Oposicions a Auxiliar Administratiu de l’Estat a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació de les oposicions al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat.

Ser espanyol/a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Tenir complerts, com a mínim, els 16 anys.

Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

Proves

El procés de selecció està format per una fase d’oposició d’un únic exercici que consta de dues parts, totes dues obligatòries i eliminatòries, i que es realitzaran conjuntament.

 

En què consisteix l’exercici

 

La primera part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 60 preguntes. D’aquestes, 30 versaran sobre les matèries previstes en el bloc I del programa i 30 seran de caràcter psicotècnic dirigides a avaluar aptituds administratives, numèriques o verbals pròpies de les tasques exercides pel Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat. Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 60 anteriors.

La segona part de l’exercici consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes sobre les matèries previstes en el bloc II del programa. Podran preveure’s 5 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 50 anteriors.

Les preguntes del primer exercici que versin sobre temes d’ofimàtica del bloc II relacionats amb Windows i/o Office estaran referides, en concret, a les següents versions: Windows 10 i Office 2019.

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de 90 minuts. El qüestionari de totes dues proves estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una d’elles serà correcta. Per a la seva realització, els aspirants hauran d’assenyalar en la fulla d’examen les opcions de resposta que estimin vàlides d’acord amb les instruccions que es facilitin. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una contestació. Les respostes en blanc no penalitzen.

L’exercici únic es qualificarà de 0 a 100 punts.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si desitges que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat.

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD

Te llamamos