Select Page

Oposicions

Bombers Ajuntament

Prepárate en PracticBCN para las oposiciones Bomberos Ajuntament de Barcelona

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a presentar-se a les oposicions bombers Ajuntament

certificado-Actic-practic

Posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

certificado-Actic-practic

Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

certificado-Actic-practic

Posseir el títol de graduat/a en ESO, graduat/a escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

certificado-Actic-practic

No haver estat acomiadat/a ni separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

certificado-Actic-practic

Posseir el permís de conduir vehicles de la classe C.

Proves

El procés selectiu constarà de quatre fases: Fase d’oposició, Fase de concurs, Fase de formació (curs selectiu) i Fase de pràctiques. Els exercicis de la fase d’oposició són els següents:

 

 

Fase d’oposició

 

Primera prova. Test de coneixements generals (obligatori i eliminatori)

 

Consisteix a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb les matèries que apareixen en el temari de coneixements generals.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran 1/4 part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, i es qualificarà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

 

Segona prova. Català (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones participants han de disposar dels coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que s’estableix en el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació del coneixement del català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcta, complir alguna de les condicions establertes en la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
  La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants seran qualificats d’aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.

 

Tercera prova. Castellà (obligatòria i eliminatòria)

 

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no estiguin exemptes.
Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcta, complir alguna de les condicions establertes en la convocatòria.
La prova es dividirà en dues parts que consistiran en:

 • Primera prova: la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim.
 • Segona prova: i en el manteniment d’una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal.

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.
Aquesta prova és eliminatòria. Els aspirants seran qualificats d’aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.

 

Quarta prova. Aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones aspirants que hagin superat les tres primeres proves, seran ordenades de major a menor puntuació segons la nota obtinguda en la primera prova i passaran a la quarta prova les 700 persones aspirants amb millor puntuació. En cas d’empat de puntuació a la posició 700, passaran a la quarta prova totes les persones aspirants empatades amb aquesta puntuació.

Aquesta prova consta de 5 exercicis físics:

 • Pressa de banca – força màxima.
 • Salt horitzontal – potència de cames.
 • Course navette – potència aeròbica màxima.
 • Circuït d’agilitat – agilitat / velocitat.
 • Circuit de piscina – domini del medi aquàtic.

Per a la realització d’aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització d’aquesta. La no presentació d’aquest certificat comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

Cada persona aspirant serà qualificada d’apta o no apta en cadascun dels cinc exercicis. Superaran aquesta quarta prova aquells aspirants que siguin aptes en els cinc exercicis.

Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Cinquena prova. Teòric-pràctica (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones aspirants que hagin superat la quarta prova seran ordenades de major a menor puntuació d’acord amb el resultat de la primera prova. Una vegada ordenades, únicament passaran a la cinquena prova les 400 persones aspirants amb millor puntuació. En cas d’empat de puntuació a la posició 400 passaran a la cinquena prova totes les persones aspirants empatades amb aquesta puntuació.

Aquesta prova serà qualificada amb 34 punts, quedant eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 17 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació, tenint en compte que caldrà superar cada exercici amb la puntuació mínima indicada per cadascun:

 • Primer exercici: Test de coneixements específics.
  Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de coneixements específics.
  Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran 1/4 part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.
  Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts, i per tant ja no es puntuarà el segon exercici.
 • Segon exercici: exercici pràctic. El segon exercici consistirà en el desenvolupament d’un o més exercicis pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i eines i les destreses bàsiques d’un dels tres àmbits professionals: Edificació i obra civil, instal·lacions elèctriques i mecànica. Per a la realització d’aquests exercicis, el Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol tipologia de proves que consideri adequades, incloent-hi, si escau, proves tipus test. L’exercici serà qualificat fins a 22 punts, sent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima d’11 punts.

 

Sisena prova. Teòric-pràctica (obligatòria i eliminatòria)

 

Les persones aspirants que hagin superat la cinquena prova seran ordenades de major a menor puntuació d’acord amb el sumatori de les proves primera i cinquena. Una vegada ordenades, únicament passaran a la sisena prova les 320 persones aspirants amb millor puntuació. En cas d’empat de puntuació en la posició 320, passaran a la sisena prova totes les persones aspirants empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà amb un vehicle pesat. El personal examinador i els membres del Tribunal o, en defecte d’això, el personal especialista, aniran juntament amb l’aspirant a la cabina durant el desenvolupament de l’exercici per a valorar adequadament les seves habilitats de conducció.
A l’inici de la prova, l’aspirant disposarà de 10 punts i segons vagi realitzant el circuit, se li aplicaran les deduccions que procedeixin. La puntuació final serà el resultat de restar als 10 punts les penalitzacions corresponents. L’aspirant que no obtingui una puntuació final igual o superior a 5 punts serà eliminada del procés de selecció.
En el transcurs de la prova s’observaran els criteris de penalització i exclusió directa de la DGT.

 

Sèptima prova. Personalitat i competències (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social en l’entorn i el seu grau d’adequació al perfil de competència del lloc de Bomber de l’Ajuntament de Barcelona. Les competències valorades seran les següents:

 • Anàlisi i resolució de problemes.
 • Orientació a resultats.
 • Comprensió de l’organització.
 • Orientació al servei ciutadà.
 • Aprenentatge permanent.
 • Autocontrol i resistència a la pressió.
 • Treball en equip i col·laboració.
 • Comunicació
 • Presa de decisions

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 9 punts. Cadascuna de les set competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 0,25 punts, 0,5 punts, 0,75 punts o 1 punt. Per a superar la prova, l’aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació igual a 1 punt en quatre o més competències.

 

Vuitena prova. Mèdica (obligatòria i eliminatòria)

 

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per a comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en la convocatòria.

Per a determinar els aspirants que seran convocats a la realització d’aquesta novena prova, el Tribunal durà a terme, amb anterioritat, la valoració dels mèrits de la fase de concurs i publicarà els seus resultats.

Per a totes aquelles persones aspirants que hagin superat la setena prova, el Tribunal farà el sumatori de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs, i convocarà els 79 aspirants amb millor puntuació a la realització de la vuitena prova.

També podran ser convocades a realitzar aquesta prova les persones aspirants amb puntuacions immediatament inferiors, que quedaran en situació de “reserva” per si es produís alguna desqualificació o baixa voluntària. A aquest efecte, el Tribunal establirà oportunament el nombre de persones a convocar per a la vuitena prova.

Les proves mèdiques es realitzaran en dos espais diferenciats:

 1. El centre mèdic efectuarà, com a mínim, les següents exploracions: Anàlisi d’orina i de sang, prova d’esforç, espirometria, audiometria i, segons el resultat d’aquestes proves i la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions necessàries per a descartar qualsevol patologia que pugui impedir o dificultar les funcions del Bomber/a.
  A l’inici del reconeixement, els aspirants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu.
 2. Centre sociolaboral. S’efectuaran les proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia. Les persones aspirants hauran de portar calçat i roba esportiva.

La comprovació i valoració de les diferents exploracions es farà exclusivament en els centres designats pel Tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l’exploració.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i els aspirants seran qualificats d’aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Aconsegueix la teva plaça amb Practic

Solicita información Practic Barcelona

Demana informació gratuïta i sense compromís

Suscríbete al boletin