Tens dubtes?
Select Page

Oposició 
Tècnic Superior en la Funció Administrativa 
del ICS

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Tècnic Superior en la Funció Administrativa de l’ICS:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir fets 16 anys i no excedir l’edat establerta de jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de titulació oficial de nivell universitari de grau, diplomatura o equivalent.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana (nivell C1, o superior).

certificado-Actic-practic

Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de fer una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, de qualsevol servei de salut o administració pública.

certificado-Actic-practic

No tenir la condició de personal estatutari fix de la categoria o especialitat de l’Institut Català de la Salut respecte de la qual se sol·licita la participació.

Proves

Fase d’oposició

La fase d’oposició versarà sobre les matèries contingudes en el temari transversal comú per a totes les categories i les pròpies del temari. L’inici d’aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzen el sistema de concurs de mèrits. La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris, si bé per superar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts a la suma dels dos exercicis.

Primera prova: test de coneixements

És un exercici de caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Aquestes preguntes estaran relacionades amb el contingut del temari transversal i del temari específic. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts.
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova: resolució d’un o de diversos supòsits pràctics

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics sobre el contingut del temari específic de l’oposició. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 30 punts.

 

Tercera prova: prova de català i castellà

 Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de fer la prova de coneixements d’aquests dos idiomes.

 

Fase de concurs

 

Valoració dels mèrits que cadascun dels aspirants hi presenti.

Enllaç al DOGC actual:https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946746.pdf

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí