¿Tienes dudas?

Oposicions Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Segons l’última convocatòria, tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar al Cos de Mossos d’Esquadra.

Tenir la nacionalitat espanyola.

Haver complert els 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent o superior.

Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no tenir cap de l'exclusions mèdiques que s'incloguin en la convocatòria.

No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial d'exercir càrrecs públics per resolució judicial ferma.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui.

Compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B.

Proves

Fase d’oposició

 

Primera prova

 

Coneixements i tests psicotècnics. Consisteix en la realització de les següents proves:

  • Prova de coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar aquesta és de 35 minuts. La puntuació serà de 0 a 10 punts.
  • Prova d’aptituds. Consistirà en la realització d’un test destinat a avaluar els raonaments i aptituds intel·lectuals de l’aspirant. S’avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva. La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.

 

Segona prova: física

 

Les persones participants aptes en la primera prova de les oposicions mossos d’esquadra seran convocades a la realització de la prova física. Aquesta consistirà en la realització dels següents exercicis:

  • Circuit d’agilitat.
  • Pressió sobre banc.
  • Cursa de llançadora.

 

Tercera prova: adecuació psicoprofessional

 

Consistirà en la realització d’un test psicotècnic i d’una entrevista personal orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació a les funcions a exercir. 

En aquesta prova, els aspirants hauran d’omplir un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el currículum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serviran únicament com un element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional.

El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual mida carnet.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

 

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana.

 

Les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. 

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no estiguin exempts.

Constarà de dues parts: 

  • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim. Així mateix, s’avaluaran els coneixements pràctics de la llengua mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats amb les funcions pròpies de les places objecte de la convocatòria.
  • Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre els temes proposats per tal d’avaluar l’expressió oral.

La durada màxima d’aquesta prova serà d’1 hora i 30 minuts com a màxim per a la primera part i 10 minuts per a la segona. 

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

 

Per a més informació sobre el procés i les convocatòries a Mossos d’Esquadra, clica aquí. 

 

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició al Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. 

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD