Tens dubtes?
Select Page

Oposiciones a
professors
d’educació secundària

Academia, centro de preparación para las oposiciones a professors d’educació secundària de la Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
ojo

IMPORTANT: les proves i requisits de la convocatòria a què et presentes són susceptibles de patir canvis. Des de l’acadèmia t’informarem de manera més concreta sobre la convocatòria que t’interessa.

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per opositar a professors de secundària de la Generalitat de Catalunya. Aquests es basen en la darrera convocatòria publicada:

certificado-Actic-practic

Ser espanyol o nacional d’altres estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir setze anys fets i no excedir, en el moment del
nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per
a la jubilació amb caràcter general.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió, o reunir les condicions per expedir-lo, del
títol de grau corresponent.

certificado-Actic-practic

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o
psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions
corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en
inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs
públics per resolució judicial per a l’accés al cos o escala de funcionari.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic éssers humans.

certificado-Actic-practic

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del
corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Provas

generalitat-de-catalunya

El procés selectiu serà el de concurs oposició. Els professors d’educació secundària són els que acompanyen els nens d’entre 12 i 16 anys en el moment en què la seva vida és més mal·leable, l’acompanyament es fa en una etapa essencial que els adolescents sempre recordaran.

Prèviament a la realització de les dues fases, l’aspirant haurà de demostrar el coneixement de les llengües castellana i catalana. Per a això hi ha dues opcions: pot fer les proves o bé acreditar-les mitjançant un certificat.

 

Fase d’oposició

Constarà de les següents proves:

 

Primera prova

L’objectiu d’aquesta prova és mostrar les habilitats i les aptituds pedagògiques de l’aspirant i el maneig de les tècniques necessàries per exercir la docència. Consisteix en la presentació d’una programació didàctica i en la preparació i l’exposició oral d’una unitat didàctica.

 

Part A. Programació didàctica

Presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.
La programació didàctica ha d’incloure la planificació del currículum d’un crèdit o mòdul professional relacionats amb l’especialitat per a la qual s’oposita, en la qual s’hauran d’especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d’aprenentatge que es desenvolupen, els criteris d’avaluació, els continguts, la metodologia, incloent-hi l’ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal i l’agrupament d’alumnes, així com les mesures i els suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció a la diversitat. La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en què s’imparteixi docència de l’especialitat per a la qual s’opta.

La defensa de la programació es fa en sessió pública.

 

Part B. Unitat didàctica

La preparació i exposició oral, davant del tribunal, d’una unitat didàctica pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.

En el segon cas, l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat. Es disposa de mitja hora per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica. Durant aquesta hora, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb
l’exterior. L’exposició de la unitat didàctica es fa en sessió pública.

En total, en aquesta primera prova l’aspirant disposa de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició i el posterior debat davant del tribunal. Aquests es distribueixen de la manera següent: 10 minuts per a la defensa oral de la programació; 15minuts per a l’exposició oral de la unitat didàctica i 10 minuts per al

debat.

La prova es valora de 0 a 10 punts. Per superar-la, els candidats han d’obtenir un mínim de 5 punts.
pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Segona prova

L’objectiu d’aquesta prova és que l’aspirant a professor demostri aquells coneixements específics de l’especialitat escollida. Es divideix en dues parts i s’avaluen conjuntament.

 

Part A. Prova pràctica

S’ha de fer una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin la consecució de les competències per part dels alumnes, d’acord amb les especificacions, pautes i criteris.

 

Part B. Desenvolupament d’un tema

Consisteix en el desenvolupament d’un tema per escrit, elegit per l’aspirant, entre el nombre de temes extrets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els criteris
següents:

Especialitats amb un nombre inferior o igual a 25 temes. S’escull entre 3 temes.
Les especialitats entre 25 i 51 temes. Cal triar entre 4 temes.
Especialitats amb més de 50 temes. S’escull entre 5 temes.

Per a aquesta prova hi ha un màxim de dues hores. La part A s’avalua de 0 a 10 punts amb un 70% de puntuació total de la prova. La part B s’avalua de 0 a 10 punts i té un valor del 30% de la puntuació total.

Per superar aquesta prova, la puntuació mínima en cadascuna de les parts és de 2,5. Si l’aspirant aconsegueix superar-la, passa a la fase de concurs.

 

Fase de concurs

Un cop acabada la fase d’oposició, l’aspirant haurà de fer entrega dels mèrits corresponents. Podrà consultar el full d’autobarem als serveis territorials imprimint-lo a través d’educaciogencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Només aquells que superin la fase d’oposició podran passar a la fase de concurs. Finalitzats ambdós processos, els opositors hauran de fer un període de prova en què hauran de posar en pràctica els seus coneixements.

En què t’ajudarà Practic?


Des de l’acadèmia t’ajudem amb la preparació de la programació didàctica i les unitats didàctiques, que hauràs de defensar oralment davant d’un tribunal. Ens encarreguem de la teva preparació com a professor de secundària perquè superis amb èxit la primera fase de l’oposició, que és decisiva perquè és eliminatòria. Et convertiràs en un referent per als teus alumnes, ja que a l’adolescència necessiten figures de referència clares i tu seràs una d’elles.

Et preparem de forma individual perquè el dia de l’examen et sentis completament segur. La defensa és la part més personal de les proves, per això tenir un professor de manera individual durant les sessions de tutoria és l’opció més encertada.

Les sessions són quinzenals per a cada alumne i el professor et guiarà per poder presentar la teva programació i les unitats didàctiques amb totes les característiques i requisits que es recullin en la legislació actual per poder aconseguir la millor puntuació possible del tribunal examinador.
Quan s’aproximi la data de l’oposició es fa a l’acadèmia un simulacre de defensa. I durant tot el procés informem l’alumnat de totes les novetats a nivell legislatiu i de les convocatòries a què poden optar.

practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Subscriu-te al butlletí