Oposicions Escala Executiva Policia Nacional

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Escala Executiva Policia Nacional a Barcelona.

Requisits

Per presentar-se a les oposicions Escala Executiva Policia Nacional, s’han de complir els següents requisits.

Tenir la nacionalitat espanyola.

Tenir complerts 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establertes en l'Annex III d'aquesta convocatòria.

Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

Tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 les dones.

Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

Estar en possessió del títol universitari oficial de Grau.

Proves

Fase d’oposició

 

Primera prova. Aptituds físiques

Aquesta prova consistirà en la realització dels exercicis físics que es descriuen a la convocatòria.

 

Primer exercici (homes i dones)

Objectiu: mesurar l’agilitat de moviments de l’opositor.

Descripció de l’exercici: Amb el peu darrere de la línia de partida, l’opositor ha de realitzar el recorregut que s’indiqui en la convocatòria. És nul tot intent en el qual el candidat derroqui alguna de les banderoles o tanques que delimiten el recorregut, o s’equivoqui en el recorregut. Es permeten dos intents només als opositors que facin nul el primer intent. Es valorarà el temps i superar el màxim de temps establert suposa l’eliminació.

 

Segon exercici (homes)

Objectiu: mesurar la força de resistència dels principals músculs dorsals, flexors dels braços i la cintura escàpula i humeral.

Des de la posició de suspensió pura amb palmes al capdavant, total extensió de braços i cos estès, es realitzaran flexions depassant totalment la barbeta per sobre de la barra i estenent íntegrament els braços sense que es permeti el balanceig del cos o ajudar-se amb moviments de cames. L’aspirant haurà de realitzar el nombre més gran possible de dominades fins a completar el màxim. Un intent.

Segon exercici (dones)

Objectiu: mesurar la força de resistència dels principals músculs flexors dels braços i la cintura escàpula i humeral.

L’exercici consisteix a quedar, el temps més gran possible, en la posició que es descriu: des de la posició de suspensió amb palmes cap endarrere, braços flexionats, barbeta per sobre de la barra i cames completament esteses i sense tocar el sòl. Es dóna per finalitzat l’exercici en el moment que la barbeta se situï per sota de la barra o es tingui contacte amb ella. Un intent.

 

Tercer exercici (homes i dones)

Objectiu: mesurar la resistència orgànica.

Carrera de 1.000 metres sobre superfície llisa, plana i dura. Es farà en grup. Un intent.

Qualificació de les proves físiques

Cada exercici serà valorat de 0 a 10 punts, tenint en compte que l’obtenció de 0 punts en qualsevol d’ells suposa l’eliminació de l’aspirant. Vegeu taula amb les respectives puntuacions en l’annex I de la convocatòria.

La qualificació de la prova serà la mitjana de les obtingudes en cada exercici, havent d’aconseguir-se almenys cinc punts per a aprovar.

La incorporació a l’Escola Nacional de Policia es realitzarà amb els admesos en la convocatòria en què superi les proves físiques.

 

Segona prova. Coneixements

Consistirà en la realització dels tres següents exercicis:

a) Qüestionari de 100 preguntes

Temps de la prova: 50 minuts. Hi haurà tres alternatives de respostes i només una és veritable. Els errors penalitzen, conforme a la fórmula següent: A – (E/ (n-1)), sent «A» el nombre d’encerts, «E» el d’errors i «n» nombre d’alternatives de resposta.

Cada pregunta té un valor de 0,10 punts. El Tribunal, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes amb vista a l’eficaç desenvolupament i administració del procés, estableix que seran considerats aptes en aquesta prova els opositors que haguessin obtingut les millors puntuacions fins a cobrir almenys el doble de les vacants ofertes. En tot cas, es consideraran aptes als quals obtinguin almenys 50 punts després de l’aplicació de la fórmula expressada en el paràgraf anterior.

Els interessats disposaran d’un termini de dos dies naturals, comptats a partir del següent al de la seva publicació, per a impugnar qualsevol de les preguntes integrants del qüestionari de coneixements, a través del correu electrònic: secretariaprocesos.dfp@policia.es.

b) Exercici escrit i oral dels idiomes francès o anglès amb nivell intermedi alt

Nivell equivalent a nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i a l’Intermedi 2 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

L’examen escrit dura 20 minuts i consisteix en la comprensió i en el coneixement gramatical d’un text en l’idioma triat. La part oral consta d’una conversa en el mateix idioma. En el moment de realitzar la sol·licitud de participació hauràs de triar l’idioma. I, en cas de no fer-ho, s’entendrà com que tria l’idioma anglès.

La qualificació d’aquest exercici es farà trobant la mitjana de les puntuacions obtingudes en l’escrit i en l’oral.

c) Resolució d’un supòsit o supòsits sobre les matèries del programa

Aquesta prova serà per escrit i s’establirà un temps màxim de 90 minuts.

Els opositors hauran de llegir posteriorment davant el Tribunal, en sessió pública, el treball realitzat, en la qual el Tribunal podrà fer-los les preguntes o requerir els aclariments que estimi pertinents per a contrastar els seus coneixements. El temps emprat en la lectura no podrà excedir de 20 minuts.

El Tribunal valorarà el rigor analític, el coneixement teòric i pràctic de les matèries exposades, la capacitat de síntesi i la posada al dia de l’aspirant en la problemàtica policial.

Qualificació de la segona prova

Els exercicis a, b i c són de caràcter eliminatori, i seran valorats de 0 a 10 punts. Sent 5 el mínim en cadascun d’ells per a aprovar.

La qualificació d’aquesta segona prova es farà trobant la mitjana dels exercicis que la componen havent d’obtenir-se un mínim de cinc punts en cadascun d’ells per a superar-la.

 

Tercera prova

Constarà de tres parts eliminatòries:

a) Reconeixement mèdic

Dirigit a comprovar que no concorren en l’aspirant cap de les causes d’exclusió. S’avaluarà a través de l’índex de massa corporal (IMC). Pes: No seran aptes aquells aspirants, que presentant característiques morfològiques d’obesitat, tinguin un índex de massa corporal superior a 28 en homes i dones. En tots dos sexes, aquest índex no podrà ser inferior de 18. El càlcul de l’índex de massa corporal s’efectuarà aplicant la següent fórmula: IMC = P/T2, on P és el pes de l’aspirant nu en quilograms i T la talla en metres.

La realització de la part a) implica el consentiment dels aspirants perquè els resultats del reconeixement mèdic siguin llocs a la disposició del Tribunal Qualificador als fins expressats i serveixin de fonament per a l’avaluació i qualificació d’aquesta.

S’aplicaran als aspirants les tècniques mèdiques d’ús convencional que s’estimin oportunes, inclosa l’analítica de sang i orina. La qualificació de la part a) serà d’«apte» o «no apte».

b) Entrevista personal

Després de la realització d’un test de personalitat, un qüestionari d’informació biogràfica i/o un «curriculum vitae» per l’opositor, s’investigaran els factors de socialització, comunicació, motivació, trets de personalitat, trets clínics, qualitats professionals i aptitud de comandament. La qualificació de la part b) serà d’«apte» o «no apte».

c) Tests psicotècnics

Consistiran en la realització d’un o diversos tests per tal de determinar les aptituds (intel·ligència general) de l’aspirant per a l’acompliment de la funció policial en relació amb la categoria a la qual s’aspira. Per a la correcció dels tests s’utilitzarà la mateixa fórmula que l’aplicada a l’apartat a) de la segona prova.

El resultat d’aquesta part c), establirà l’ordre descendent de notes, de major a menor, dels opositors. Es declararan aptes a un nombre d’opositors igual al de places convocades. El resultat final de la tercera prova serà d’«apte» o «no apte».

Exercici voluntari d’idiomes

Amb caràcter voluntari, els opositors podran realitzar un exercici de coneixement dels idiomes francès o anglès, sense que pugui optar-se pel triat per a l’exercici obligatori d’idioma. L’opció a què es refereix aquest paràgraf haurà de realitzar-se en la sol·licitud de participació, no tenint-se en compte l’efectuada fora d’ella. L’exercici voluntari d’idiomes podrà millorar fins a un punt la nota final, a aquells que superin la fase d’oposició.

Consum de substàncies tòxiques

Independentment del reconeixement mèdic, el Tribunal podrà demanar, en qualsevol moment del procés selectiu, una anàlisi d’orina i sang per a detectar el consum de drogues tòxiques, estupefaents o psicotròpics. Si l’aspirant es negués a sotmetre’s a aquesta prova, quedaria exclòs del procés.

Puntuació dels mèrits

Servei prestat com a funcionari de la Policia Nacional

Conforme al que es disposa en l’Ordre d’1 d’octubre de 1999, serà considerat com a mèrit per a l’ingrés pel sistema d’oposició lliure en l’Escala Executiva de la Policia Nacional el temps de servei prestat com a funcionari d’aquest Cos, el qual serà valorat, durant la fase d’oposició, als quals superin aquesta amb la puntuació que s’estableix a continuació, que s’incorporarà a la suma final de la qual s’obtingui en les proves realitzades.

 • 0,20 punts per cada any de servei en la categoria de Policia.
 • 0,30 punts per cada any de servei en la categoria d’Oficial de Policia.
 • 0,40 punts per cada any de servei en la categoria de Sotsinspector.

En el cas que en un mateix any s’hagin ostentat dues categories es tindrà en compte la de major puntuació.

Serveis prestats en les Forces Armades

Conforme al que es disposa en l’Orde INT/4008/2005, de 16 de desembre («BOE» núm. 305, del 22), serà considerat com a mèrit per a l’ingrés en la Policia Nacional el temps de servei prestat en les Forces Armades com a militar de complement, com a militar professional de tropa o marineria o com a reservista voluntari tal com s’especifica:

Per cada any complet de servei prestat com a militar de complement i com a militar professional de tropa o marineria, o ostentant la condició de reservista voluntari, 0,15 punts, fins a un màxim d’1,5 punts.

A més, en funció de l’ocupació aconseguida com a militar de complement, militar professional de tropa o marineria o reservista voluntari, s’assignarà la següent puntuació:

 • Categoria cap: 0,10.
 • Cap 1r: 0,15.
 • Cap Major: 0,20.
 • Sergent: 0,25.
 • Alferes: 0,30.
 • Tinent: 0,40.
 • Capità: 0,50.

A l’efecte d’aquesta puntuació, únicament es tindrà en compte l’ocupació màxima aconseguida, no considerant-se aquells ostentats per a la consecució d’aquell.

Aquesta puntuació s’incorporarà a la suma final de l’obtinguda durant la fase d’oposició als quals superin aquesta.

Esportistes d’alt nivell

Igualment conforme al que es disposa en l’Orde INT/4008/2005, abans citada, per cada any en què s’hagi ostentat la condició d’esportista d’alt nivell, d’acord amb el que es disposa en els articles 2 i 11.2 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, modificat pel Reial decret 637/2010, de 14 de maig, pel qual es preveu la incorporació dels esportistes d’alt nivell a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es consideraran mèrits haver aconseguit en els últims cinc anys, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria, la condició d’esportistes d’alt nivell. L’avaluació d’aquest mèrit es realitzarà d’acord amb la puntuació que a continuació s’assenyala:

 • Inclosos en el grup A: 0,35 punts.
 • Esportistes del grup B: 0,25 punts.
 • Inclosos en el grup C: 0,20 punts.

Aquesta puntuació s’incorporarà a la suma final de l’obtinguda durant la fase d’oposició als quals superin aquesta.

Per al còmput dels mèrits pels serveis prestats com a funcionari de Policia Nacional, en les Forces Armades i per haver ostentat la condició d’esportista d’alt nivell, es considerarà com a data límit la de l’últim dia del termini de presentació de les sol·licituds d’admissió al procés.

Sol·licitar Informació sense compromís 

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició Escala Executiva Policia Nacional.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies