Després de diverses setmanes de dur treball i negociacions amb els sindicats, l’empresa estatal de missatgeria acaba de publicar, finalment, el que tots estàvem esperant, el primer desenvolupament de les bases de Correus. Concretament, les bases que regiran la convocatòria de les 3.421 places.

En aquest primer desenvolupament hem pogut conèixer les novetats del procés selectiu que tindrà lloc durant 2020 i 2021.

 

Principals canvis de la convocatòria

 

Els canvis més notoris els trobem en el temari (hi ha un tema nou), en els mèrits (el permís de conduir tipus B ja no sumarà punts per als llocs no motoritzats)i canvis en les proves.

Vols saber quins canvis i novetats suposa aquesta nova convocatòria pública d’ocupació? En aquest post t’aclarim tots els dubtes sobre el desenvolupament de les bases de Correus i t’informem de tot el que necessites tenir en compte per a optar a un dels llocs.

Atent! Perquè són molts els canvis que hi ha hagut respecte a anteriors convocatòries.

Correus publica el primer desenvolupament de les bases que regiran la pròxima convocatòria de 3.421 places. Click To Tweet

 

Primer desenvolupament de les bases de Correus

 

Què és el primer desenvolupament de les bases de Correus?

 

bases-de-correusEl primer desenvolupament de les bases de Correus és un document oficial, emès per l’empresa, en el qual pots consultar informació molt rellevant de les convocatòries de Correus: en què consistirà el procés selectiu, quin és el temari del Programa, els requisits d’accés, la composició de l’òrgan de selecció i com funcionarà la valoració de mèrits.

D’altra banda, en el segon desenvolupament, que Correus publicarà més endavant, podrem conèixer altres detalls de la convocatòria com el termini i procés per a realitzar la teva inscripció, la distribució de places per llocs i províncies i les seves característiques, les modalitats de contractació, i s’obrirà el procés d’inscripcions.

 

Procés selectiu

 

Com en anteriors convocatòries, el procés selectiu es farà mitjançant concurs oposició. És a dir, hi haurà una primera fase en la qual hauràs de superar un examen, i la fase de la valoració de mèrits. A continuació, t’expliquem tots els detalls del procés selectiu, l’examen, el temari, els mèrits i altres aspectes de la convocatòria que has de tenir en compte si vols obtenir una de les 3.421 places.

 

Requisits

 

Per a poder accedir al procés selectiu has de complir una sèrie de premisses i presentar-les en el termini de presentació de sol·licituds. Pel que respecta als requisits generals, no hi ha hagut canvis. L’única novetat és la implantació d’un requisit específic per als opositors al lloc de repartiment motoritzat, la possessió dels permisos de conducció necessaris per a poder exercir les funcions del lloc assignat. És a dir, aquest permís ja no és obligatori per a tots els llocs.

Pots consultar-los tots ells en el primer desenvolupament de les bases punxant aquí.

 

L’examen

 

Com en la passada convocatòria de 4.005 places, hi haurà dos exàmens diferenciats per a cada lloc de treball. D’una banda, una prova per als candidats als llocs de repartiment i agent/classificació, i per una altra, una segona prova per a aquells que vulguin opositar al lloc d’atenció al client.

Si ho desitges, pots presentar-te a tots dos exàmens, i d’aquesta manera tenir més possibilitats d’obtenir una de les places convocades.

 

Criteris de superació de la prova

 

En primer lloc, els candidats que hagin obtingut els millors resultats en les proves seran seleccionats de major a menor seguint aquests paràmetres:

 

Per als llocs de Repartiment 1 i 2 i Agent/Classificació, s’aplicarà la següent escala en funció del nombre de llocs oferts en cada província:
 • Fins a 15 llocs oferts: ràtio de 8 persones per lloc. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.
 • Entre 15 i 60: ràtio de 6 persones per lloc. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.
 • Més de 60: ràtio de 4 persones. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.

 

Per als llocs d’Atenció al client:
 • Fins a 15 llocs oferts: ràtio de 10 persones per lloc. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.
 • Entre 15 i 60: ràtio de 8 persones per lloc. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.
 • Més de 60: ràtio de 6 persones. Sempre que hagis encertat, com a mínim, la meitat de preguntes.

 

En cas d’empat en qualsevol dels casos, passaran tots a la següent fase, la valoració de mèrits.

A continuació, et donem tots els detalls de les proves.

 

Examen de Repartiment/Agent

 

 • Examen tipus test de 100 preguntes amb 4 opcions de resposta (90 versaran sobre el temari del Programa i 10 seran preguntes psicotècniques).
 • El temps de la prova serà de 110 minuts.
 • 0,63 punts per resposta correcta.
 • Els errors no descompten.

 

Examen d’Atenció al client:

 

 • Examen tipus test de 100 preguntes amb 4 opcions de resposta (90 versaran sobre el temari del Programa i 10 seran preguntes psicotècniques).
 • El temps de la prova serà de 110 minuts.
 • 0,63 punts per resposta correcta.
 • Els errors no descompten.

 

Quan serà l’examen de Correus?

 

De moment, no hi ha cap data oficial de l’examen de Correus. No obstant això, tenint en compte els temps i terminis habituals de les convocatòries d’ocupació pública de Correus, i tenint en compte que ja tenim el primer desenvolupament de les bases de Correus, és probable que aquest pogués tenir lloc a principis de 2021 per raons de gestió. A més, en el context de la crisi sanitària de la COVID 19, cal ressaltar que totes les proves es faran seguint les indicacions de les Autoritats Sanitàries competents.

 

El temari

 

Canvis i novetats en les proves selectives de les oposicions de Correus. Coneix els detalls del primer desenvolupament de les bases de Correus. Click To Tweet

 

Tal com podem veure en les bases de Correus, hi ha canvis en el temari de la convocatòria de 3.421. Ara, el temari es divideix el 12 temes (en lloc d’11). El nou tema que serà matèria d’examen és sobre coneixements i negocis digitals, navegació i identitat digital (tema 12).

 

Fase de mèrits

 

En la segona fase del procés de selecció, el tribunal qualificador farà la consegüent valoració de mèrits. Podràs presentar els teus mèrits fins al 31 d’octubre de 2020, i els mèrits puntuables són els següents:

 

 • Experiència. Els serveis prestats a Correus des de l’1 de maig de 2012 computaran un màxim de 6,5 punts. D’altra banda, l’antiguitat total o els serveis prestats en el mateix lloc al qual optaràs es valoraran amb 0,00254 punts per dia, i la puntuació màxima serà de 8,50 punts.

 

 • Pertinença a les borses d’ocupació del lloc i província seleccionats, amb una puntuació assignada per a cada lloc. Entre 0 i 5 punts (2,50 punts), entre 5 i 15 (6 punts), més de 15 i fins a 30 (9 punts).

 

 • Cursos de formació: Els cursos de formació puntuaran amb un màxim de 3 punts per a tots dos llocs. Aquests són: Curso el Client i la cadena de valor (0,5 punts), Curs de Cartera de productes (1,3 punts), Curs de Paqueteria (1,3 punts), Curs d’Excel bàsic personal operatiu (1,3 punts), Curs de Digitalització III (0,5 punts), Curs de SGIE i PDA (1,6 punts) i Curs de Tècniques de Venda I (1,6 punts).

 

 • Permisos de conduir: Per a repartiment 1 es valorarà posseir el permís A1 (6 punts). Per a repartiment 2 i Agent de classificació es valorarà el permís B (2 punts).

 

Titulacions y acreditacions de nivell de coneixement de les llengües anglesa i àrab

 

 • Titulacions: Per als llocs de Repartiment i Agent de classificació s’assignaran 3 punts per titulacions universitàries oficials, FP i Batxiller. Per al lloc d’Atenció al client, les titulacions universitàries compten 5 punts, mentre que FP i Batxiller compta 3 punts per a agent i repartiment i 4 punts per a atenció al client. Els punts no seran acumulatius en cap dels casos.

 

 • Nivell d’anglès: Acreditar un nivell mínim d’anglès.Per als llocs de repartiment i agent de classificació es requerirà un nivell d’anglès A2 o equivalent, i un B1 o equivalent per al lloc d’atenció al client. Pots consultar les acreditacions equivalents en l’annex del primer desenvolupament de les bases de Correus.

 

 • Nivell d’àrab. En la prova d’àrab s’obtindran 6 punts en l’examen de nivell, si se superen 6 de les 10 preguntes de la prova. La durada de l’examen serà de 20 minuts.

 

Una vegada realitzada la valoració dels mèrits presentats, el Tribunal publicarà la relació amb la puntuació final dels aspirants, ordenats per província i lloc, i de major a menor puntuació, atesa la retribució més gran del lloc de treball i jornada, seguint aquest ordre: Atenció al client (temps complet), Repartiment 1 (motoritzat), Repartiment 2 (no motoritzats), Agent/classificació (temps complet), Atenció al client (temps parcial) i Agent/classificació (temps parcial).

 

Què passa si hi ha un empat?

 

En cas d’empat, se seguiran els següents criteris:

 • Major nombre d’encerts en la prova.
 • Puntuació obtinguda per formar part de les borses d’ocupació de Correus.
 • Valoració per serveis prestats als llocs de treball a la província sol·licitada.
 • Puntuació per antiguitat total en Correus.
 • Puntuació per possessió de cursos de formació.
 • Si persisteix l’empat, es resoldrà tenint en compte el nombre més gran d’encerts en les primeres 25 qüestions de l’examen.

 

Reconeixement mèdic

 

Els opositors que hagin superat el procés selectiu hauran de superar un reconeixement mèdic per a demostrar la capacitat funcional necessària per a l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc. Aquest es farà abans de formalitzar el contracte.

 

Assignació de llocs de treball, formalització de contractes i període de prova

 

Finalment, una vegada que el Tribunal valori el compliment dels requisits i els mèrits de cadascun dels aspirants, publicarà la relació final d’aspirants APTES/AS i que han aconseguit una de les 3.421 places, ordenats de major a menor puntuació. Després, en aquest mateix ordre, podran triar els posats d’acord amb els requisits previstos.

El següent pas serà la formalització de contractes, però us parlarem d’això amb més detall més endavant.

 

Què suposa aquest primer desenvolupament de les bases de Correus?

 

Amb aquest primer desenvolupament de les bases de Correus hem pogut comprovar que el grup Correus està apostant cada vegada més per integrar nous empleats a l’empresa. El que es tradueix en el fet que serà més senzill adquirir una de les places en cas de no haver prestat serveis a l’empresa fins avui. Per què? Això es deu al fet que ara l’examen puntua més, els mèrits per serveis prestats a Correus puntuen menys i es valora més la possessió de títols oficials. A més de també poder gratar més punts gràcies a la prova d’anglès.

Pel que, en definitiva, et serà més senzill obtenir una bona puntuació en la fase de mèrits malgrat no tenir experiència a Correus. Una molt bona notícia, ja que en aquesta convocatòria tens més opcions d’aconseguir la teva plaça.

 

Comença a preparar-te per a l’examen

 

Com ja us vam dir fa unes setmanes, estàs en el moment just per a poder preparar l’examen de la convocatòria. A Practic t’oferim tot el que necessites per a obtenir una de les 3.421 places:

 • Temari 100% actualitzat.
 • Recursos didàctics.
 • Tests psicotècnics.
 • Esquemes i resums.
 • Proves d’anteriors convocatòries.
 • Simulacres d’examen.
 • Material de suport.

A què estàs esperant? Aprofita ara aquesta gran oportunitat d’obtenir una ocupació pública fixa, estable i per a tota la vida.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD