Tens dubtes?
Select Page

Oposició
 Cos de Gestió

de la Generalitat
de
Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya: 

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea. 

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de titulació de Diplomat universitari de 1r cicle, arquitecte tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1). 

certificado-Actic-practic

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixements de llengua castellana de nivell C1.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

COS-DE-GESTIO-DE-LA-GENERALITAT-DE-CATALUNYA

Proves

Fase d’oposició

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer Exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

Segon exercici: supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva sobre el contingut de la part específica dels temaris.
Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats .
c) Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-la (estaran exemptes de fer les proves si tenen el nivell C1 de català i/o el nivell de castellà per a persones estrangeres).

Fase de concurs.

Es valoraran els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.
2.1. Mèrits que es valoren
2.1.2. Serveis prestats.
Es valoren els serveis prestats d’acord amb la distribució següent:
a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació.
b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en altres administracions públiques en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilats al de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
respecte del qual se sol·licita la participació.
2.1.2. Superació sense plaça de processos selectius d’accés.
Es valora haver superat un procés selectiu de concurs oposició sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, independentment d’haver superat o no la fase de pràctiques.
2.1.3. Coneixements de llengua catalana.
Es valoren els coneixements de llengua catalana.
a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior  exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria.
b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu.
c) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic.
d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits.
2.1.4. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)i els certificats declarats equivalents.
a) Certificat de nivell avançat: 3 punts.
b) Certificat de nivell mitjà: 2 punts.
c) Certificat de nivell bàsic: 1 punt.
En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí