¿Tienes dudas?

Oposició
 Cos de Gestió

de la Generalitat
de
Catalunya

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Segons la darrera convocatòria, tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya: 

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea. 

certificado-Actic-practic

Haver fet 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de titulació de Diplomat universitari de 1r cicle, arquitecte tècnic o equivalent.

certificado-Actic-practic

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1). 

certificado-Actic-practic

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixements de llengua castellana de nivell C1.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions del lloc.

certificado-Actic-practic

No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

COS-DE-GESTIO-DE-LA-GENERALITAT-DE-CATALUNYA

Proves

El procediment de selecció serà el de concurs oposició. 

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s’indiquen a continuació. 

Primera prova: coneixements

La prova consta de dos exercicis de coneixement d’idiomes. Queden exempts de fer aquesta prova aquelles persones que ja tinguin el nivell de l’idioma requerit. 

– Primer exercici: coneixements de llengua catalana 

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de fer-lo. 

Aquest exercici consisteix a fer una prova que consta de dues parts. 

Primera part. S’avalua el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 200 paraules. S’avalua la comprensió lectora mitjançant la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text. 

Segona part. S’avalua l’expressió oral mitjançant la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. 

El temps per fer aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona. La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. 

oposita-con-practic-bcn

Segonda prova: coneixements de llengua castellana 

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de fer-lo. 

Les persones aspirants han de fer un exercici que consisteix en una redacció de 200 paraules com a mínim i a mantenir una conversa amb algun membre del tribunal qualificador. 

El temps per fer aquest exercici serà de 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. 

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. 

Fase de concurs

Es valoren els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin aconseguit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el termini del qual finalitza una vegada transcorregut un mes a partir de l’endemà de la realització de la primera prova. 
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

RGPD Ley de Protección de Datos

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD

Suscríbete al boletín