¿Tienes dudas?

Oposicions a

Tècnic en Serveis Penitenciaris

Generalitat de Catalunya

Acadèmia, centre de preparació oposicions a Tècnic en Serveis Penitenciaris
de la Generalitat de Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió
Europea. També hi podran participar els cònjuges de ciutadans
espanyols i europeus, així com els seus descendents, sempre que
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents.

certificado-Actic-practic

Ser més gran de 16 anys i no superar l’edat establerta per a la
jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic.

certificado-Actic-practic

Tenir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per al normal
exercici de les funcions corresponents.

certificado-Actic-practic

No tenir antecedents penals ni estar separat mitjançant expedient
disciplinari del servei de les administracions públiques.

certificado-Actic-practic

Tenir coneixements de llengua catalana i de llengua castellana en un
nivell B2 o superior.

Proves

Primera prova

 

Es tracta d’un qüestionari de 125 preguntes tipus test, amb 10 de reserva, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una serà la correcta.
El temps per fer l’exercici serà de 3 hores.

 

Segona prova | Prova física

La segona prova serà la física i presencial, de caràcter obligatori i no eliminatori.
Els exercicis que la componen són:

  •  circuit d’agilitat
  • press de banca
  • course navette

 

Tercera prova | Exercicis d’idiomes

 

La tercera prova es dividirà en dos exercicis diferents:
Primer exercici: coneixements de llengua catalana. Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria per a aquells aspirants que no acreditin el nivell de català establert en els requisits. L’exercici consistirà en la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules i una nota de 50 paraules i la realització d’un exercici de gramàtica relacionada amb les funcions o activitats corresponents a les places convocades.
En una segona part s’avaluarà l’expressió oral mitjançant la lectura en veu alta d’un text i una conversa.
Segon exercici: coneixements de llengua castellana. És obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estiguin exempts de la seva realització (caldrà aportar-hi documents acreditatius). L’exercici consisteix en la redacció d’una carta formal de 100 paraules i una nota de 50 paraules i el manteniment d’una conversa amb els membres del tribunal.

Quarta prova | Reconeixement mèdic

Caldrà passar un reconeixement mèdic per no tenir en compte qualsevol de les causes d’exclusió mèdica.

 

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona
“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

SSubscriu-te al butlletí