¿Tienes dudas?

Oposicions Administratius Ajuntament a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions d’Administratius Ajuntament a Barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona
Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a places d’administratius ajuntament Barcelona
certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts 18 anys.

certificado-Actic-practic

Posseir el títol de Batxillerat o equivalent.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques.

Provess

Fase d’oposició

 

Segons l’última convocatòria, la fase d’oposició consta dels exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici

 

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test relatiu al temari que figura en l’annex 2 d’aquesta resolució amb respostes alternatives, de les que només una serà correcta en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense resposta es puntuaran, i les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta. El valor màxim d’aquest exercici serà de 30 punts. La puntuació mínima per a superar l’exercici és de 15 punts.

Segon exercici

 

Consta de dues proves.

Primera prova:

És la prova de coneixements de llengua catalana.
Consta de dues parts obligatòries:

  • Primera: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
  • Segona: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
    Aquesta prova tindrà una durada com a màxim de 75 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.
Queden exemptes de realitzar aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment i en el termini de presentació de sol·licituds previst en la base 3.2 d’aquesta convocatòria, estar en possessió d’algun dels certificats o situacions previstes en la base 3.6.

Segona prova: (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

És la prova de coneixements de llengua castellana.
De conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, per al qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com l’escrita.
Per a acreditar el coneixement de llengua castellana, aquests aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Tercer exercici

 

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test amb respostes alternatives de les quals només una és correcta per a valorar els coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari dels candidats en l’entorn Windows, programes Word i Excel, Office 2007, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament. Totes les preguntes tindran el mateix valor. Les preguntes no contestades o contestades erròniament no tindran penalització. El valor màxim d’aquest exercici serà de 20 punts. La puntuació mínima per a superar l’exercici és de 10 punts.

Fase de concurs

 

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l’oposició, d’acord amb el barem que figura en l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Les referències d’aquest barem a organismes de l’Estat espanyol s’entendran fetes als organismes equivalents de la resta d’estats membres de la Unió Europea, si escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d’aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
El valor obtingut serà la puntuació del concurs.
A aquest efecte el tribunal qualificador establirà un termini a comptar des de l’endemà a la publicació del resultat del tercer exercici de l’oposició, perquè els aspirants presentin el model d’instància de mèrits facilitat oportunament pel Tribunal juntament amb els documents acreditatius dels mèrits que els aspirants aportin per a ser valorats pel Tribunal segons el barem d’aplicació, en les oficines d’Atenció al ciutadà o en el Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, ​​les direccions s’indiquen en l’annex 6. En tot cas aquest termini no serà inferior a 10 dies.

oposiciones-generalitat-practic-barcelona
practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

Suscríbete al boletin