

Coneixements i tests psicotècnics. Consisteix en la realització de les següents proves:

 • Prova de coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar aquesta és de 35 minuts. La puntuació serà de 0 a 10 punts.
 • Prova d’aptituds. Consistirà en la realització d’un test destinat a avaluar els raonaments i aptituds intel·lectuals de l’aspirant. S’avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva. La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.
 • Coneixements d’idiomes. De caràcter voluntari i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (dàrija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.Les persones participants, després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar. Les persones participants podran optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d’aquests idiomes.
  Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

  Segona prova: física

   

  Les persones participants aptes en la primera prova de les oposicions mossos d’esquadra seran convocades a la realització de la prova física. Aquesta consistirà en la realització dels següents exercicis:

  • Circuit d’agilitat.
  • Pressió sobre banc.
  • Cursa de llançadora.

  Tercera prova: adecuació psicoprofessional

  Consistirà en la realització d’un test psicotècnic i d’una entrevista personal orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació a les funcions a exercir. 

  En aquesta prova, els aspirants hauran d’omplir un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el currículum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serviran únicament com un element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional.

  El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual mida carnet.

  La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

  Quarta prova. Coneixements de llengua catalana.

  Les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. 

  La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no estiguin exempts.

  Constarà de dues parts: 

  • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim. Així mateix, s’avaluaran els coneixements pràctics de la llengua mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats amb les funcions pròpies de les places objecte de la convocatòria.
  • Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre els temes proposats per tal d’avaluar l’expressió oral.

  La durada màxima d’aquesta prova serà d’1 hora i 30 minuts com a màxim per a la primera part i 10 minuts per a la segona. 

  La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

  Per a més informació sobre el procés i les convocatòries a Mossos d’Esquadra, clica aquí. 

  Fase de concurs

  Es valoren com a mèrit els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents.

  Fase de formació.

  Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds) determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

  Fase de pràctiques.

  Les persones participants que accedeixin a aquesta fase faran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de dotze mesos de durada, dividides en quatre períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cada un caràcter selectiu. Les persones funcionàries en pràctiques han de tenir una presència real al servei com a mínim de 280 hores per període. En cas contrari, tindrà la consideració de període no avaluable.

  oposiciones-generalitat-practic-barcelona
  practic-barcelona-oposiciones

  Aconsegueix la teva plaça amb Practic

  Solicita información Practic Barcelona

  Demana informació gratuïta i sense compromís

  Subscriu-te al butlletí