Tens dubtes?
Select Page

Oposició 
Tècnics Especialistes en Educació Infantil de la 
de la Generalitat
de
Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Tècnic Especialista en Educació Infantil:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre estat membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació.

certificado-Actic-practic

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Educació Infantil o equivalent.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

TECNICS-ESPECIALISTES-EN-EDUCACIO-INFANTIL

Proves

El procediment de selecció de les persones aspirants serà el de concurs oposició. La puntuació màxima és de 100 punts.

Primera fase: oposició (proves)

Primera prova: coneixements

La primera fase està formada per diversos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

La primera prova està formada per dos exercicis.
Primer exercici: qüestionari sobre coneixements generals i específics. Consisteix a contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes, amb 4 respostes alternatives sobre el temari general i específic de l’oposició.
– 20 preguntes versen sobre la part general.
– 40 preguntes tracten de situacions pràctiques relacionades amb la part específica del temari Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte. La realització d’aquest exercici no podrà superar les dues hores de durada.
Segon exercici: supòsits pràctics de resposta breu. Consisteix a respondre diversos supòsits pràctics de resposta breu aplicant el coneixement de la part específica del temari i relacionant-lo amb les funcions pròpies de la categoria professional. Per fer aquest exercici els aspirants tenen un temps màxim de dues hores.
oposita-con-practic-bcn

Segona prova: coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana o indicar que es troben en un dels supòsits d’exempció.
En cas de no tenir la documentació específica es faran les proves
següents:
– Primera: domini de l’expressió escrita. Exercici de redacció d’un text de 200 paraules com a mínim. Realització de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions pròpies de les places convocades.
– Segona: lectura en veu alta d’un text i conversa sobre temes generals d’actualitat per avaluar l’expressió oral. El temps per fer aquesta prova no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 minuts per a la segona. La qualificació de la prova és apte o no apte.

Tercera prova: coneixements de llengua castellana

Té caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’un Estat amb llengua castellana i no han acreditat els coneixements de llengua castellana de la manera especificada. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim. A més, cal mantenir una conversa amb un dels membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció o un assessor especialista
que s’hi designi. El temps per fer aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació de la prova és apte o no apte.

Segona fase: concurs (mèrits i capacitats)

Es tracta d’una fase que no té caràcter eliminatori, s’hi valoraran els mèrits i les capacitats de la persona aspirant. La valoració d’aquesta fase es farà sumant la puntuació de cadascun dels mèrits que tingui l’aspirant.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí

Truca Ara

Te n’informem de seguida

938 588 369 / 678 068 677

Gran Via de les Corts Catalanes, 774 local, 08013 Barcelona