fb
Select Page

Obert termini d’inscripció a Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Des de Practic us portem novetats a totes les persones interessades en les oposicions d’Agent Rural de la Generalitat de Catalunya, ja que s’ha obert el termini d’inscripció fins al 31 de juliol del 2023. Teniu pràcticament un mes per poder fer la gestió, i heu de saber que cada dia és més a prop l’examen per poder aconseguir la plaça que us donarà aquesta estabilitat laboral.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament per via telemàtica a través d’aquest enllaç, mitjançant el formulari que hi trobareu i seguint les instruccions que hi apareixen.

Un cop emplenada la sol·licitud, quedarà registrada de manera automàtica al registre general electrònic.

Places convocades

Com ja sabeu, és un concurs oposició per a l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals.

Es convoquen 100 places més un 10 % addicional (total 110 places), 44 de les quals es reserven per ser cobertes per dones.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.
 • Tenir fets 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent o superior.
 • Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
 • Posseir un nivell de català C1 o superior.
 • Posseir l’aptitud psicofísica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades i no estar inclòs en cap causa d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • Comprometre’s a portar les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc, mitjançant declaració jurada, així com sotmetre’s als exercicis o programes que permetin avaluar la capacitat per poder portar armes.

Taxa d’inscripció

L’import de la taxa depèn de la situació de cada aspirant. Us ho expliquem:

 1. Si teniu bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics, serien 41,35 euros.
 2. Si teniu bonificació per ser membres de família monoparental o família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics, serien 28,95 euros.
 3. Si teniu bonificació per ser membres de família monoparental o família nombrosa de categoria especial i per a les dones que acreditin la condició de víctima de violència masclista, així com per als fills dependents, i per sol·licitud i pagament telemàtics, serien 20,70 euros.
 4. Estan exemptes de pagar la taxa les persones que es trobin en situació d’atur que estiguin inscrites al SEPE i que no estiguin rebent cap prestació econòmica.

Admissió en el procés selectiu

 

Un cop finalitzat el període establert per a la presentació de sol·licituds es publicarà, en el termini màxim d’un mes, la llista provisional de persones admeses i excloses, i seguidament tindreu 10 dies hàbils per solucionar defectes.

Transcorreguts quinze dies hàbils des de la finalització del termini d’esmenes es publicaran al DOGC les llistes definitives de persones admeses i excloses i els motius d’exclusió.

A més, en aquesta resolució es publicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova, l’ordre d’actuació dels participants i els llocs on s’exposaran les llistes.

Procés selectiu

 

Es tracta d’un concurs oposició que consta de 4 fases de les quals us deixem un resum:

 1. Fase d’oposició
 2. Fase de concurs
 3. Fase formativa de caràcter selectiu
 4. Fase de pràctiques

 1. Fase d’oposició. Està formada per 5 proves: qüestionari de coneixements i test aptitudinal, prova d’aptitud física (cursa de llançadora, circuit d’agilitat, pressió sobre banc i exercici aquàtic), prova d’adequació psicoprofessional, prova mèdica i prova de coneixements de llengua catalana.
 2. Fase de concurs, en què es valoren els mèrits dels aspirants, que són presentats durant 10 dies hàbils a partir de la publicació dels resultats de la prova mèdica. Entre els mèrits que s’hi valoraran trobem treball desenvolupat, competències en ACTIC, nivell de català, altres idiomes estrangers, llicència d’armes.
 3. Fase formativa de caràcter selectiu. Curs de 600 hores a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 4. Fase de pràctiques amb una durada de 6 mesos de servei efectiu.

Prepara-t’hi amb Practic

Què us ha semblat aquest article sobre la inscripció a Agent Rural de la Generalitat?

Si ja teniu una idea general de la feina d’un agent rural, no dubteu més i presenteu la vostra sol·licitud fins al 31 de juliol.

Ara teniu l’oportunitat perfecta per treballar en el que us agrada.

Però, si encara esteu una mica perduts, des de l’acadèmia de Barcelona Practic us ajudarem a resoldre tots els vostres dubtes i a preparar-vos per destacar entre tots els aspirants.

Practic és experta en la preparació de les oposicions a Agent Rural de la Generalitat de Catalunya. Té els millors professors, que ofereixen metodologies individualitzades i un temari totalment actualitzat. A més, tindreu un assessorament personalitzat i un seguiment continu fins al dia de l’examen.

practic-barcelona-oposiciones

Consigue tu plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD.