Oposicions a Auxiliar Administratiu de l’Estat a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat.

Ser espanyol/a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Tenir complerts, com a mínim, els 16 anys.

Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària, FPI o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

Proves

Segons anteriors convocatòries, el procés de selecció estarà format per una fase d’oposició que constarà de dos exercicis, tots dos de caràcter obligatori i eliminatori.

 

Primer exercici

 

Estarà format per les dues parts que a continuació s’indiquen, totes dues obligatòries i eliminatòries, i que es realitzaran conjuntament.acadèmia auxiliar administratiu de l'estat a barcelona

a) Primera part. La primera prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 60 preguntes. D’aquestes, 30 versaran sobre les matèries previstes en el bloc I del programa i 30 seran de caràcter psicotècnic dirigides a avaluar aptituds administratives, numèriques o verbals pròpies de les tasques exercides pel Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat. Podran preveure’s 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 60 anteriors.

b) Segona part. La segona prova consistirà a contestar per escrit un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes sobre les matèries previstes en el bloc II del programa. Podran preveure’s 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que s’anul·li alguna de les 30 anteriors.

Les preguntes del primer exercici que versin sobre temes d’ofimàtica del bloc II relacionats amb Windows i/o Office estaran referides, en concret, a les següents versions: Windows 10 i Office 2010 Professional Plus actualitzat al Service Pack 2 (SP2).

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de setanta minuts. El qüestionari de totes dues proves estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una d’elles serà correcta. Per a la seva realització, els aspirants hauran d’assenyalar en la fulla d’examen les opcions de resposta que estimin vàlides d’acord amb les instruccions que es facilitin. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una resposta. Les respostes en blanc no penalitzen.

 

Segon exercici

 

Consistirà en un exercici de caràcter pràctic, realitzat en una sola sessió, seguint les instruccions facilitades, en el qual s’utilitzarà l’Office 2010 Professional Plus actualitzat al Service Pack 2 (SP2).

Es valoraran en aquest exercici els coneixements i habilitats en les funcions i utilitats del processador de textos (amb un pes relatiu del 50%) i del full de càlcul (amb un pes relatiu del 30%), així com la transcripció d’un text i la detecció i correcció de les faltes d’ortografia en ell introduïdes (amb un pes relatiu del 20%).

El temps màxim per a la realització d’aquest exercici serà de trenta minuts.

Es facilitaran als aspirants els mitjans tècnics necessaris per a la seva realització, si bé es desactivaran les funcions corresponents a la correcció automàtica de textos i els mètodes abreujats de teclat.

Sol·licitar Informació sense compromís

Omple el següent formulari si desitges que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició al Cos d’Auxiliar Administratiu de l’Estat.

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD