¿Tienes dudas?

Oposicions

Subaltern
Generalitat de Catalunya

Acadèmia, centre de preparació per a les oposicions Subaltern Generalitat de Catalunya a Barcelona.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Aquests són els requisits que has de complir si vols participar en les oposicions de subaltern de la Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Tenir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir més de 16 anys i no haver arribat l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Disposar de la capacitat funcional per a l’òptim desenvolupament de les tasques del lloc.

certificado-Actic-practic

Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no tenir cap de les exclusions mèdiques que s’incloguin a la convocatòria.

certificado-Actic-practic

No s’exigeix ​​cap titulació acadèmica per participar al procés selectiu.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se en inhabilitació per a ocupacions públiques per resolució judicial.

Proves

generalitat-de-catalunya

Si vols accedir a una de les places de Subaltern de la Generalitat de Catalunya, has de superar un procés selectiu que consta de les següents fases i proves.

 

Fase d’oposició

La fase d’oposició per al Cos de Subalterns es compon de dues proves. Una que versa sobre el temari de l’oposició, i una altra per a provar el coneixement de les llengües catalana i castellana, en cas de no tenir l’acreditació del nivell requerit. La puntuació màxima d’aquesta fase és de 100 punts i s’obtindrà amb la suma dels exercicis de la primera prova.

Prova 1

Examen de coneixements generals

En aquesta prova, de caràcter obligatori i eliminatori, has de respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre l’apartat 1.3 del temari del Programa. Cada pregunta té 4 alternatives de resposta, i només una d’elles és la correcta. El temps màxim per a la realització de l’exercici és de 45 minuts.

L’exercici es qualifica de 0 a 30 punts, sent 15 el mínim exigit per aprovar. Les respostes en blanc, o amb més d’una resposta, no es tenen en compte, i les respostes errònies descompten un quart del valor d’una pregunta correcta.

 

Supòsit pràctic

En aquest exercici, també de caràcter obligatori i eliminatori, has de resoldre un supòsit pràctic en el qual s’inclouen diferents situacions professionals relacionades amb el coneixement de les funcions i competències del lloc. El temps màxim per a la realització de la prova és de dues hores. Es qualifica de 0 a 55 punts i la puntuació mínima per a superar-la és de 27,50 punts.

 

Test de competències professionals

A diferència dels anteriors exercicis, aquest és obligatori però no eliminatori. Es tracta de respondre un qüestionari tipus test sobre les competències professionals del perfil professional del cos de subalterns de la Generalitat de Catalunya. El valor de les respostes varia en funció del grau d’aproximació al perfil. Cada competència serà valorada amb una puntuació màxima assolible de 2,5 punts. La totalitat de l’exercici serà qualificat de 0 a 15 punts i comptes amb una hora per a completar-lo.

Administrativos-de-la-Generalitat

Prova 2

 

Examen de llengua catalana

Els aspirants a una plaça de subaltern necessiten estar en possessió del nivell intermedi de català B2, o demostrar-ho a través de la següent prova:

  • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules i la realització de diversos exercicis de gramàtica i lèxic relacionat amb les funcions del lloc.
  • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral mitjançant la lectura, en veu alta, d’un exercici, i una conversa guiada.

La durada d’aquest exercici eliminatori és d’1 hora per a la primera part i 10 minuts per a l’oral. La qualificació final serà d’apte o no apte.

 

Examen de llengua castellana

La realització d’aquesta prova és obligatòria per als opositors que no disposen de la nacionalitat espanyola. La prova consta de dues parts:

  • Primera part: Realització d’una redacció de 150 paraules.
  • Segona part: Mantenir una conversa guiada amb el Tribunal.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part, i 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria i els candidats seran qualificats d’aptes o no aptes.

 

Fase de concurs

 

Aquesta fase no és de caràcter eliminatori i consisteix en la valoració dels mèrits aportats pels opositors que hagin superat la fase d’oposició. La puntuació màxima assolible són 66,66 punts i es tindran en compte factors com la possessió del títol ACTIC o els serveis prestats a cossos de categories similars, entre altres.
oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

Subscriu-te al butlletí