Select Page

Oposicions 

ajudants d’Institucions Penitenciàries

Convocades 900 places a l’OPE 2022 i 950 places a l’OPE 2021 per a ajudants d’Institucions Penitenciàries.

practic-barcelona-oposiciones

Requisits

Solicita información Practic Barcelona

Tots els opositors han de complir els següents requisits per opositar a ajudants d’Institucions Penitenciàries:

certificado-Actic-practic

Posseir nacionalitat espanyola.

certificado-Actic-practic

Tenir complerts 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.

certificado-Actic-practic

Estar en disposició del Títol de Batxiller.

certificado-Actic-practic

No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, tret que s’hagués obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació.

certificado-Actic-practic

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

certificado-Actic-practic

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Organismes Constitucionals o Estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per Resolució Judicial, per a l’accés a Cossos o Escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix Cos, Escala o Especialitat a les proves selectives de la qual es presentin.

certificado-Actic-practic

També podran participar els aspirants que tinguin la condició de funcionaris d’Organismes Internacionals, que posseeixin la nacionalitat espanyola i la titulació exigida en la convocatòria.

Penitenciarias

Proves

La fase d’oposició tindrà una durada màxima de sis mesos i estarà formada per tres exercicis, tots ells de caràcter eliminatori.

 

Primer exercici

 

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 150 preguntes amb quatre respostes múltiples, que versarà sobre el contingut complet del programa, sent una sola la correcta, tenint totes elles el mateix valor. Les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una contestació i les preguntes en blanc no penalitzen.

Aquest exercici es qualificarà amb una puntuació de 0 a 20 punts, sent necessari obtenir un mínim de 10 punts per a accedir a l’exercici següent. La qualificació dels aspirants resultarà de les puntuacions transformades que es derivin dels criteris adoptats per l’òrgan de selecció en relació amb la convocatòria.

La durada del mateix serà de dues hores i quinze minuts. Aquest primer exercici es desenvoluparà en la Comunitat de Madrid.

 

Segon exercici

 

Consistirà a resoldre per escrit sobre 10 supòsits de caràcter pràctic. Cada supòsit contindrà 5 preguntes amb quatre respostes múltiples, que versarà sobre el contingut complet del programa, sent una sola la correcta, tenint totes elles el mateix valor. Les contestacions errònies es penalitzaran amb un terç del valor d’una contestació i les preguntes en blanc no penalitzen.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts. Els aspirants hauran d’obtenir un mínim de 10 punts per a superar-ho. La qualificació dels aspirants resultarà de les puntuacions transformades que es derivin dels criteris adoptats per l’òrgan de selecció en relació amb la convocatòria.

La durada màxima serà d’una hora i quaranta minuts. Aquest segon exercici es desenvoluparà en la Comunitat de Madrid

La qualificació de la fase d’oposició vindrà determinada per la suma total de les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis.

Passaran a la següent prova únicament aquells aspirants que haguessin obtingut millor puntuació, fins al nombre de places convocades.

 

Tercer exercici: Prova d’aptitud mèdica

 

Aquesta prova està dirigida a comprovar que no s’aprecia en els aspirants cap causa d’exclusió mèdica, segons s’estableixi en la convocatòria.

Les proves mèdiques establertes es realitzaran sota la supervisió del personal facultatiu de l’Administració de l’Estat que el Tribunal designi i es realitzaran en les dependències que s’indiquin amb la publicació dels resultats del segon exercici.

La prova d’aptitud mèdica es realitzarà en quantes sessions siguin precises.

Els aspirants seran qualificats d'”Aptes” o “No Aptes”, sent necessari obtenir la qualificació d'”Apte” per a poder superar aquesta prova i l’oposició.

Si el número de declarats “Aptes” en aquesta prova fos inferior al nombre de places convocades, el Tribunal podrà citar per a la realització de la mateixa el nombre d’aspirants necessaris, dels quals hagin superat els dos primers exercicis, segons l’ordre de puntuació obtingut.

El Tribunal no podrà aprovar a un nombre superior d’aspirants al de places convocades.

pruebas-Oposiciones-Guardia-civil-barcelona

Curs selectiu i període de pràctiques

 

 

Els aspirants que superin la fase d’oposició i que després de la presentació de la documentació sol·licitada i verificat el compliment dels requisits establerts en la convocatòria, seran nomenats funcionaris en pràctiques del Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries, i hauran de realitzar un curs selectiu i un període de pràctiques.

 

Curs selectiu

El curs selectiu s’estructurarà en dues fases. Una de formació centralitzada, que serà obligatori assistir al 80 per cert de les jornades lectives per a la realització de l’examen, que haurà de ser superat per a passar a la següent fase, consistent en una fase de pràctiques tutelades en els Centres Penitenciaris. El curs selectiu es qualificarà com a “apte” o “no apte”.

El curs selectiu té caràcter obligatori, per a obtenir la qualificació d’«apte» serà requisit imprescindible que el funcionari en pràctiques hagi realitzat almenys el 80 per cent de les jornades del curs selectiu.

Els aspirants que no superin el curs selectiu no passaran a realitzar el període de pràctiques.

 

Període de pràctiques

 

En aquest període els funcionaris en pràctiques realitzaran funcions pròpies del Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries en els Centres Penitenciaris.

Durant el període d’aquestes pràctiques avaluables, es realitzarà el seguiment necessari de l’actuació dels aspirants per a constatar les aptituds i actituds personals respecte a l’exercici de les seves funcions, establint-se per a això els controls necessaris per a la seva avaluació.

Si durant el desenvolupament d’aquest període cap dels funcionaris en pràctiques, posés de manifest, de manera greu i ostensible la seva incapacitat per a exercir la funció per a la qual ha estat seleccionat, l’Administració Penitenciària podrà, mitjançant resolució motivada, donar de baixa a l’aspirant en aquest període, tot i que el període no hagués finalitzat.

Aquest període serà avaluable i la qualificació serà “apte” o “no apte”, sent requisit imprescindible, a més de ser informat d'”Apte” per l’òrgan encarregat del seguiment en el Centre Penitenciari i així assumit per l’òrgan encarregat de l’avaluació final, l’haver realitzat el 75 per 100 del període de pràctiques en Centres Penitenciaris.

Tots dos períodes, de curs selectiu i període de pràctiques, tindran una durada màxima de divuit mesos.

Per Resolució del Secretari General d’Institucions Penitenciàries es fixarà l’òrgan encarregat de realitzar l’avaluació de tots dos períodes, així com el programa i les matèries objecte d’avaluació.

practic-barcelona-oposiciones

Sol·licita informació gratuïta i sense compromís

Solicita información Practic Barcelona

Subscriu-te al butlletí