Oposicions Escala Executiva Policia Nacional

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions Escala Executiva Policia Nacional a Barcelona.

Requisits

Per presentar-se a les oposicions Escala Executiva Policia Nacional, s’han de complir els següents requisits.

Tenir la nacionalitat espanyola.

Tenir complerts 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establertes en l'Annex III d'aquesta convocatòria.

Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

Tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 les dones.

Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

Estar en possessió del títol universitari oficial de Grau.

Proves

Fase d’oposició

 

 

Primera prova (aptitud física)

 

La primera proba de l’examen de Escala Executiva Policia Nacional consistirà en la realització, per part dels opositors, dels exercicis físics que es descriuen en la convocatòria.

 

 

Primer exercici (homes i dones)

 

Amb la sortida dempeus, darrere de la línia d’inici, l’opositor ha de realitzar el recorregut que s’indiqui a la convocatòria. És nul tot intent en el qual el candidat enderroqui algun dels banderins o tanques que delimiten el recorregut o s’equivoqui en el mateix. Es permeten dos intents només als opositors que facin nul el primer.

 

 

Segon exercici (homes)

 

Des de la posició de suspensió pura amb palmes al capdavant, total extensió de braços, es realitzaran flexions superant totalment la barba per sobre de la barra i estenent en la seva totalitat els braços sense que es permeti el balanceig del cos o ajudar-se amb moviments de cames. Un intent.

 

 

Segon exercici (dones)

 

L’exercici consisteix a quedar, el major temps possible, en la posició que es descriu: des de la posició de suspensió amb palmes cap enrere, braços flexionats, barba per sobre de la barra i cames completament esteses i sense tocar el terra, l’opositora haurà de mantenir el major temps possible. Es dóna per finalitzat l’exercici en el moment que la barbeta se situï per sota de la barra o es tingui contacte amb ella. Un intent.

 

 

Tercer exercici (homes i dones)

 

Cursa de 1.000 metres sobre superfície llisa, plana i dura. Un intent.

La qualificació de cada exercici serà de zero a deu punts, tenint en compte que l’obtenció de zero punts en qualsevol d’ells suposa l’eliminació de l’aspirant.

La qualificació de la prova serà la mitjana de les obtingudes en cada exercici, havent d’aconseguir-almenys cinc punts per aprovar.

La incorporació a l’Escola Nacional de Policia es realitzarà amb els admesos en la convocatòria en què superi les proves físiques.

 

 

Segona prova (de coneixements)

 

La segona prova del examen de la Escala Executiva Policia Nacional consistirà en la realització dels tres exercicis següents:

 1. Contestació per escrit, durant cinquanta minuts, a un qüestionari de cent preguntes, amb un enunciat i tres alternatives de respostes de les quals només una és correcta, relacionades amb el temari. Els errors penalitzen, d’acord amb la fórmula següent: A – (E/ (n-1)), en què «A» el nombre d’encerts, «E» el d’errors i «n» nombre d’alternatives de resposta.

Cadascuna de les cent preguntes té un valor d’un punt. El tribunal, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes amb vista a l’eficaç desenvolupament i administració del procés, estableix que seran considerats aptes en aquesta prova els opositors que haguessin obtingut les millors puntuacions fins a cobrir almenys el doble de les vacants oferides. En tot cas, es consideraran aptes els que obtinguin almenys 50 punts després de l’aplicació de la fórmula expressada en el paràgraf anterior.

Els interessats disposaran d’un termini de dos dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per impugnar qualsevol de les preguntes integrants del qüestionari de coneixements, a través del correu electrònic: secretariaprocesos.dfp@policia.es o del fax 913227661.

b) Exercici escrit i oral dels idiomes francès o anglès amb nivell intermedi alt (equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i a l’Intermedi 2 de l’Escola Oficial d’Idiomes).

L’escrit, per al qual els opositors disposaran de quaranta minuts, consistirà en la comprensió i en el coneixement gramatical d’un text en l’idioma escollit, i l’oral, en una conversa en el mateix idioma. L’opció per un idioma o l’altre s’efectuarà en la sol·licitud de participació en el procés, quedant vinculats per aquesta elecció a tots els efectes.

La manca d’opció s’entendrà com que es tria l’idioma anglès i sobre aquest versarà la realització de l’exercici.

La qualificació d’aquest exercici es farà calculant la mitjana de les puntuacions obtingudes en l’escrit i en l’oral.

c) Resolució per escrit en noranta minuts d’un supòsit o supòsits en què hauran d’interrelacionar les matèries del programa.

Els opositors hauran de llegir posteriorment davant el Tribunal, en sessió pública, el treball realitzat, en la qual el Tribunal podrà fer-los les preguntes o requerir els aclariments que considerin per contrastar els seus coneixements. El temps emprat en la lectura no pot excedir els 20 minuts. El tribunal valorarà el rigor analític, el coneixement teòric i pràctic de les matèries exposades, la capacitat de síntesi i la posada al dia de l’aspirant en la problemàtica policial.

Els exercicis a), b) i c) anteriors, de caràcter eliminatori, seran valorats de zero a deu punts.

La qualificació d’aquesta segona prova es farà calculant la mitjana dels exercicis que la componen. Caldrà obtenir un mínim de cinc punts en cada un d’ells per superar-la.

 

Tercera prova

 

Constarà de tres parts eliminatòries:

a) Reconeixement mèdic. Dirigit a comprovar que l’aspirant no conté cap de les causes d’exclusió. S’avaluarà a través de l’índex de massa corporal (IMC). Pes: No seran aptes aquells aspirants que presentant característiques morfològiques d’obesitat, tinguin un índex de massa corporal superior a 28 en homes i dones. En ambdós sexes, aquest índex no pot ser inferior de 18. El càlcul de l’índex de massa corporal s’efectuarà aplicant la següent fórmula: IMC = P/T 2, on P és el pes de l’aspirant nu en quilograms i T la talla en metres.

La realització de la part a) implica el consentiment dels aspirants perquè els resultats del reconeixement mèdic siguin posats a disposició del Tribunal qualificador als fins expressats i serveixin de fonament per a l’avaluació i qualificació d’aquesta.

S’aplicaran als aspirants les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, inclosa l’analítica de sang i orina.

 1. La qualificació de la part a) serà d’«apte» o «no apte».

No obstant això, a aquells aspirants ja pertanyents a la Policia Nacional que es trobin en situació de servei actiu a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, se’ls eximirà de les proves de caràcter mèdic.

b) Entrevista personal. Després de la realització d’un test de personalitat, un qüestionari d’informació biogràfica i/o un «currículum vitae» per l’opositor, s’investigaran els factors de socialització, comunicació, motivació, trets de personalitat, trets clínics, qualitats professionals i aptitud de comandament.

La qualificació de la part b) serà d’«apte» o «no apte».

c) Tests psicotècnics. Consistiran en la realització d’un o diversos test dirigits a determinar les aptituds (intel·ligència general) de l’aspirant per a l’exercici de la funció policial amb relació a la categoria a la qual s’aspira. Per a la correcció dels tests s’utilitzarà la mateixa fórmula que l’aplicada a l’apartat a) de la segona prova.

El resultat d’aquesta part c), establirà l’ordre descendent de notes, de major a menor, dels opositors. Es declararan aptes a un nombre d’opositors igual al de places convocades.

El resultat final de la tercera prova serà d’«apte» o «no apte».

Exercici voluntari d’idiomes

Amb caràcter voluntari, els opositors podran realitzar un exercici de coneixement dels idiomes francès o anglès, sense que pugui optar-se per l’elegit per a l’exercici obligatori d’idioma. L’opció a què es refereix aquest paràgraf s’ha de fer en la sol·licitud de participació, no tenint-se en compte l’efectuada fora d’ella.

 1. L’exercici voluntari d’idiomes podrà millorar fins a un punt la nota final, als que superin la fase d’oposició.

 

 

Puntuació dels mèrits

 

Servei prestat com a funcionari de la Policia Nacional.

 1. 1. D’acord amb el que disposa l’Ordre de l’1 d’octubre de 1999, serà considerat com a mèrit per a l’ingrés pel sistema d’oposició lliure, en l’Escala Executiva de la Policia Nacional, el temps de servei prestat com a funcionari del cos, el qual serà valorat, durant la fase d’oposició, als que superin aquesta amb la puntuació que s’estableix a continuació, que s’incorporarà a la suma final què s’obtingui en les proves realitzades.

Puntuació:

Per cada any de servei en la categoria de Policia: 0,20 punts.

Per cada any de servei en la categoria d’Oficial de Policia: 0,30 punts.

Per cada any de servei en la categoria de Subinspector: 0,40 punts.

En el cas que en un mateix any s’hagin ostentat dues categories es tindrà en compte la de major puntuació.

 

 

Serveis prestats a les Forces Armades.

 

D’acord amb el que disposa l’Ordre INT/4008/2005, del 16 de desembre («BOI» núm.305, del 22), serà considerat com a mèrit per a l’ingrés a la Policia Nacional el temps de servei prestat en les Forces Armades com militar de complement, com a militar professional de tropa o marineria, o com a reservista voluntari tal com s’especifica:

 1. Per cada any complet de servei prestat com a militar de complement i com a militar professional de tropa o marineria, o tenint la condició de reservista voluntari, 0.15 punts, fins a un màxim de 1.5 punts.
 2. A més, en funció de l’ocupació assolida com a militar de complement, militar professional de tropa o marineria o reservista voluntari, s’assignarà la puntuació següent:
 3. Cap: 0,10.
 4. Cap 1r: 0,15.
 5. Cap Major: 0,20.
 6. Sergent: 0,25.
 7. Alferes: 0,30.
 8. Tinent: 0,40.
 9. Capità: 0,50.

Als efectes d’aquesta puntuació, únicament es tindrà en compte l’ocupació màxima assolida, no considerant aquelles ostentades per a la consecució d’aquell.

Aquesta puntuació s’incorporarà a la suma final de l’obtinguda durant la fase d’oposició als que superin aquesta.

 

 

Esportistes d’alt nivell

 

Igualment d’acord amb el que disposa l’Ordre INT/4008/2005, abans esmentada, per cada any en què s’hagi ostentat la condició d’esportista d’alt nivell, d’acord amb el que disposen els articles 2 i 11.2 del Reial Decret 971/2007, del 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, modificat pel Reial Decret 637/2010, del 14 de maig, pel qual es preveu la incorporació dels esportistes d’alt nivell a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es consideraran mèrits haver aconseguit en els últims cinc anys, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, la condició d’esportistes d’alt nivell. L’avaluació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb la puntuació que a continuació s’assenyala:

 1. Inclosos en el Grup A: 0,35 punts.
 2. Inclosos en el Grup B: 0,25 punts.
 3. Inclosos en el Grup C: 0,20 punts.

Aquesta puntuació s’incorporarà a la suma final de l’obtinguda durant la fase d’oposició als que superin aquesta.

Per al còmput dels mèrits pels serveis prestats com a funcionari de Policia Nacional, en les Forces Armades i per haver ostentat la condició d’esportista d’alt nivell, es considerarà com a data límit la de l’últim dia del termini de presentació de les sol·licituds d’admissió al procés.

Sol·licitar Informació sense compromís 

Omple el següent formulari si vols que t’informem sobre el procés complet per preparar l’oposició Escala Executiva Policia Nacional.

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD

Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNICBCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacidat i RGPD

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies