¿Tienes dudas?

Oposicions a Policia Nacional a Barcelona

Acadèmia Centre de Preparació per a les oposicions a Policia Nacional a Barcelona

Requisits

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a Policia Nacional.

Tenir la nacionalitat espanyola.

Tenir complerts 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.

No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional. No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

No trobar-se en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l'acompliment de les tasques pròpies de la Policia Nacional.

Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

Cal tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.

Proves

Segons les últimes convocatòries, la fase d’oposició constarà de les següents proves de caràcter eliminatori:

 

Primera prova (aptitud física)

 

Aquesta prova consistirà en la realització dels exercicis físics que es descriguin en la convocatòria.
La qualificació de cada exercici serà de zero a deu punts, segons el que s’estableix en aquesta convocatòria, tenint en compte que l’obtenció de zero punts en qualsevol d’ells suposa l’eliminació de l’aspirant.
La qualificació de la prova serà la mitjana de les obtingudes en cada exercici, havent d’aconseguir almenys cinc punts per a aprovar.
Quan ho estimi pertinent i de forma aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà realitzar proves de consum de substàncies o grups farmacològics prohibits, d’estimulants o qualsevol tipus de dopatge, segons les normes del Consell Superior d’Esports, destinats a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova, quedant eliminats els que donin positiu al consum d’aquestes substàncies.

Per raons de seguretat, en els exercicis físics que es realitzin en poliesportiu cobert no es permetrà l’accés de públic.
La carrera de 1.000 metres sí que serà pública, ja que es desenvolupa en pista a l’aire lliure. No es permetrà el seu enregistrament per mig audiovisual, ja que poder afectar la seguretat al dret a la intimitat personal i la pròpia imatge dels aspirants.
Per a la realització de la prova, els opositors hauran de presentar-se proveïts d’abillament esportiu, i lliurar al Tribunal un certificat mèdic, en el qual es faci constarque l’aspirant reuneix les condicions físiques precises per a realitzar les referides proves esportives. La no presentació d’aquest document suposarà l’exclusió de l’aspirant
del procés selectiu.

 

Segona prova (de coneixements i ortografia)

 

Constarà de dues parts eliminatòries:

a) Consistirà en la contestació per escrit en cinquanta minuts, a un qüestionari de cent preguntes, amb un enunciat i tres alternatives de respostes de les quals només una és veritable, relacionades amb el temari.
Els errors penalitzen conforme a la fórmula següent: A – [E/ (n-1)], sent «A» el nombre d’encerts, «E» el d’errors i «n» nombre d’alternatives de resposta.
Cadascuna de les cent preguntes té un valor d’un punt. El Tribunal estableix que seran considerats aptes en aquesta prova els opositors que haguessin obtingut almenys 50 punts després de l’aplicació de la fórmula expressada en el paràgraf anterior.
b) Consistirà en la contestació per escrit a un qüestionari per a avaluar la capacitat ortogràfica de l’opositor. Per a la seva qualificació s’utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements.
La qualificació serà d’«apte» o «no apte».

Els interessats disposaran d’un termini de dos dies naturals, comptats a partir del següent al de la seva publicació, per a impugnar qualsevol de les preguntes integrants de qüestionaris de coneixements i ortografia. Sota criteris de celeritat, economia i eficàcia, les impugnacions s’hauran de presentar al Tribunal a través de la direcció del
l’adreça electrònica: secretariaprocesos.dfp@policia.es

 

Tercera prova

 

Constarà de tres parts eliminatòries:

 

a) Reconeixement mèdic

 

Dirigit a comprovar que no concorren en l’aspirant cap de les causes d’exclusió a què es refereix l’Ordre d’11 de gener de 1988, que es reprodueix com a annex III a la present convocatòria. El punt 2. d’aquesta Ordre, obesitat-primesa, s’avaluarà a través de l’índex de massa corporal (IMC). Pes: No
seran aptes aquells aspirants, que presentant característiques morfològiques d’obesitat, tinguin un índex de massa corporal superior a 28 en homes i dones. En tots dos sexes, aquest índex no podrà ser inferior de 18. El càlcul de l’índex de massa corporal s’efectuarà aplicant la següent fórmula: IMC = P/T2, on P és el pes del
aspirant nu en quilograms i T la talla en metros. La realització de la part a) implica el consentiment dels aspirants perquè els resultats del reconeixement mèdic siguin llocs a la disposició del Tribunal Qualificador
a les finalitats expressades i serveixin de fonament per a l’avaluació i qualificació d’aquesta.
S’aplicaran als aspirants les tècniques mèdiques d’ús convencional que s’estimin oportunes, inclosa l’analítica de sang i orina.
Les toxicomanies a què es refereix el punt 4.3.5 del quadre d’exclusions mèdiques per a ingrés en el Cos Nacional de Policia (Ordre d’11 de gener de 1988) s’avaluaran atenent les recomanacions de la SOHT (Society of Hair Testing), la qual estableix unes concentracions mínimes, diferents depenent del tipus de substància
detectada, que evidencien un consum habitual d’aquestes.
La qualificació de la part a) serà d’«apte» o «no apte».

 

b) Entrevista personal

 

Després de la prèvia realització d’un test de personalitat i d’un qüestionari d’informació biogràfica, juntament amb la presentació d’un curriculum vitae i de la vida laboral, que l’opositor aportarà en la data d’execució de l’entrevista, s’exploraran els factors de socialització, comunicació, motivació, trets de personalitat, trets clínics i qualitats professionals.
La qualificació de la part b) serà d’«apte» o «no apte».

 

c) Test psicotècnics

 

Consistiran en la realització d’un o diversos test dirigits a determinar les aptituds (intel·ligència general) de l’aspirant per a l’acompliment de la funció policial en relació amb la categoria a la qual s’aspira. Per a la seva qualificació s’utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements i ortografia.
El resultat d’aquesta part c), establirà l’ordre descendent de notes, de major a menor, dels opositors. Es declararan aptes a un nombre d’opositors igual al de les places convocades.
El resultat final de la tercera prova serà d’«apte» o «no apte».

 

Exercici voluntari d’idioma

 

Els opositors podran realitzar amb caràcter voluntari, un exercici de coneixement dels idiomes anglès o francès (només un d’ells), que podrà millorar fins a un punt la nota final de l’oposició.
Els opositors optaran per l’exercici voluntari d’idioma en la sol·licitud de participació en el procés (requadre «idioma voluntari»).
L’opció efectuada fora d’aquesta sol·licitud no es tindrà en compte.

Sol·licitar Informació sense compromís

Emplena el següent formulari si desitges que t’informem sobre el procés complet per a preparar l’oposició de Policia Nacional a Barcelona.

RGPD Llei de Protecció de Dades

COMPLIMENT LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 2018 RPGD
Responsable: CENTRE FORMATIU PRACTIC UNIC BCN 774 , S.L.U CIF: B87963914
Finalitat: Proporcionar informació sobre els nostres serveis.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades i altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Política de privacitat i RGPD