¿Tienes dudas?

Oposicions a
Policia Nacional
a Barcelona

Acadèmia centre de preparació per a les oposicions a Policia Nacional a Barcelona

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els requisits següents per opositar a Policia Nacional:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació

.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l’Estat, de l’Administració autonòmica, local o institucional. No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

certificado-Actic-practic

No trobar-se inclòs en cap de les causes d’exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l’exercici de les tasques pròpies de la Policia Nacional

certificado-Actic-practic

Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

certificado-Actic-practic

Cal tenir una alçada mínima d’1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

certificado-Actic-practic

Estar en possessió del títol de batxiller o equivalent.

Requisitos-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Proves

Segons les darreres convocatòries, la fase d’oposició constarà de les següents proves de caràcter eliminatori:

 

Primera prova (aptitud física)

Aquesta prova consistirà en la realització dels exercicis físics que es descriguin a la convocatòria.

La qualificació de cada exercici serà de zero a deu punts, segons el que estableix aquesta convocatòria, tenint en compte que l’obtenció de zero punts en qualsevol d’ells suposa l’eliminació de l’aspirant.

La qualificació de la prova serà la mitjana de les obtingudes en cada exercici, i s’han d’aconseguir almenys cinc punts per aprovar.

Quan ho estimi pertinent i de forma aleatòria, el tribunal qualificador podrà realitzar proves de consum de substàncies o grups farmacològics prohibits, d’estimulants o qualsevol tipus de dopatge, segons les normes del Consell Superior d’Esports, destinats a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova, i quedaran eliminats els qui donin positiu en el consum d’aquestes substàncies.

 

Per raons de seguretat, en els exercicis físics que es facin en poliesportiu cobert no es permetrà l’accés de públic.

La cursa de 1.000 metres sí que serà pública, en desenvolupar-se en pista a l’aire lliure. No es permetrà el seu enregistrament per mitjà audiovisual en poder afectar la seguretat, el dret a la intimitat personal i la pròpia imatge d’aquells que hi intervenen.

Per a la realització de la prova, els opositors s’hauran de presentar proveïts de roba esportiva, i lliurar al tribunal un certificat mèdic en què es faci constar que l’aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves esportives esmentades. La no presentació del document esmentat suposa l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu.

Pruebas-fisicas-Oposiciones-policia-nacional-en-barcelona

Segona prova (de coneixements i ortografia)

Constarà de dues parts eliminatòries:

a) Consistirà en la contestació per escrit en cinquanta minuts a un qüestionari de cent preguntes amb un enunciat i tres alternatives de respostes, de les quals només una és vertadera, relacionades amb el temari. Els errors penalitzen d’acord amb la fórmula següent: A – [E/ (n-1)], essent «A» el nombre d’encerts, «E» el d’errors i «n» el nombre d’alternatives de resposta.

Cadascuna de les cent preguntes té un valor d‘un punt. El tribunal estableix que seran considerats aptes en aquesta prova els opositors que hagin obtingut almenys 50 punts després de l’aplicació de la fórmula expressada en el paràgraf anterior.

b) Consistirà en la resposta per escrit a un qüestionari per avaluar la capacitat ortogràfica de l’opositor. Per a la seva qualificació s’utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements.

La qualificació serà d’«apte» o «no apte».

Els interessats disposaran d’un termini de dos dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la seva publicació, per impugnar qualsevol de les preguntes integrants dels qüestionaris de coneixements i ortografia. Sota criteris de celeritat, economia i eficàcia, les impugnacions s’hauran de presentar al tribunal a través de l’adreça del correu electrònic: secretariaprocesos.dfp@policia.es

prueba

Reconeixement mèdicTercera prova

 

Constarà de tres parts eliminatòries:

 

a) Reconeixement mèdic

Dirigit a comprovar que no concorren en l’aspirant cap de les causes d’exclusió a què es refereix l’Ordre d’11 de gener de 1988, que es reprodueix com a annex III d’aquesta convocatòria. El punt 2 d’aquesta Ordre, obesitat-primesa, s’avaluarà a través de l’índex de massa corporal (IMC). Pes: no seran aptes aquells aspirants que, presentant característiques morfològiques d’obesitat, tinguin un índex de massa corporal superior a 28 en homes i dones. En ambdós sexes, aquest índex no podrà ser inferior a 18. El càlcul de l’índex de massa corporal s’efectuarà aplicant la fórmula següent: IMC = P/T2, en què P és el pes de l’aspirant nu en quilograms i T la talla en metres. La realització de la part a) implica el consentiment dels aspirants perquè els resultats del reconeixement mèdic siguin posats a disposició del tribunal qualificador per a les finalitats expressades i serveixin de fonament per a l’avaluació i la qualificació de la mateixa.

S’aplicaran als aspirants les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, inclosa l’analítica de sang i d’orina

Les toxicomanies a què es refereix el punt 4.3.5 del quadre d’exclusions mèdiques per a ingrés al Cos Nacional de Policia (Ordre d’11 de gener de 1988) s’avaluaran atenent les recomanacions de la SOHT (Society of Hair Testing), que estableix unes concentracions mínimes, diferents depenent del tipus de substància detectada, que evidencien un consum habitual. La qualificació de la part a) serà d’«apte» o «no apte».

 

b) Entrevista personal

Després de la realització prèvia d’un test de personalitat i d’un qüestionari d’informació biogràfica, juntament amb la presentació d’un curriculum vitae i de la vida laboral, que l’opositor aportarà en la data d’execució de l’entrevista, s’exploraran els factors de socialització, comunicació, motivació, trets de personalitat, trets clínics i qualitats professionals.

La qualificació de la part b) serà d’«apte» o «no apte».

 

c) Tests psicotècnics

Consistiran en la realització d’un o diversos tests dirigits a determinar les aptituds (intel·ligència general) de l’aspirant per a l’exercici de la funció policial amb relació a la categoria a què s’aspira. Per a la seva qualificació s’utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements i ortografia.

El resultat d’aquesta part c) establirà l’ordre descendent de notes, de major a menor, dels opositors. Seran declarats aptes un nombre d’opositors igual al de places convocades.

El resultat final de la tercera prova serà d’«apte» o «no apte».

practic-barcelona-oposiciones

Exercici voluntari d’idioma

Solicita información Practic Barcelona

Els opositors optaran per l’exercici voluntari d’idioma a la sol·licitud de participació en el procés (requadre «idioma voluntari»).

L’opció efectuada fora de la sol·licitud no es tindrà en compte.

practic-barcelona-oposiciones

Sol licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona

“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

RGPD Llei de Protecció de Dades

CUMPLIMIENTO LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalidad: Proporcionar información sobre nuestros servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos y otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Política de privacidad y RGPD

Subscriu-te al butlletí