¿Tienes dudas?

Oposicions

auxiliar administratiu Generalitat de Catalunya

Acadèmia centre de preparació per a les oposicions a auxiliar administratiu de Generalitat de Catalunya.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors hauran de complir els següents requisits per a opositar a auxiliar administratiu de Generalitat de Catalunya:

certificado-Actic-practic

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país membre de la Unió Europea.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació.

certificado-Actic-practic

Posseir el títol d’ESO o equivalent.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.

certificado-Actic-practic

Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc.

Pruebas

Fase d’oposició

 

Segons l’última convocatòria, la fase d’oposició consta dels següents exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. En la fase d’oposició es poden sumar un total de 60 punts.
 

Primera prova | Test de coneixements del temari (obligatòria i eliminatòria)

 

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test d’un màxim de 100 preguntes relacionades amb les matèries recollides en el temari. La durada de l’exercici la determinarà prèviament el Tribunal. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense contestar no descompten i les contestades erròniament descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta.

La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 30 punts. La puntuació mínima per a superar l’exercici serà de 15 punts.

 

Segona prova | Prova ofimàtica (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test d’un màxim de 100 preguntes relacionades amb les matèries recollides en la segona part del temari. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense contestar no descompten i les contestades erròniament descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta.

La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 30 punts. La puntuació mínima per a superar l’exercici serà de 15 punts.

 

Tercera prova | Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

 

Els aspirants han d’acreditar un nivell de coneixements de la llengua catalana C1 (l’antic C) o superior. Els que documentalment puguin acreditar aquest nivell no hauran de fer-la. Per a aquells que l’hagin de fer, la prova constarà de dues parts:

  • Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 180 paraules. S’avaluaran coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic adequats al nivell exigit.
  • Segona part: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

Aquesta prova tindrà una durada d’un màxim de 90 minuts per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

La qualificació final de la prova serà d’“apta” o “no apta”, aquests últims quedaran exclosos del procés selectiu.

Estan exempts de realitzar aquest exercici aquells que acreditin estar en possessió d’algun dels certificats previstos en les bases de la convocatòria.

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Quarta prova | Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

 

Aquesta prova és exclusiva per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de castellà. La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim i mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la part escrita i 15 per a l’oral.

La qualificació final de la prova serà d’“apta” o “no apta”, aquests últims quedaran exclosos del procés selectiu.

 

Fase de concurs

 

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test sobre coneixements d’ofimàtica a nivell usuari de l’entorn Windows, Word i Excel.

La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtinguda en el primer i tercer exercici.

 

Fase de concurs

 

Després de la fase d’oposició, hi haurà una fase de concurs. Aquest no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l’oposició, seguint el barem que s’estableixi en la convocatòria. Sumaran un total de 30 punts.

En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per a superar l’oposició.

 

Fase de formació pràctica selectiva

 

Les persones que passin el procés selectiu seran nomenades funcionaris en pràctiques i hauran de superar un període de formació pràctica selectiva de 2 mesos comptats des de l’endemà de la seva presa de possessió.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita’n informació

Solicita información Practic Barcelona
“Estem encantats d’ajudar-te, ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible”

Subscriu-te al butlletí